U-Isaya 20:1-6

  • Isibonakaliso salokho okuzakwenzakala eGibhithe laseTopiya (1-6)

20  Ngomnyaka inkosi yase-Asiriya uSagoni eyathuma ngawo uTharithani* e-Ashidodi,+ uTharithani wafika walihlasela idolobho lelo walithumba.+  Ngalesosikhathi ilizwi likaJehova lafika ku-Isaya+ indodana ka-Amozi, lathi: “Hamba uyekhipha isembatho sesaka esisekhalweni lwakho, ukhiphe lamanyathela asenyaweni zakho.” Ngakho wakwenza lokhu wasehamba enqunu futhi engagqokanga lutho enyaweni.  UJehova wasesithi: “Njengoba nje inceku yami u-Isaya ibihamba nqunu njalo ingagqokanga lutho enyaweni okweminyaka emithathu ukuze kube yisixwayiso+ lesibonakaliso salokho okuzakwenzakala eGibhithe+ laseTopiya,+  inkosi yase-Asiriya izakhokhela abaseGibhithe abathunjiweyo+ labaseTopiya abaxotshwe elizweni labo, abadala labafana. Bazahamba benqunu njalo bengagqokanga lutho enyaweni, izihlalo zisegcekeni, ubunqunu beGibhithe busegcekeni.*  Labo abathemba iTopiya labazigqaja ngeGibhithe bazabanjwa ngumhedehede bayangeke.  Ngalelolanga abantu abahlala eduze kolwandle bazakuthi, ‘Khangelani ukuthi sekwenzakaleni ethembeni lethu, lapho ebesibalekela khona nxa sifuna uncedo kanye lokukhululwa enkosini yase-Asiriya! Pho sesizaphephela ngaphi?’”

Amabala angaphansi

Kumbe, “induna yamabutho.”
Kumbe, “kube lihlazo leGibhithe.”