U-Isaya 22:1-25

  • Isimemezelo esimayelana lesigodi sombono (1-14)

  • Indawo yomphathi uShebhina ithathwa ngu-Eliyakhimu (15-25)

    • Uzabethelwa njengesikhonkwane (23-25)

22  Isimemezelo esimayelana lesigodi sombono:*+ Uhlutshwa yini osekwenze abantu bakho bonke bakhwela phezu kwezindlu?   Bekugcwele ingxabangxoza kuwe,Ubulidolobho elixokozelayo lelithaba kakhulu. Ababuleweyo bakho ababulawanga ngenkemba,Njalo abafelanga empini.+   Bonke ababusi bakho abalesihluku babaleke ndawonye.+ Bathunjiwe babotshwa kungeladandili.* Bonke abatholakeleyo babotshiwe,+Lanxa bebebaleke baya khatshana.   Yikho ngithe: “Ungangikhangeli,*Ungazami ukungiduduza. Ngizakhala kabuhlungu,+Ngenxa yendodakazi* yabantu bami esibhujisiwe.+   Ngoba leli lilanga lokuxokozela lokunqotshwa lokwethuka,+Okulethwe yiNkosi Enkulu uJehova wamabutho,Esigodini sombono. Umduli uyadilizwa,+ Umsindo wokukhala ufika entabeni.   I-Elami+ idobha isikhwama semitshoko,Ibuya lamabhiza* labantu abasezinqoleni. IKhiri+ isililungisile* ihawu.   Izigodi zakho ezinhle kakhuluZizagcwala izinqola zempi. Amabhiza azakuma* ezindaweni zawo egedini,   Isivikelo sikaJuda sisuswe. “Ngalolosuku wena uzathemba izikhali eziseNdlini yeGusu,+  futhi lizabona izikhala ezinengi emdulini wedolobho likaDavida.+ Lizakukha amanzi liwagcine echibini elingaphansi.+ 10  Lizabala izindlu zeJerusalema, lidilize ezinye zazo ukuze liqinise umduli. 11  Lizakwakha indawo phakathi laphakathi kwemiduli emibili ukuze ligcinele kuyo amanzi echibi elidala kodwa akulamuntu ozakhangela kuMenzi walo omkhulu njalo kalisoze limbone lowo owalenza kudala. 12  Ngalolosuku iNkosi Enkulu uJehova wamabuthoIzakuthi abantu bakhale njalo balile,+Amakhanda aphucwe, kugqokwe izembatho zamasaka. 13  Kodwa bona bayazikholisela futhi bayajabula,Inkomo ziyabulawa lezimvu ziyahlatshwa,Kudliwa inyama kunathwe lewayini.+ Bathi: ‘Kasidleni sinathe ngoba kusasa sizakufa.’”+ 14  Ngemva kwalokhu ngezwa ilizwi likaJehova wamabutho lisithi: “‘Isono lesi elisenzileyo kasisoze sihlawulelwe lize life lina bantu,’+ kutsho iNkosi Enkulu uJehova wamabutho.” 15  Nanku okutshiwo yiNkosi Enkulu uJehova wamabutho: “Hamba uyebona umphathi okuthiwa nguShebhina+ okhangela indlu yenkosi,* uthi kuye, 16  ‘Ufunani lapha, njalo ngubani okunike imvumo yokuthi uzigebhele ingcwaba?’ Phela uShebhina usezigebhela ingcwaba endaweni ephezulu, uzigebhela indawo yokuphumula edwaleni. 17  Ngakho wothi kuye, ‘Zwana wena ndoda! UJehova uzakutaklazela phansi, akuxhakalaze. 18  Uzakugoqa akubophe mfi, akuphose njengebhora elizweni elibanzi. Uzafela khona, izinqola zakho ezikhazimulayo zizasala khonale, kube lihlazo endlini yenkosi yakho. 19  Ngizakukhipha esikhundleni sakho, ngikuxotshe emsebenzini owenzayo. 20  “‘Ngalelolanga ngizabiza inceku yami u-Eliyakhimu,+ indodana kaHilikhiya. 21  Ngizamgqokisa isembatho sakho, ngithathe ibhanti lakho ngimbophe ngalo ngiqinise,+ besengifaka umbuso wakho* esandleni sakhe. Uzakuba ngubaba ezakhamizini zeJerusalema lasendlini kaJuda. 22  Ngizafaka ikhiye yendlu kaDavida+ ehlombe lakhe. Uzavula kungabi lovalayo, avale kungabi lovulayo. 23  Ngizambethela njengesikhonkwane endaweni eqinileyo futhi uzakuba njengesihlalo sobukhosi esilenkazimulo endlini kayise. 24  Yonke inkazimulo yendlu kayise izaphanyekwa phezu kwakhe, izizukulwane kanye labantwana, lazo zonke izitsha ezincane leziyingubhe, lazo zonke imbiza ezinkulu. 25  “‘Ngalelolanga,’ kutsho uJehova wamabutho, ‘isikhonkwane esibethelwe endaweni eqinileyo sizakhitshwa+ siqunywe siwele phansi. Umthwalo obuphezu kwaso uzakuwa ubhidlike ngoba uJehova usekhulumile.’”

Amabala angaphansi

Lapha kungabe kutshiwo iJerusalema.
Kumbe, “Susa amehlo akho kimi.”
Lokhu yikwenza samuntu okusankondlo mhlawumbe okutshengisa uzwelo loba isihawu.
NgesiHebheru, “isilikhiphile.”
Kumbe, “labagadi bamabhiza.”
Kumbe, “Abagadi bamabhiza bazakuma.”
Kumbe, “okhangela isigodlo.”
Kumbe, “amandla akho.”