U-Isaya 25:1-12

  • Izibusiso ezizatholwa ngabantu bakaNkulunkulu (1-12)

    • Idili likaJehova elilewayini elimnandi (6)

    • Ukufa akusayikuba khona futhi (8)

25  Awu Jehova, wena unguNkulunkulu wami. Ngiyakuphakamisa njalo ngiyalidumisa ibizo lakho,Ngoba wenze izinto ezinhle kakhulu,+Izinto owawuhlose ukuzenza kusukela ezikhathini zasendulo,+Ngokuthembeka+ langobuqotho.   Wenze idolobho laba yinqwaba yamatshe,Wenza idolobho elivikelweyo laba lunxiwa. Umphotshongo wabezizweni kawuseyilo idolobho,Njalo kalisoze liphinde lakhiwe.   Yikho abantu abalamandla bezakunika udumo,Idolobho lezizwe ezilolunya lizakwesaba.+   Ngoba usube yinqaba yomuntukazana,Inqaba yomyanga ekuhluphekeni kwakhe,+Isiphephelo sokucatshela izulu elina ngamandla,Lomthunzi wokucatshela ukutshisa.+ Lapho ulaka oluvuthayo lwabalesihluku lunjengesiphepho esitshaya emdulini,   Lanjengokutshisa elizweni elomileyo,Uyakuqeda ukuxokozela kwabantu bezizweni. Ingoma yabalesihluku iyathuliswa,Njengokutshisa okuvalwa ngumthunzi weyezi.   Entabeni le+ uJehova wamabutho uzakwenzela abantu bonkeIdili elilezibiliboco,+Idili elilewayini elimnandi,Lokudla okuhlabusayo okulenyama enonileyo,*Lewayini elimnandi elicengekileyo.   Entabeni le yena uzasusa* isembeso esimboze bonke abantu,Asuse ilembu* eligubuzele izizwe zonke.   Uzakuqeda* ukufa kungasaphindi kube khona,+INkosi Enkulu uJehova izakwesula izinyembezi ebusweni babantu bonke.+ Izasusa ihlazo elisebantwini bayo kuwo wonke umhlaba,Ngoba uJehova ngokwakhe usekhulumile.   Ngalelolanga bazakuthi: “Lo nguye uNkulunkulu wethu!+ Sithembele kuye,+Uzasisindisa.+ Lo nguJehova! Sithembele kuye. Kasithokozeni sijabule ngenxa yensindiso yakhe.”+ 10  Isandla sikaJehova sizakuba phezu kwentaba le,+IMowabi izanyathelwa isendaweni yayo+Njengotshani obomileyo obunyathelelwa enqumbini yomquba. 11  Uzakwelula isandla sakhe ayitshaye iMowabiNjengomuntu obhukutshayo otshaya amanzi ngezandla zakhe. Uzakuqeda ukuziphakamisa kwayo+Ngezandla zakhe ezilobungcitshi. 12  UzalidilizaIdolobho elivikelwe ngemiduli yakho* emide, Uzaliwisela phansi, khona kanye ethulini.

Amabala angaphansi

Kumbe, “Lokudla okuhlabusayo okulomnkantsho.”
Kumbe, “iveyili.”
NgesiHebheru, “uzaginya.”
NgesiHebheru, “Uzakuginya.”
Kukhanya kutshiwo iMowabi.