U-Isaya 24:1-23

  • UJehova uzalichitha ilizwe (1-23)

    • UJehova useyiNkosi eZiyoni (23)

24  Khangela! UJehova uyalichitha ilizwe* alitshiye lingelalutho.+ Uyaligenqula,+ enze izakhamizi zalo zihlakazeke.+   Abantu bonke bazasala befanana: Abantu lomphristi,Inceku lenkosi yayo,Incekukazi lowesifazana oyiqhatshileyo,Umthengi lothengisayo,Obolekayo lobolekisayo,Olesikwelede lokweledisayo.+   Ilizwe lizasala lingelalutho,Konke okukulo kuzathathwa,+Ngoba uJehova uselikhulumile ilizwi leli.   Ilizwe liyalila*+ njalo selitshabalala. Ilizwe elithelayo liyabuna futhi seliphelile. Abantu belizwe abadumileyo abaselamandla.   Ilizwe selingcoliswe ngabantu balo,+Ngoba kabayilandelanga imithetho.+Batshintshe umlayo,+Bephula lesivumelwano okumele sihlale sikhona.*+   Yikho ilizwe selibhidlika ngenxa yesiqalekiso,+Labahlala kulo balecala. Yikho izakhamizi zelizwe sezizilutshwana,Sekusele abantu abalutshwana kakhulu.+   Iwayini elitsha liyalila,* lesihlahla samagilebisi siyabuna,+Bonke abachelesileyo enhliziyweni sebebubula.+   Umsindo othokozisayo wamathamborini usuphelile,Umsindo wabaxokozelayo awusekho, Lomsindo othokozisayo wokukhala kwehabhu* usuphelile.+   Banatha iwayini kungelangoma ezihlatshelwayoUtshwala bubaba gamu kwababunathayo. 10  Idolobho elingelamuntu selidilikile,+Indlu ngayinye ivalwe ngci ukuze kungangeni muntu. 11  Bakhalela iwayini besemigwaqweni. Ukuthaba konke sekuphelile,Intokozo ebiselizweni ayisekho.+ 12  Idolobho selisele lingamanxiwa;Igedi selidiliziwe lasala liyinqumbi yezibi.+ 13  Nanku okuzakwenzakala phakathi kwabantu elizweni: Kuzakuba njengalapho isihlahla sama-oliva sibhulwa,+Kube njengamagilebisi amalutshwana aseleyo, lapho ukuvuna sekuphelile.+ 14  Bazakhweza ilizwi labo,Bamemeze ngentokozo. Bazamemezela ubukhulu bukaJehova beselwandle.*+ 15  Bazamkhazimulisa uJehova besesabelweni sokukhanya,*+Bakhazimulise ibizo likaJehova uNkulunkulu ka-Israyeli besezihlengeni zolwandle.+ 16  Sizwa izingoma ezivela emikhawulweni yomhlaba: “Kakhazinyuliswe Lowo Olungileyo!”+ Kodwa ngithi: “Angiselamandla, angiselamandla! Maye babo! Abangamaqili benze ubuqili,Amaqili aqila ngobuqili.”+ 17  Wena sakhamuzi selizwe ulindelwe yikwesaba lamagodi lemijibila.+ 18  Loba ngubani obalekela umsindo owesabekayo uzawela egodini,Lalowo ophuma egodini uzabanjwa ngumjibila.+ Amagedi ezimpophoma zasezulwini azavulwa,Izisekelo zelizwe zizanyikinyeka. 19  Ilizwe lidabuke phakathi,Ilizwe selinyikinyiwe,Ilizwe liyazamazama ngamandla.+ 20  llizwe liyadiyazela njengomuntu odakiweyo,Liyazunguzeka njengendlu ezunguzwa ngumoya. Lisindwa yisiphambeko salo,+Lizakuwa lingaphindi livuke. 21  Ngalelolanga uJehova uzakwahlulela ibutho elisezindaweni eziphezulu,Kanye lamakhosi asemhlabeni. 22  Bazabuthaniswa ndawonyeNjengezibotshwa ezivalelwe egodini. Bazavalelwa ejele,Ngemva kwezinsuku ezinengi bazahlolwa. 23  Inyanga* egcweleyo izayangiswa,Lelanga elicazimulayo lizakuba lenhloni,+Ngoba uJehova wamabutho useyiNkosi+ entabeni iZiyoni+ laseJerusalema,Njalo uyakhazimula phambi kwabadala babantu bakhe.*+

Amabala angaphansi

Kumbe, “uyawuchitha umhlaba.”
Ezinye inguqulo zithi, “liyoma.”
Kumbe, “sasendulo.”
Ezinye inguqulo zithi, “liyoma.”
Ihabhu lichacho elilentambo ezifanana lezekatali.
Kumbe, “besentshonalanga.”
Kumbe, “besempumalanga.”
Lapha kutshiwo inyanga ekhanyisayo emkhathini.
NgesiHebheru, “phambi kwabadala bakhe.”