U-Isaya 26:1-21

  • Ingoma yethemba lensindiso (1-21)

    • UJah, uJehova iDwala laphakade (4)

    • Abantu abasemhlabeni bazafunda ukulunga (9)

    • “Abafileyo bakho bazaphila” (19)

    • Ngenani ezindlini zenu zangaphakathi licatshe (20)

26  Ngalelolanga elizweni lakoJuda+ kuzahlatshelwa ingoma le:+ “Siledolobho eliqinileyo.+ Wenza insindiso ibe yimiduli yalo kanye lezivikelo zalo.+   Vulani amagedi+ ukuze isizwe esilungileyo singene,Isizwe esithembekileyo kukho konke esikwenzayo.   Labo abathembela kuwe ngokupheleleyo uzabagcina,Uzabanika ukuthula okungapheliyo,+Ngenxa yokuthi bayakuthemba.+   Themba uJehova kuze kube nini lanini,+Ngoba uJah,* uJehova uliDwala laphakade.+   Usebehlisele phansi labo abahlala esiqongweni, edolobheni eliphakemeyo. Uyalehlisa idolobho,Alehlisele phansi emhlabeni,Aliphosele phansi ethulini.   Lizanyathenyathelwa ngonyawo,Ngenyawo zabahluphekayo, wona amanyathelo abantukazana.”   Indlela yolungileyo iqondile. Wena uthembekile,Yikho uzakwenza indlela yolungileyo ibe butshelezi.   Awu Jehova ithemba lethu likuwe,Njengoba sihamba endleleni yokwahlulela kwakho okuhle, Siyalithanda ibizo lakho njalo siyafisa ukubona likhunjulwa.*   Ebusuku ngicabanga ngawe ngomphefumulo wami wonke,Njalo ngikudinga ngabomvu,+Ngoba nxa ukwahlulela kwakho kukhona emhlabeni,Izakhamizi zelizwe ziyakufunda ukulunga.+ 10  Lanxa omubi engenzelwa umusa,Kasoze afunde ukulunga.+ Uzakwenza okubi lanxa eselizweni lobuqotho,+Kasoze abubone ubukhulu bukaJehova.+ 11  Awu Jehova, isandla sakho siphakanyisiwe kodwa kabasiboni.+ Bazakubona ukuthi awubathontisi* abantu bakho, besebeyangeka. Umlilo uzatshisa izitha zakho zilobe. 12  Awu Jehova uzasinika ukuthula,+Ngoba konke esikwenzileyoSikwenzelwe nguwe. 13  Awu Jehova Nkulunkulu wethu sesike sabuswa ngamanye amakhosi ngaphandle kwakho,+Kodwa ibizo lakho yilo lodwa esikhuluma ngalo.+ 14  Bafile, abasoze baphile. Abasoze bavuke ngoba abaselamandla.+ Usuqedelane labo,Wababhubhisa wenza lokuthi bangasakhunjulwa futhi. 15  Awu Jehova, ususikhulisile isizwe,Ususikhulisile isizwe,Uzikhazimulisile.+ Uyiqhelise kakhulu yonke imingcele yelizwe.+ 16  Bathi sebedubekile beza kuwe Jehova,Wathi usubajezisile bakhuleka kuwe ngelizwi eliphansi.+ 17  Njengoba nje owesifazana ozithweleyo osezabelethaEhelelwa njalo ekhaliswa yibuhlungu,Lathi sesinjalo ngenxa yakho, awu Jehova. 18  Sazithwala sahelelwa,Kodwa kufanana lokuthi sabeletha umoya. Kasizange silethe ukusindiswa elizweni,Njalo akula ozalelwa ukuhlala elizweni. 19  “Abafileyo bakho bazaphila. Izidumbu zabantu bami abafileyo* zizavuka.+ Vukani limemeze ngentokozoLina abahlala ethulini!+ Ngoba amazolo enu anjengamazolo ekuseni,Umhlaba uzabakhipha abafileyo baphinde baphile. 20  Hambani bantu bami, ngenani ezindlini zenu zangaphakathi,Beselivala iminyango yenu.+ Licatshe okwesikhatshanaUlaka luze ludlule,+ 21  Ngoba uJehova uyeza evela endaweni yakheUkuze azokwahlulela izakhamizi zelizwe ngenxa yecala lazo, Ilizwe lizaveza egcekeni igazi elachithwa kulo, Njalo kalisoze libafihle abantu balo ababuleweyo.”

Amabala angaphansi

Lesi yisifitshaniso sebizo elithi Jehova ngesiHebheru.
Lapha kutshiwo ukukhumbula uNkulunkulu kanye lebizo lakhe lokwenza ukuthi laziwe.
Kumbe, “uyabatshisekela.”
NgesiHebheru, “Izidumbu zami.”