U-Isaya 23:1-18

  • Isimemezelo salokho okuzakwehlela iThire (1-18)

23  Isimemezelo esimayelana leThire:+ Hlabani umkhosi lina mikhumbi yeThashishi!+ Ngoba itheku* selidiliziwe, akusangeneki kulo. Laselizweni laseKhithimu+ sekuveziwe lokhu.   Thulani lina zakhamizi eziseduze kolwandle. Abathengisi baseSidoni+ abadabula olwandle sebelenze lanotha kakhulu.   Amabele aseShihori*+ abehanjiswa ngemikhumbi phezu kwamanzi amanengi,Isivuno seNayili ebesinika iThire imali,Silethela izizwe inzuzo.+   Yangeka Sidoni wena oyinqaba yolwandle,Ngoba ulwandle luthe: “Angikaze ngihelelwe njalo kangikaze ngibelethe. Kangikaze ngikhulise amajaha kumbe izintombi.”*+   Abantu bazakuzwa ubuhlungu nxa besizwa umbiko ngeThire,+Kuzakuba njengamhla besizwa umbiko ngeGibhithe.+   Chaphani liye eThashishi! Hlabani umkhosi lina zakhamizi eziseduze kolwandle!   Leli yilo yini idolobho lenu ebelilenjabulo kusukela kudala ezikhathini zalo zakuqala? Inyawo zabantu balo bezibafikisa emazweni akhatshana ukuze bayehlala khona.   Ngubani osekhethe ukwenza lokhu ngeThire? Yona ebisethesa imiqhele,Ilabantu abathengisayo abayizikhuluNjalo ilabathengisi abahlonitshwayo kuwo wonke umhlaba.+   UJehova wamabutho nguye osekhethe ukwenza lokhu,Ukuze aqede ukuzigqaja kwayo ngobuhle bayo bonke,Ayangise bonke abahlonitshwayo emhlabeni wonke.+ 10  Awu ndodakazi yeThashishi dabula elizweni lakho usabalale njengomfula uNayili, Ngoba indawo yokufikela imikhumbi ayisekho.*+ 11  Welulele isandla sakhe phezu kolwandle,Usenyikinye imibuso. UJehova usethe izinqaba zeFenikhiya zitshabalaliswe.+ 12  Uthi: “Awusoze uphinde uthokoze+Wena ocindezelweyo, ndodakazi eyintombi egcweleyo yaseSidoni. Sukuma uchaphele eKhithimu.+ Lakhonale awusoze ukuthole ukuphumula.” 13  Khangela ilizwe lamaKhaledi.+ Kayisibo bantu be-Asiriya+ kodwa ngamaKhalediAseyenze yaba yindawo* yezinyamazana zeganga, Amisa imiphotshongo yawo yokuvimbezela,Atshiya imiduli yayo evikelweyo isegcekeni,+Ayitshiya ilunxiwa. 14  Hlabani umkhosi lina mikhumbi yeThashishi,Ngoba inqaba yenu isidiliziwe.+ 15  Ngalelolanga iThire kayisoze ikhunjulwe okweminyaka engu-70,+ isikhathi esilingana lesokuphila kwenkosi eyodwa. Ngemva kweminyaka engu-70 okuzakwenzakala eThire kuzafanana lalokho okutshiwo yingoma emayelana lesifebe, ethi: 16  “Thatha ihabhu* uhambahambe edolobheni wena sifebe ebesesingasakhunjulwa. Tshaya ihabhu lakho kamnandi,Hlabela ingoma ezinengi,Ukuze bakukhumbule.” 17  Ngemva kweminyaka engu-70 uJehova uzayikhumbula iThire njalo izabuyela kulokho ebiziphilisa ngakho futhi izafeba layo yonke imibuso yomhlaba. 18  Kodwa inzuzo yayo lembadalo yayo izakuba ngcwele kuJehova. Kayisoze ilondolozwe kumbe igcinwe ngoba imbadalo leyo izakuba ngeyabantu bakaJehova,* ukuze badle basuthe, bagqoke lezigqoko ezinhle kakhulu.+

Amabala angaphansi

Itheku yindawo okufikela khona imikhumbi.
IShihori ngumsele wamanzi ophuma emfuleni uNayili.
NgesiHebheru, “izintombi ezigcweleyo.”
Ezinye inguqulo zithi, “itheku kalisekho.”
Lapha kungabe kutshiwo iThire.
Ihabhu lichacho elilentambo ezifanana lezekatali.
NgesiHebheru, “ngeyalabo abahlala phambi kukaJehova.”