U-Isaya 29:1-24

  • Maye kuyo i-Ariyeli! (1-16)

    • Ukudumisa ngezindebe kuphela akwamukelwa (13)

  • Izacuthe zizakuzwa; iziphofu zizabona (17-24)

29  “Maye kuyo i-Ariyeli,* i-Ariyeli idolobho uDavida amisa kulo isihonqo sakhe.+Qhubekani minyaka yonke;Lihlale lisenza imikhosi yenu.+   Kodwa ngizakwenza ukuthi i-Ariyeli ihlupheke,+Kuzakuba lokukhala lokulila,+Izakuba njengeziko le-alithare kimi.+   Ngizakugombolozela ngezihonqo zami emaceleni wonke,Ngikuvimbezele ngothango lwezigodo ezicijileyoNgiphinde ngikuvalele ngemiduli.+   Uzakwehliselwa phansi,Ukhulume usemhlabathini,Ozakutsho kuzaphelela ethulini. Ilizwi lakho lizazwakala emhlabathini+Njengelizwi lomuntu oledlozi. Ilizwi lakho lizatshiyoza ethulini.   Amaxuku ezitha zakho azakuba njengothuli olucolekileyo,+Amaxuku alabo abalesihluku abe njengomule ophephukayo.+ Lokhu kuzakwenzakala masinyane, ngokucwayiza kwelihlo.+   UJehova wamabutho uzakukhulula. Nxa esekwenza lokhu kuzakuba lomdumo wezulu lokuzamazama komhlaba kanye lomsindo omkhulu,Kube lomoya olamandla lesiphepho esilolaka lomlilo otshabalalisayo.”+   Ngemva kwalokhu ixuku lezizwe zonke lizalwisana le-Ariyeli,+Bonke abalwa layo,Lemiphotshongo yokuyivimbezela emisiweyo,Kanye lalabo abayicindezelayoBazakuba njengephupho, umbono webusuku.   Kuzakuba njengomuntu olambileyo ophupha esidla,Kodwa avuke elokhu elambile,Kube njengomuntu owomileyo ophupha enatha,Kodwa avuke elokhu ewomile njalo ediniwe. Yikho okuzakwenzakala exukwini lezizwe zonkeElihlasela intaba iZiyoni.+   Mangalani libambe owangaphansi,+Zivaleni amehlo lingaboni lutho.+ Badakiwe kodwa abadakwanga liwayini,Bayadiyazela kodwa akubangelwanga butshwala. 10  UJehova usethululele umoya wobuthongo obukhulu phezu kwenu,+Uselivale amehlo lina baphrofethi,+Waligubuzela amakhanda lina elibona imibono.+ 11  Yonke imibono kini iba njengebhuku elivaliweyo.+ Nxa ibhuku lelo bangalipha umuntu okwazi ukubala besebesithi: “Sicela ubalele phezulu,” yena uzakuthi: “Angenelisi ngoba livaliwe.” 12  Besekusithi nxa ibhuku lelo bangalipha umuntu ongenelisiyo ukubala, bathi: “Sicela ulibale,” yena uzakuthi: “Angikwazi ukubala.” 13  UJehova uthi: “Abantu laba bangikhonza ngemilomo yabo kuphela,Bangidumisa ngezindebe zabo kuphela,+Kodwa inhliziyo zabo zikhatshana kakhulu lami,Bangesaba ngenxa yemilayo abayifundiswe ngabantu.+ 14  Ngakho yimi engizaphinda ngenze izinto ezimangalisayo ebantwini laba,+Kube yisimanga phezu kwesimanga,Ukuhlakanipha kwezihlakaniphi zabo kuzatshabalala,Lokuzwisisa kwabantu babo abakhaliphileyo kuzafihlwa.”+ 15  Maye kulabo abazama ngazo zonke izindlela ukufihlela uJehova amacebo abo.+ Izenzo zabo bazenza emnyameni,Besithi: “Kambe ngubani osibonayo? Ngubani okwaziyo esikwenzayo?”+ 16  Litshila izinto sibili! Umbumbi kungathiwa ufanana lebumba yini?+ Okwenziweyo kungakhuluma yini ngomenzi wakho kuthi, “Kangenzanga”?+ Lokubunjiweyo kungakhuluma yini ngalowo okubumbileyo kuthi, “Kazwisisi”?+ 17  Ngesikhatshana nje iLebhanoni izatshintshwa ibe yisivande,+Isivande leso sizakuba njengegusu.+ 18  Ngalelolanga izacuthe zizawezwa amazwi ebhuku,Amehlo eziphofu abone emnyameni omkhulu.+ 19  Abamnene bazathokoza kakhulu ngenxa kaJehova,Labayanga bathokoze ngenxa yoNgcwele ka-Israyeli.+ 20  Ngoba olesihluku uzabe engasekho,Lozikhukhumezayo uzatshabalala,Bonke abahlala belindele ukwenza okubi bazabhujiswa,+ 21  Bonke abenza abanye babe lecala ngokukhuluma ilizwi elingamanga,Abafaka imijibila yokuthiya lowo owethula udaba lwakhe egedini ledolobho,+Labahlulela kubi olungileyo ngezimpikiswano ezingelancedo bazabhujiswa.+ 22  Ngakho uJehova, yena owahlenga u-Abrahama+ uthi kwabendlu kaJakhobe: “UJakhobe kasoze aphinde ayangeke,Ubuso bakhe abusoze buphinde buhlobe.*+ 23  Uzathi ebona abantwabakheAbangumsebenzi wezandla zami bebuthene kuye,+Balingcwelise ibizo lami;Bazamngcwelisa sibili oNgcwele kaJakhobe,Njalo bazamesaba uNkulunkulu ka-Israyeli.+ 24  Abaphambukileyo bazazwisisa,Labasolayo bazavuma ukufundiswa.”

Amabala angaphansi

Ibizo leli lingabe lisitsho ukuthi, “Iziko le-alithare likaNkulunkulu” njalo kungabe kutshiwo iJerusalema.
Buhloba ngenxa yokuyangeka lobuhlungu benhliziyo.