U-Isaya 19:1-25

  • Isimemezelo salokho okuzakwehlela iGibhithe (1-15)

  • AbaseGibhithe bazamazi uJehova (16-25)

    • I-alithare likaJehova eGibhithe (19)

19  Nansi isimemezelo salokho okuzakwehlela iGibhithe:+ Zwanini, uJehova uyeza eGibhithe egade iyezi eligijima ngesiqubu esikhulu. Onkulunkulu beGibhithe abangelancedo bazaqhuqha phambi kwakhe,+Inhliziyo zabantu beGibhithe ziphele amandla.*   “Ngizakwenza umGibhithe amelane lomGibhithe,Bazakulwa bodwa. Umuntu ngamunye uzahlasela umfowabo lomakhelwane wakhe,Idolobho lihlasele idolobho, lombuso uhlasele umbuso.   AbaseGibhithe bazaphithana amakhanda,Ngizaphambanisa amacebo abo.+ Bazadanela kubonkulunkulu babo abangelancedo,Kuzanuse, kwabalamadlozi labalomoya wokutshela abantu ngekusasa.+   Ngizanikela abaseGibhithe enkosini elukhuni,Bazabuswa yinkosi elesihluku,”+ kutsho iNkosi yeqiniso uJehova wamabutho.   Amanzi olwandle azacitsha,Lomfula uzakutsha wome qha!+   Kuzanuka phu emifuleni;Imisele yeNayili yaseGibhithe izabohla itshe. Imihlanga lemizi kuzabola.+   Konke okumile eduze kwalapho umfula uNayili othela khona kuzakutsha,Lazo zonke izindawo ezilinyiweyo eziseduze kukaNayili+ zizakoma.+ Konke kuzaphephuka kungaphindi kube khona.   Abagoli benhlanzi bazakhala,Abaphosela amawuka enhlanzi kuNayili bazalila,Lalabo abaphosela amambule* abo emanzini bazakuba balutshwana.   Abenza amalembu ngelineni+Lalabo abenza amalembu amhlophe esigodweni sokweluka bazayangeka. 10  Abeluki bayo* bazadana,Zonke izisebenzi eziqhatshiweyo zizakuba phakathi kosizi. 11  Izikhulu zaseZowani+ ziyizithutha, Labeluleki bakaFaro abahlakaniphe ukwedlula bonke, bakhuluma amacebo angelangqondo.+ Limyengelani uFaro lisithi: “Ngiyisizukulwane sabahlakaniphileyo,Isizukulwane samakhosi asendulo”? 12  Bangaphi khathesi abantu bakho abahlakaniphileyo?+ Abakutshele nxa bekwazi lokho uJehova wamabutho afuna ukukwenza eGibhithe. 13  Izikhulu zaseZowani zenze ubuthutha,Izikhulu zaseNofi*+ ziqiliwe,Izinduna zezizwana zeGibhithe ziyiphambukisile. 14  UJehova useyiphithanise ingqondo.+Benze iGibhithe yahlanhlatha kukho konke ekwenzayoNjengesidakwa esidiyazela phezu kwamahlanzo aso. 15  IGibhithe izasala ingaselamsebenzi wokwenza,Njalo akulalutho oluzakwenziwa likhanda kumbe ngumsila, loba ihlumela kumbe imizi.* 16  Ngalelolanga iGibhithe izakuba njengabesifazana. Izakwesaba kakhulu iqhaqhazele ngenxa yesandla sikaJehova wamabutho esiphakanyisiweyo ukuze simelane layo. + 17  Ilizwe lakoJuda lizakwenza iGibhithe idlele evalweni. Bazaqhuqha nxa besizwa ngalo ngenxa yalokho uJehova wamabutho asemise ukubehlisela khona.+ 18  Ngalelolanga kuzakuba lamadolobho amahlanu elizweni laseGibhithe akhuluma ulimi lwaseKhenani+ njalo azafunga ukuthi aqotho kuJehova wamabutho. Elinye lakhona lizabizwa ngokuthi liDolobho Lokudiliza. 19  Ngalelolanga kuzakuba le-alithare likaJehova phakathi laphakathi kwelizwe laseGibhithe, kube lensika kaJehova emngceleni walo. 20  Kuzakuba luphawu kanye lobufakazi mayelana loJehova wamabutho elizweni laseGibhithe; ngoba bazakhala kuJehova ngenxa yalabo ababacindezelayo abesebathumela umsindisi omkhulu ozabahlenga. 21  UJehova uzakwenza abantu baseGibhithe bamazi, abaseGibhithe bazamazi uJehova ngalelolanga. Bazanikela imihlatshelo lezipho, benze lesifungo kuJehova basigcwalise. 22  UJehova uzayitshaya iGibhithe,+ ayitshaye aphinde ayelaphe. Abantu bakhona bazabuyela kuJehova, yena uzalalela ukukhala kwabo abelaphe. 23  Ngalelolanga kuzakuba lomgwaqo omkhulu+ osuka eGibhithe usiya e-Asiriya. I-Asiriya izabuya eGibhithe, leGibhithe iye e-Asiriya. IGibhithe le-Asiriya zizakhonza uNkulunkulu ndawonye. 24  Ngalelolanga u-Israyeli uzabambana leGibhithe le-Asiriya,+ kube yisibusiso emhlabeni, 25  ngoba uJehova uyabe esebabusisile wathi: “Kayibusiswe iGibhithe, bona kanye abantu bami, le-Asiriya, umsebenzi wezandla zami, lo-Israyeli, ilifa lami.”+

Amabala angaphansi

NgesiHebheru, “zincibilike ngokwesaba.”
Kumbe, “amanethi.”
Lapha kutshiwo iGibhithe.
Kumbe, “zaseMemfisi.”
Lapha kutshiwo umhlobo wotshani obude. Ezinye inguqulo zithi, “ugatsha lwelala loba umhlanga.”