U-Isaya 31:1-9

  • UNkulunkulu nguye onganceda, hatshi abantu (1-9)

    • Amabhiza eGibhithe zinyamazana nje (3)

31  Maye kulabo abaya eGibhithe besiyadinga uncedo,+Labo abathemba amabhiza,+Abathembe inqola zempi ngoba zizinengi,Lamabhiza empi* ngoba elamandla. Kabathembeli koNgcwele ka-Israyeli,Njalo kabamdingi uJehova.   Kodwa laye uhlakaniphile futhi uzabehlisela okubi,Amazwi akhe kawasoze awele phansi. Uzasukuma ahlasele indlu yalabo abenza okubiLalabo abancedisa izigangi.+   Phela amaGibhithe ngabantu nje, kawafanani loNkulunkulu,Amabhiza awo zinyamazana nje, kawafanani lezidalwa zomoya.+ Lapho uJehova eseselula isandla sakhe,Loba ngubani oncedisayo uzakhubeka,Loba ngubani oncediswayo uzakuwa,Bonke bazatshabalala kanye kanye.   Ngoba nanku uJehova angitshele khona: “UJehova wamabutho uzabuya azokulwa impiUkuze avikele intaba iZiyoni loqaqa lwayo,Njengesilwane esilamandla esibhongayo sisala lenyamazana esiyibambileyoNxa iqembu labelusi libizwa ukuthi lizosihlasela,Kasethuswa ngamazwi aboNjalo kasiwesabi umsindo wabo.   UJehova wamabutho uzavikela iJerusalema njengenyoni ebuya ihwitha ivule impiko ukuze ivikele amaphuphu ayo.+ Uzayivikela ayisindise, Ayilwele futhi ayikhulule.”  “Ukuhlamuka kwenu sekukukhulu lina bantu bako-Israyeli, buyelani kulowo elimhlamukeleyo.+  Ngalelolanga umuntu ngamunye uzalahla onkulunkulu bakhe besiliva abangelancedo labonkulunkulu bakhe begolide abangasizi ngalutho elibenze ngezandla zenu, lisona.   Um-Asiriya uzabulawa ngenkemba engasiyo yomuntuUzadliwa yinkemba engasiyo yomuntu.+ Uzayibalekela inkemba,Amajaha akhe azasetshenziswa ngenkani.   Idwala lakhe lizanyamalala ngenxa yokwesaba,Izikhulu zakhe zizabanjwa ngumhedehede ngenxa yogodo oluyisibonakaliso,” kutsho uJehova,Yena olokukhanya* eZiyoni kanye lesithando somlilo eJerusalema.

Amabala angaphansi

Kumbe, “Labagadi bamabhiza.”
Kumbe, “olomlilo.”