U-Isaya 30:1-33

  • Uncedo lweGibhithe kalusebenzi ngitsho (1-7)

  • Abantu abalemukeli ilizwi lesiphrofetho (8-14)

  • Lizakuba lamandla nxa lingaba lethemba (15-17)

  • UJehova wenzela abantu bakhe umusa (18-26)

    • UJehova, uMfundisi Omkhulu (20)

    • “Le yiyo indlela” (21)

  • UJehova uzayahlulela i-Asiriya (27-33)

30  “Maye kuwo amadodana ayiziqholo,”+ kutsho uJehova. “Azenzela okusemakhanda awo, okungaveli kimi,+Enza izivumelwano* kodwa engazenzi ngomoya wami,Ukuze angezelele isono phezu kwesono.   Aya eGibhithe+ engangibuzanga,+Efuna ukuyavikelwa nguFaro,*Lokuyaphephela emthunzini weGibhithe.   Kodwa ukuvikelwa nguFaro kuzalenza libe lenhloni,Lokuphephela emthunzini weGibhithe kuzalenza liyangeke,+   Ngoba iziphathamandla seziye eZowani,+Izithunywa sezifike eHanesi.   Bonke bazayangekaNgenxa yabantu abangeke babancede ngalutho,Abantu abangasizi ngalutho labangelanzuzo,Kodwa abathelela inhloni lehlazo kuphela.”+  Isimemezelo salokho okuzakwehlela izilo zaseningizimu: Badabula elizweni lokuhlupheka lobunzima,Elilezilwane, izilwane ezibhongayo,Elilamabululu lezinyoka eziphaphayo ezilobuhlungu obutshisayo,Bethwele inotho yabo emihlane yabobabhemi,Lempahla yabo ngamalunda amakamela. Kodwa izinto lezi azisoze zibancede abantu.   Uncedo lweGibhithe ngeke lusebenze ngitsho.+ Yikho ngiyibiza ngokuthi: “URahabi+ ohlezi enganyikinyeki.”   “Khathesi hamba uyekubhala lokhu elitsheni* eliyisicecedu, ukubhale bekhangele. Ukubhale lebhukwini,+Ukuze kusetshenziswe ngosuku oluzayo,Kube yibufakazi obuzahlala bukhona.+   Ngoba bangabahlamuki,+ amadodana angamaqili,+Amadodana angafuniyo ukulalela umthetho* kaJehova.+ 10  Bathi kubaboni, ‘Lingaboni,’ Kwababona imibono bathi, ‘Lingasitsheli imibono eliqiniso.+ Sitsheleni okuzasiqumbaqumba, bonani imibono engamanga.+ 11  Phambukani endleleni, sukani emgwaqweni. Yekelani ukusitshela ngoNgcwele ka-Israyeli.’”+ 12  Yikho-ke, nanku akutshoyo oNgcwele ka-Israyeli: “Njengoba lingalamukeli ilizwi leli,+Lithemba ukudlelezela lobuqili,Njalo libambelele ezintweni lezi,+ 13  Selinjengomduli olomkenke ngenxa yecala lenu,Njengomduli omude futhi otshekileyo osuzakuwa. Uzakuwa masinyane ngokucwayiza kwelihlo, 14  Udilike njengembiza enkulu yombumbi,Ephahlazeka kusale kungela ngitsho lolulodwa udengeziLokokha amalahle avuthayo eziko,Loba isiqephu sokukha amanzi echibini.”* 15  Nanku okutshiwo yiNkosi Enkulu uJehova, oNgcwele ka-Israyeli: “Nxa lingaphenduka kimi njalo liphumule, lizasindiswa,Lizakuba lamandla nxa lingahlaliseka futhi lingithembe.”+ Kodwa lina belingafuni.+ 16  Esikhundleni salokho lithe: “Hatshi, sizabaleka ngamabhiza!” Lakanye lizabaleka sibili. Lathi: “Sizagada amabhiza agijima ngesiqubu esikhulu!”+ Yikho abalixotshanisayo bazabe begijima ngesiqubu esimangalisayo.+ 17  Abayinkulungwane bazaqhuqha ngenxa yomuntu oyedwa obasongelayo,+Lizabaleka ngenxa yabantu abahlanu abalisongelayo,Kuze kuthi abaseleyo benu babe njengensika esesiqongweni sentaba,Lanjengogodo oluyisibonakaliso oluphezu koqaqa.+ 18  Kodwa uJehova ukulindele ngesineke ukulenzela umusa,+Uzasukuma ukuze alitshengise isihawu.+ Ngoba uJehova nguNkulunkulu owahlulela kuhle.+ Bayathokoza bonke abaqhubeka bemlindele.*+ 19  Nxa abantu sebehlala eZiyoni, khona kanye eJerusalema,+ awusoze ukhale loba sekutheni.*+ Uzathi ekuzwa ukhalela uncedo akwenzele umusa, uzakuphendula esanda kukuzwa nje.+ 20  Lanxa uJehova ezakupha ukuhlupheka kube yisinkwa, lokuhlukuluzwa kube ngamanzi okunatha,+ uMfundisi wakho omkhulu kasoze aphinde azifihle njalo uzambona ngamehlo akho uMfundisi wakho omkhulu.+ 21  Nxa lingaphambuka liye kwesokudla loba kwesenxele,+ ngamunye wenu uzakuzwa ilizwi ngemva kwakhe lisithi, “Le yiyo indlela.+ Hambani ngayo.” 22  Lizangcolisa izithombe zenu ezibazwe zahuqwa ngesiliva kanye lezithombe zenu zensimbi ezinanyekwe ngegolide.+ Lizazilahlela khatshana njengelembu elisetshenziswe ngowesifazana osesikhathini, lithi kuzo, “Hambani khatshana!”*+ 23  UNkulunkulu uzakwenza izulu line ukuze inhlanyelo eliyihlanyele emhlabathini imile+ futhi amabele aphuma emhlabathini azakhipha isinkwa esinengi esakha umzimba.+ Ngalolosuku izifuyo zenu zizakudla emadlelweni abanzi.+ 24  Inkomo labobabhemi elilima ngakho kuzakudla ukudla okuhlanganisiweyo okuhle kakhulu, okuyelwe ngefotsholo langefologwe. 25  Kanti njalo ngelanga lokubulawa okukhulu lapho imiphotshongo isiwa kuzakuba lezifula lemisele yamanzi+ kuzo zonke izintaba ezinde lakuwo wonke amaqaqa aphakemeyo. 26  Ukukhanya kwenyanga egcweleyo kuzakuba njengokukhanya kwelanga. Lokukhanya kwelanga kuzakuba lamandla aphindwe kasikhombisa,+ njengokukhanya kwamalanga ayisikhombisa, ngosuku uJehova azabopha ngalo ukwephuka kwabantu bakhe,+ elaphe lenxeba elikhulu elabangelwa yikubatshaya kwakhe.+ 27  Khangelani! Ibizo likaJehova liyeza livela khatshana,Ngokutshisa kolaka lwakhe langamayezi ajiyileyo. Indebe zakhe zigcwele intukuthelo,Ulimi lwakhe lunjengomlilo otshabalalisayo.+ 28  Umoya wakhe unjengesifula esigcweleyo esilamanzi akhawula entanyeni,Unyikinya izizwe phakathi kwesefa yokubhubhisa,Izizwe zizafakwa amatomu emihlathini yazo+ ukuze ziphanjulwe. 29  Kodwa ingoma yenu izakuba njengengoma ehlatshelwa ebusuku,Nxa lilungiselela* idili,+Inhliziyo zenu zizathokoza njengomuntuOhamba ethwele ifluthiEsiya entabeni kaJehova, yena oliDwala lika-Israyeli.+ 30  UJehova uzakwenza ilizwi lakhe elikhulu+ lizwakale,Uzaveza ingalo yakhe+ nxa isisehla ngolaka oluvuthayo,+Langelangabi lomlilo otshabalalisayo,+Langezulu elikhulu+ langesiphepho kanye lamatshe esiqhotho.+ 31  I-Asiriya izafikelwa yikwesaba okukhulu+ ngenxa yelizwi likaJehova,Uzayitshaya ngentonga.+ 32  Kuzakuthi loba nini lapho uJehova etshaya ama-AsiriyaNgentonga yakhe yokujezisa,Kuzazwakala umsindo wamathamborini lamahabhu,*+Ngesikhathi ephakamisa ingalo yakhe ukuze amelane labo empini.+ 33  IThofethi* yakhe+ useyilungise kudala,Useyilungisele inkosi.+ Indawo yokubuthelela inkuni iyatshona futhi ibanzi,Ilomlilo omkhulu kanye lenkuni. Umoya kaJehova onjengesifula sesalufaUzayilumathisa ngomlilo.

Amabala angaphansi

NgesiHebheru, “Athulula iminikelo yokunathwayo.” Lokho kwakungabe kuyindlela yokwenza isivumelwano.
NgesiHebheru, “enqabeni kaFaro.”
Kumbe, “epulankeni.”
Kumbe, “umlayo.”
Ezinye inguqulo zithi, “emgodini.”
Kumbe, “bemlindele ngabomvu.”
NgesiHebheru umutsho lo usebunyeni.
Ezinye inguqulo zithi, “lizibize ngokuthi zingcolile.”
Kumbe, “lizingcwelisela.”
Ihabhu lichacho elilentambo ezifanana lezekatali.
“IThofethi” lapha isetshenziswe njengendawo yokutshisa, emela ukubhujiswa.