U-Isaya 17:1-14

  • Isimemezelo salokho okuzakwehlela iDamaseko (1-11)

  • UJehova uzazikhuza izizwe (12-14)

17  Nansi isimemezelo salokho okuzakwehlela iDamaseko:+ “IDamaseko kayisoze iphinde ibe lidolobho,Izakuba ngamanxiwa.*+   Amadolobho e-Aroweri+ azadelwaAbe yindawo elala imihlambi,Njalo kakho ozayethusa.   Amadolobho avikelwe ngemiduli azanyamalala ko-Efrayimi,+Lombuso unyamalale eDamaseko.+Inkazimulo yabantu beSiriya abaseleyoIzakuba njengenkazimulo yama-Israyeli,”* kutsho uJehova wamabutho.   “Ngalelolanga inkazimulo kaJakhobe izaphela nya. Lanxa ubezimukile uzacaka.   Kuzakuba njengalapho umuntu evuna amabele amileyo,Evuna izikhwebu zamabele ngesandla sakhe,Njengalapho umuntu edobha amabele asele kuvunwa esigodini seRefayimi.+   Kuzasala okutshiywe ngabavuni kuphela,Njengalapho isihlahla sama-oliva sibhulwa, Kusale ama-oliva avuthiweyo amabili loba amathathu egatsheni oluphezulu,Kusale amane kumbe amahlanu ezingatsheni zaso ezithela izithelo,”+ kutsho uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli.  Ngalelolanga umuntu uzathembela kuMenzi wakhe njalo amehlo akhe azakhangela koNgcwele ka-Israyeli.  Kasoze athembele ema-alithareni+ azenzele wona ngezandla zakhe+ njalo kasoze akhangele lokho akwenze ngeminwe yakhe, kungaba yizithombe zika-Ashera* kumbe ama-alithare empepha.*   Ngalelolanga amadolobho akhe avikelwe ngemiduli azakuba njengendawo edeliweyo egangeni elikhulu,+Njengogatsha olwatshiywa ngenxa ka-Israyeli. Kuzasala kuyindawo engelalutho, 10  Ngoba usumkhohliwe uNkulunkulu+ wensindiso yakho,Wehlulekile ukukhumbula iDwala+ eliyinqaba yakho. Yikho ulima izivande ezinhle,Uhlanyela kuzo amahlumela avela ezizweni.* 11  Emini ubiya uvitshe isivande sakho,Ekuseni wenze ukuthi inhlanyelo yakho imile,Kodwa isivuno sizanyamalala nxa usugula kakhulu futhi usulobuhlungu obungelaphekiyo.+ 12  Lalela! Kulokuxokozela kwabantu abanengi,Bayahlokoma njengokuduma kolwandle. Kuzwakala umsindo wezizwe,Umsindo wazo unjengokuhuba kwamanzi amanengi! 13  Izizwe zizakwenza umsindo onjengokuhuba kwamanzi amanengi. UNkulunkulu uzazikhuza zibaleke ziye khatshana,Zixotshwe kube angathi ngumule ophetshulwa ngumoya phezu kwezintaba,Kube angathi yisihlahla sameva esiphetshulwa ngumoya wesiphepho. 14  Ntambama kuyesabeka. Kungakasi abantu sebenyamalele. Lesi yisabelo salabo abathumba izinto zethu,Lomvuzo walabo abasithathela impahla yethu.

Amabala angaphansi

Kumbe, “yinqumbi yamanxiwa.”
NgesiHebheru, “yamadodana ka-Israyeli.”
Kumbe, “amahlumela kankulunkulu wezizweni.”