U-Isaya 21:1-17

  • Isimemezelo salokho okuzakwehlela inkangala enjengolwandle (1-10)

    • Ukulinda phezu kwenqabayokulinda (8)

    • “IBhabhiloni isiwile!” (9)

  • Isimemezelo salokho okuzakwehlela iDuma lendawo elugwadule (11-17)

    • “Mlindi, ubusuku buyaphela nini?” (11)

21  Isimemezelo salokho okuzakwehlela inkangala enjengolwandle:*+ Kukhona okuza njengomoya wesiphepho ovunguza usuka eningizimu, Kuza kuvela enkangala, elizweni elesabekayo.+   Ngitshengiswe umbono ozwisa usizi: Oliqili uyaqila,Lobhubhisayo uyabhubhisa. Hlasela we Elami! Uvimbezele lawe Mede!+ Ngizakuqeda konke ukububula ekubangeleyo.*+   Ngiphakathi kobuhlungu ngenxa yombono lo.*+ NgisebuhlungwiniNjengomama obelethayo. Ngikhathazeke kakhulu okokuthi ngeke ngizwe lutho,Ngihlupheke kakhulu okokuthi angisaboni.   Inhliziyo yami iphela amandla, ngiyaqhuqha ngokwesaba. Ukuhlwa ebengikufisa kungenza ngiqhaqhazele.   Lungisani itafula, lilungise lezitulo! Dlanini linathe!+ Sukumani lina zikhulu, gcobani ihawu.   Nanku uJehova angitshele khona: “Hamba uyebeka umlindi ubususithi abike lokho akubonayo.”   Ngakho umlindi wabona inqola yempi eyayidonswa ngamabhiza,Lenqola yempi eyayidonswa ngobabhemi,Lenqola yempi eyayidonswa ngamakamela. Wakhangelisisa ngonanzelelo, ngelihlo lokhozi.   Ngemva kwalokho wamemeza njengesilwane esibhongayo wathi: “Awu Jehova ngiqhubeka ngimi phezu kwenqabayokulinda imini yonke, Ubusuku ngabunye ngiyabe ngimi endaweni yami yokulinda.+   Khangela okuzayo: Amadoda asenqoleni yempi edonswa ngamabhiza.”+ Wasesithi: “Isiwile! IBhabhiloni isiwile!+ Bonke onkulunkulu bayo ababaziweyo usebaphahlazele phansi.”+ 10  O bantu bami eselibhulwe njengamabele,Lina eliyisivuno sesiza sami,*+Sengilitshelile lokho engikuzwe ngoJehova wamabutho, uNkulunkulu ka-Israyeli. 11  Isimemezelo salokho okuzakwehlela iDuma:* Kulomuntu ongimemezayo eSeyiri,+ esithi: “Mlindi, ubusuku buyaphela nini? Mlindi, ubusuku buyaphela nini?” 12  Umlindi wathi: “Ukusa kuyeza lobusuku buyeza. Nxa lifuna ukubuza, buzanini. Liphinde libuye futhi.” 13  Isimemezelo salokho okuzakwehlela indawo elugwadule: Ebusuku lizalala egangeni endaweni elugwadule,Lina qembu lezihambi zaseDedani.+ 14  Hlangabezani owomileyo ngamanziLina zakhamizi zelizwe leThema,+Liphathele obalekayo isinkwa. 15  Ngoba babalekele izinkemba, inkemba esilungele ukugwaza,Babalekela ledandili* elilungele ukutshoka* kanye lesihluku sempi. 16  Nanku uJehova angitshele khona: “Yonke inkazimulo yeKhedari+ izaphela ngomnyaka owodwa nje, njengeminyaka yomuntu oqhatshiweyo.* 17  Amabutho aseKhedari athwala imitshoko azasala emalutshwana ngoba uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli usekhulumile.”

Amabala angaphansi

Kukhanya indawo le ngeyeBhabhiloni yasendulo.
Lapha kungabe kutshiwo iBhabhiloni.
NgesiHebheru, “Ukhalo lwami lubuhlungu kakhulu.”
Ibizo leli litsho ukuthi, “Ukuthula.”
NgesiHebheru, “eligotshisiweyo.”
Kumbe, “iminyaka yakhe izabalwa ngonanzelelo njengalokho okwenziwa yisisebenzi esiqhatshiweyo,” okutsho ukuthi kuzabe kungumnyaka owodwa ngqe.