U-Isaya 3:1-26

  • Abakhokheli bakoJuda badukisa abantu (1-15)

  • Amadodakazi aseZiyoni ahuga abanye ayahlulelwa (16-26)

3  Khangelani! INkosi yeqiniso, uJehova wamabutho,Isikususa konke okuthenjiweyo eJerusalema kanye lakoJuda lalokho abaphila ngakho,Sonke isinkwa lamanzi,+   Isusa indoda elamandla leqhawe,Umahluleli lomphrofethi,+ umdala lalowo otshela abantu ngekusasa,   Induna yabantu abangamatshumi amahlanu,+ umhlonitshwa lomeluleki,Ingcitshi yamasalamusi lesanuse.+   Ngizakwenza abafana babe yizikhulu zabo,Bazabuswa ngabantu abaguquguqukayo.*   Abantu bazacindezelana,Umuntu athwalise nzima umakhelwane wakhe.+ Umfana uzahlasela indoda endala,Lomuntukazana adelele umuntu ohloniphekayo.+   Umuntu uzabamba umfowabo endlini kayise athi: “Wena ogaxe ilembu, woba ngumkhokheli wethu, Ubuse endaweni le esingamanxiwa.”   Kodwa ngalolosuku yena uzakwala athi: “Angisoze ngibhanditshe izilonda zenu,*Endlini yami akulakudla lezigqoko. Linganginiki isikhundla sokuba ngumkhokheli wabantu.”   IJerusalema ikhubekile,Lelizwe lakoJuda seliwile,Ngoba abantu bamelane loJehova ngamazwi langezenzo,Babe yiziqholo phambi kwalowo okhazimulayo.*+   Ubuso babo bufakaza okubi ngabo,Isono sabo bayasimemezela njengeSodoma,+Kabasifihli ngitsho. Maye kubo ngoba bazithezela olulenkume! 10  Tshela abalungileyo ukuthi izinto zizabahambela kuhle,Bazathola umvuzo wezenzo zabo.*+ 11  Maye kulowo owenza okubi! Uzakwehlelwa luhlupho,Lokho akwenzileyo kuzakwenziwa lakuye. 12  Abantu bami bathwele nzima ngenxa yabofolomane babo,Abesifazana bayababusa. Bantu bami, abakhokheli benu benza lihlanhlathe,Benza lingazi indlela eyiyo.+ 13  UJehova usekulungele ukuthonisisa abantu,Uyasukuma ukuze agwebe izizwe. 14  UJehova uzakwahlulela abadala labakhokheli babantu bakhe. “Insimu yamagilebisi liyitshisile,Njalo ezindlini zenu kulezinto elizitshontshele abayanga.+ 15  Lisithatha ngaphi isibindi sokuchoboza abantu bamiLesokucholela abayanga enhlabathini?”+ kutsho iNkosi Enkulu uJehova wamabutho. 16  UJehova uthi: “Ngenxa yokuthi amadodakazi aseZiyoni ayazigqaja,Ahamba elule intamo,Ayahuga ngamehlo awo njalo ahamba ezitshila,Ekhencezisa amasongo awagqoke enqagaleni, 17  UJehova uzatshaya amakhanda amadodakazi aseZiyoni abe lezikhwekhwe,Njalo uJehova uzakwenza amakhanda awo abe lempabanga.+ 18  Ngalolosuku uJehova uzaqeda ubuhle bamasongo awo agqokwa enqagaleni,Lobemiqhele lemigqizo ebunjwe yafanana lenyanga eseseluzipho,+ 19  Obamacici lamasongo agqokwa engalweni lobamaveyili, 20  Obezembozo lobamangqongqo agqokwa enqagaleni lobemigaxo ececisiweyo,Lobamambodlela alamakha anukelelayo, lobezintebe, 21  Lobezindandatho zeminwe lendandatho zamakhala, 22  Lobezigqoko zemikhosi, lezembatho, lamajazi kanye lezikhwama ezincane, 23  Lobezibuko ezincane+ lobezigqoko zelineni,Lobamaqhiye kanye lobamaveyili. 24  Kulokuthi kunukelele amafutha ebhalisamu+ kuzakuba lephunga elibi,Esikhundleni sebhanti kuzakuba lentambo,Esikhundleni senwele ezilungiswe kuhle kuzakuba lempabanga,+Esikhundleni selembu elilohlonzi kuzakuba lesembatho sesaka,+Esikhundleni sobuhle kuzakuba lomtshiso.* 25  Abantu bakho bazakuwa ngenkemba, Lamadoda alamandla awe empini.+ 26  Amagedi akho azakhala futhi alile,+Wena uzahlala phansi emhlabathini usudilikile.”+

Amabala angaphansi

Kumbe, “abathanda ukutshintsha ingqondo.”
Kumbe, “ngilelaphe.”
NgesiHebheru, “emehlweni enkazimulo yakhe.”
NgesiHebheru, “Bazakudla isithelo sezenzo zabo.”
Lapha kutshiwo uphawu olwalutshiselwa emzimbeni wesigqili kumbe owesibotshwa.