U-Isaya 2:1-22

  • Intaba kaJehova iyaphakanyiswa (1-5)

    • Inkemba zizakuba yizikali zamakhuba okulima (4)

  • UJehova uzayangisa oziphakamisayo ngosuku lwakhe (6-22)

2  Nanku okwabonwa ngu-Isaya indodana ka-Amozi, mayelana lelizwe lakoJuda leJerusalema:+   Ngezinsuku zokucina,*Intaba yendlu kaJehovaIzamiswa iqine phezu kweziqongo zezintaba,+Izaphakanyiswa yedlule amaqaqa,Izizwe zonke zizathululeka zisiya kuyo.+   Abantu bezizwe ezinengi bazahamba bathi: “Wozani siqanse entabeni kaJehova,Siye endlini kaNkulunkulu kaJakhobe.+ Uzasifundisa izindlela zakhe,Njalo sizahamba ezindleleni zakhe.”+ Umthetho uzavela* eZiyoni,Lelizwi likaJehova liphume eJerusalema.+   Uzakwahlulela phakathi kwezizweAlungise izinto* ukuze ancede abantu abanengi. Bazakhanda inkemba zabo zibe yizikali zamakhuba okulima,Lemikhonto yabo ibe zingqamu zokuthena izihlahla.+ Akulasizwe esizaphakamisela esinye inkemba,Njalo azisoze ziphinde zifundele ukulwa impi.+   Awu ndlu kaJakhobe buya,Kasihambe ekukhanyeni kukaJehova.+   Usubatshiyile abantu bakho, indlu kaJakhobe,+Ngoba sebelandela imikhuba eminengi yaseMpumalanga,Benza amasalamusi+ njengamaFilisti,Njalo phakathi kwabo kugcwele abantwana bezizweni.   Ilizwe labo ligcwele isiliva legolide,Amagugu abo manengi kakhulu. Ilizwe labo ligcwele amabhiza,Izinqola zabo zinengi kakhulu.+   Ilizwe labo ligcwele onkulunkulu abangelancedo.+ Abantu bakhothamela lokho abakwenze ngezandla zabo,Izinto abazenze ngeminwe yabo.   Ngakho umuntu uzikhipha isithunzi futhi uzayangeka. Awusoze uphongubaxolela nje. 10  Ngenani ezimbalwini zamadwala, licatshe ethuliniNgenxa yolaka lukaJehova olwesabekayo,Lobukhulu bakhe obumangalisayo.+ 11  Amehlo omuntu oziphakamisayo azayangeka,Labantu abazikhukhumezayo bazacwila phansi.* UJehova nguye kuphela ozaphakanyiswa ngalolosuku. 12  Ngoba lusuku lukaJehova wamabutho.+ Luzakwehlela bonke abazikhukhumezayo labaziphakamisayo,Phezu kwabo bonke abaphakemeyo labaphansi,+ 13  Laphezu kwazo zonke izihlahla zemisedari yaseLebhanoni ezinde njalo eziphakemeyoLaphezu kwazo zonke izihlahla zom-okhi eziseBhashani, 14  Laphezu kwazo zonke izintaba ezinde,Laphezu kwawo wonke amaqaqa aphakemeyo, 15  Laphezu kwayo yonke imiphotshongo ephakemeyo, lakuyo yonke imiduli eqinileyo, 16  Phezu kwayo yonke imikhumbi yeThashishi,+Laphezu kwazo zonke izikepe ezinhle. 17  Umuntu oziphakamisayo uzakwehliswa,Labantu abazikhukhumezayo bazakwehliselwa phansi.* UJehova nguye kuphela ozaphakanyiswa ngalolosuku. 18  Onkulunkulu abangelancedo bazaphela du!+ 19  Abantu bazangena ezimbalwini zamadwalaLasemilindini esemhlabathini,+Ngenxa yolaka lukaJehova olwesabekayo,Lobukhulu bakhe obumangalisayo,+Nxa esesukuma ukuze enze umhlaba uqhaqhazele ngokwesaba. 20  Ngalelolanga abantu bazathatha onkulunkulu babo besiliva legolide abangelancedo,Ababezenzele bona ukuze babakhothamele. Bazabalahlela kubontswebe labomalulwane.+ 21  Ngemva kwalokho abantu laba bazangena ezimbalwini,Lasezingoxweni zamadwala,Ngenxa yolaka lukaJehova olwesabekayo,Lobukhulu bakhe obumangalisayo,Nxa esesukuma ukuze enze umhlaba uqhaqhazele ngokwesaba. 22  Yekelani ukuthemba umuntu,Ngoba laye uphila ngomoya awuphefumula ngamakhala akhe. Manje kungani kumele aqakathekiswe?

Amabala angaphansi

Kumbe, “Ekucineni kwezinsuku.”
Kumbe, “Umlayo uzavela.”
Kumbe, “Aqondise izinto.”
Kumbe, “bazathotshiswa.”
Kumbe, “bazathotshiswa.”