U-Isaya 28:1-29

  • Maye ngezidakwa zako-Efrayimi! (1-6)

  • Abaphristi bakoJuda labaphrofethi bayadiyazela (7-13)

  • “Isivumelwano lokufa” (14-22)

    • Ilitshe eliyisiqokoqela njalo eliligugu eZiyoni (16)

    • Umsebenzi kaJehova ongajayelekanga (21)

  • Umzekeliso omayelana lokulaya kukaJehova (23-29)

28  Maye ngomqhele* wokuzikhukhumeza* wezidakwa zako-Efrayimi!+ Ubuhle bawo obukhazimulayo buliluba elibunayo njeElisendaweni ephezulu, esigodini esivundileyo lapho okulabantu abakhulelwa liwayini.   UJehova uzathuma umuntu oqinileyo njalo olamandla. Uzawuphosela phansi ngamandla umqhele,Njengesiphepho esilesiqhotho, umoya wesiphepho otshabalalisayo,Lanjengezulu elinengi elilezikhukhula zamanzi ezilolaka.   Imiqhele yokuzikhukhumeza* yezidakwa zako-EfrayimiIzanyathenyathelwa ngenyawo.+   Ubuhle obukhazimulayo buliluba elibunayoElisendaweni ephezulu, esigodini esivundileyo. Buzakuba njengekhiwane elivuthwa kuqala kungakabi lihlobo. Nxa umuntu elibona uhle alikhe alidle, aliginye masinyane.  Ngalelolanga uJehova wamabutho uzakuba ngumqhele okhazimulayo, abe ngumqhele wamaluba omuhle ebantwini bakhe abaseleyo.+  Uzakwenza abahluleli bahlulele kuhle* njalo uzakuba ngumthombo wamandla kulabo abalwisana labahlaselayo egedini.+   Abaphristi labaphrofethi bayaphambuka ngenxa yewayini,Utshwala babo benza badiyazele. Bayaphambuka ngenxa yotshwala,Iwayini libaphambanisa ingqondo. Bayadiyazela ngenxa yotshwala babo,Umbono abawubonayo wenza baphambuke,Njalo bayakhubeka nxa besahlulela.+   Amatafula abo agcwele amahlanzo enyanyekayo,Kugcwele amahlanzo yonke indawo.   Bathi: “Umuntu uzalupha bani ulwazi? Uzawuchazela bani umbiko? Uzawuchazela abalunyuliweyo yini,Labo abasanda kukhitshwa ebeleni? 10  Ngoba ngumlayo phezu komlayo, umlayo phezu komlayo,Umzila ngomzila, umzila ngomzila,*+Okuncane lapha, okuncane laphaya.”* 11  Ngakho uzakhuluma labantu laba esebenzisa abagagasayo kanye labakhuluma ulimi lwezizweni.+ 12  Wake wabatshela wathi: “Le yindawo yokuphumula; odiniweyo kaphumule. Le yindawo yokubethwa ngumoya,” kodwa kabazange balalele.+ 13  Kubo ilizwi likaJehova lizakuba, “Ngumlayo phezu komlayo, umlayo phezu komlayo,Umzila ngomzila, umzila ngomzila,*+Okuncane lapha, okuncane laphaya,” Ukuze nxa sebehambaBakhubeke bawe ngesiphundu,*Balimale, bathiywe futhi babanjwe.+ 14  Zwanini ilizwi likaJehova lina bantu elizitshaya izifuba,Lina elibusa abantu laba abaseJerusalema. 15  Ngoba lina lithi: “Sesenze isivumelwano lokufa,+Senza isivumelwano lengcwaba. Nxa isikhukhula esilolaka sidlula,Kasisoze sifike kithi,Ngoba senze amanga aba yisiphephelo sethuSazifihla emangeni.”+ 16  Ngakho nanku okutshiwo yiNkosi Enkulu uJehova: “Khangelani, ngibeka ilitshe elihloliweyo ukuthi libe yisisekelo eZiyoni,+Ilitshe eliyisiqokoqela leliligugu,+ elesisekelo esiqinileyo.+ Akulamuntu otshengisa ukuthi ulokholo ozakwethuka.+ 17  Ngizakwenza ukwahlulela kuhle kube yintambo yokulinganisa,+Lokulunga kube yintambo yokuqondisa.+ Izulu lesiqhotho lizakhukhula isiphephelo samanga,Lamanzi agcwale endaweni yokucatsha. 18  Isivumelwano elasenza lokufa sizachithwa,Lesivumelwano elasenza lengcwaba asisoze sime.+ Isikhukhula esilolaka sizathi sidlula,Silitshabalalise. 19  Lapho esizadlula khona kanenginengi,Sizalikhukhula;+Ngoba sizadlula nsuku zonke ekuseni,Lemini lebusuku. Ukwesaba yikho okuzabenza bazwisise umbiko okhulunyiweyo.”* 20  Umbheda mfitshane kakhulu ukuthi umuntu azelule kuwo,Lelembu lincane kakhulu ukuthi azigoqele ngalo. 21  UJehova uzaphakama njengasentabeni iPherazimi,Uzakuba ledlabuzane njengasesigodini esiseduze leGibhiyoni,+Ukuze enze isenzo sakhe, isenzo sakhe esiyisimanga,Enze lomsebenzi wakhe, umsebenzi wakhe ongajayelekanga.+ 22  Khathesi lingakhulumeli eceleni,+Ukuze amaketane enu angaphindi aqiniswe,Ngoba iNkosi Enkulu uJehova wamabuthoIngitshele ukuthi isimise ukuthi itshabalalise ilizwe lonke.*+ 23  Thiyani indlebe lilalele ilizwi lami;Lalelisisani lizwe engikutshoyo. 24  Umlimi angaqhubeka elima ilanga lonke engahlanyeli yini? Angaqhubeka ephendula umhlabathi ewulevula yini?+ 25  Nxa esewulungise kuhle umhlabathi wakhe,Kayihazi yini inhlanyelo yekhumini* emnyama ahlanyele lekhumini ejayelekileyo? Kahlanyeli yini ingqoloyi lenyawuthi lebhali ezindaweni zazo? Emingceleni yensimu yakhe kahlanyeli yini omunye umhlobo wengqoloyi?*+ 26  UNkulunkulu uyamfundisa ngendlela eqondileyo;UNkulunkulu wakhe uyamlaya.+ 27  Phela ikhumini emnyama kayibhulwa ngesileyi sokubhula,*+Leviri lenqola kalihanjiswa phezu kwekhumini. Kodwa ikhumini emnyama ibhulwa ngentonga,Ikhumini ejayelekileyo ibhulwa ngenduku. 28  Nxa umuntu ebhula ingqoloyi yokupheka isinkwa, uyayibhula ize isale iyimpuphu yini? Hayi, kayibhuli kokuphela,+Kanti njalo nxa ehambisa iviri lenqola yakhe edonswa ngamabhiza phezu kwayo,Kayicholi.+ 29  Lalokhu kuvela kuJehova wamabutho, Yena ohlose okuhle Njalo owenza izinto ezinkulu.+

Amabala angaphansi

Kumbe, “wokuzigqaja.”
Kukhanya kutshiwo idolobho elikhulu, iSamariya.
Kumbe, “yokuzigqaja.”
Kumbe, “umoya wakhe ube phezu kwabahluleli.”
Kumbe, “Umzila wokulinganisa ngomzila wokulinganisa, umzila wokulinganisa ngomzila wokulinganisa.”
Abakhokheli benkolo babesizwa umbiko ka-Isaya uyinkulumo yobuntwana njalo uyikuphindaphinda.
Kumbe, “Umzila wokulinganisa ngomzila wokulinganisa, umzila wokulinganisa ngomzila wokulinganisa.”
Kumbe, “nyovane.”
Ezinye inguqulo zithi, “Bazathuthumela bangazwisisa.”
Kumbe, “umhlaba wonke.”
Ikhumini yisihlahlakazana esilinywayo esifakwa ekudleni ukuze kube mnandi.
NgesiHebheru, “isipelithi.” Lo ngumhlobo wengqoloyi ongelahlonzi owawulinywa eGibhithe yasendulo.
Khangela iNgcazelo Yamabala ebaleni elithi, “Ukubhula; Indawo yokubhulela.”