U-Isaya 27:1-13

  • ULeviyathani ubulawa nguJehova (1)

  • Ingoma ka-Israyeli efaniswa lensimu yamagilebisi (2-13)

27  Ngalelolanga uJehova uzathatha inkemba yakhe enkulu,+ eqinileyo leyesabekayo,Ajezise uLeviyathani* inyoka ehubayo,ULeviyathani inyoka egoqanayo. Uzasibulala isilo saselwandle.   Mhlabeleleni* ngalelolanga lithi: “Insimu yewayini eliphuphumayo!+   Mina Jehova, yimi engimlindayo.+ Ngiyamthelela ngaso sonke isikhathi,+ Ngimlinda ubusuku lemini,Ukuze kungabi khona omlimazayo.+   Angisamzondelanga.+ Nxa umuntu angafaka izihlahla zameva lokhula phambi kwami empini, Ngizakugxobagxoba konke ngikutshise ngomlilo futhi ngizakulwa laye.   Yena angakwenza yikubambelela enqabeni yami. Kenze ukuthi mina laye sibe lokuthula,Enze kube lokuthula phakathi kwami laye.”   Ezinsukwini ezizayo uJakhobe uzakuba lempande,Abako-Israyeli bazahluma baqhakaze,+Bazagcwalisa ilizwe ngezithelo.+   Kumele atshaywe ngulowo omtshayayo yini? Kumele abulawe ngendlela ababuleweyo bakhe ababulawa ngayo yini?   Uzathi usumxotsha ulwisane laye ngomsindo owethusayo. Uzamsusa ngomoya wakho owesabekayo ngosuku lomoya wempumalanga.+   Ngakho icala likaJakhobe lizahlawulelwa kanje,+Futhi lesi yiso sonke isithelo esizakuba khona nxa isono sakhe sesisusiwe: Wonke amatshe e-alithareUzawenza abe njengamatshoko acholiweyo,Akusoze kusale izithombe zika-Ashera* loba ama-alithare empepha.*+ 10  Idolobho elivikelweyo lizasala lingaselamuntu;Amadlelo alo azatshiywa asale engelalutho njengenkangala.+ Ithole lizakudla khona futhi lilale khona,Lidle liqede ingatsha zezihlahla.+ 11  Ingatsha zakhe zizathi sezomile,Abesifazana babuye baziqamuqamule,Babase ngazo umlilo. Phela abantu laba kabazwisisi.+ Yikho uMenzi wabo engasoze abazwele isihawu,Lowo owababumbayo kasoze abe lomusa kubo.+ 12  Ngalelolanga uJehova uzabhula izithelo kusukela emfuleni* ogelezayo kusiya esihotsheni* seGibhithe,+ njalo lina bantu bako-Israyeli lizabuthwa munye ngamunye wenu. + 13  Ngalelolanga kuzatshaywa uphondo olukhulu,+ futhi labo asebefana lofileyo elizweni le-Asiriya+ labasabaleleyo eGibhithe+ bazabuya bezokhothamela uJehova entabeni engcwele eJerusalema.+

Amabala angaphansi

Lapha kungabe kutshiwo u-Israyeli njalo ufaniswa lowesifazana kanye lensimu yamagilebisi.
Lapha kutshiwo umfula uYufrathe.