U-Isaya 16:1-14

  • Umbiko omayelana leMowabi uyaqhubeka (1-14)

16  Thumela inqama kumbusi welizwe,Isuke eSela, idabule enkangalaIze iyefika entabeni yendodakazi yaseZiyoni.   Amadodakazi akoMowabi azakuba semazibukweni* e-Arinoni,+Njengenyoni exotshwe esidlekeni sayo.+   “Sicebise, yenza osukukhethile. Yenza isithunzi sakho sibe njengobusuku emini libalele. Fihla abasabaleleyo njalo ungabathengisi ababalekayo.   Akuthi abantu bami abasabaleleyo bahlale kuwe, wena Mowabi. Woba yindawo yabo yokucatshela lowo otshabalalisayo.+ Umcindezeli laye kuzamfica,Ukutshabalaliswa kuzaphela,Labagxobagxoba abanye bazaphela du emhlabeni.   Ngemva kwalokho isihlalo sobukhosi sizamiswa siqine ngothando oluqotho. Lowo ozahlala kuso etendeni likaDavida uzabe ethembekile,+Uzakwahlulela kuhle alethe ukulunga ngokuphangisa.”+   Sizwile ngokuzigqaja kukaMowabi, uyaziphakamisa sibili.+Sizwile ngokuzikhukhumeza kwakhe lokuzigqaja kanye lolaka lwakhe,+Kodwa amazwi akhe angatsho lutho azaphelela emoyeni.   AbakoMowabi bazayikhalela iMowabi,Bonke bazalila.+ Abatshayiweyo bazakhalela amakhekhe aseKhiri-haresethi+ enziwe ngamagilebisi onyisiweyo.   Amasimu eHeshibhoni+ asetshile,Lesihlahla samagilebisi saseSibhima+ sesibunile. Ababusi bezizwe sebegxobagxobe ingatsha zaso ezilamagilebisi abomvu gebhu,Besezikhule zaze zayafika eJazeri,+Zaqhubeka zikhula zaze zayafika enkangala. Amahlumela aso abesenabe aze ayafika elwandle.   Ngakho ngizasililela isihlahla samagilebisi saseSibhima ngendlela engililela ngayo iJazeri. Awu Heshibhoni lawe Eliyale,+ ngizalimanzisa ngezinyembezi zami,Ngoba sekuphelile ukumemezela kwenu isithelo sehlobo kanye lesivuno senu.* 10  Ukuthaba lokuthokoza sekususiwe esivandeni,Akuselazingoma zokuthokoza kanye lokumemeza emasimini amagilebisi.+ Labavoxa amagilebisi abasalenzi iwayini ezikhamelweni,*Ngoba sengikuqede du ukumemeza!+ 11  Yikho ingaphakathi yami ikhalela iMowabi,+Njengentambo zehabhu.*Ingaphakathi yami iyalila ngenxa yeKhiri-haresethi.+ 12  Lanxa uMowabi ezidinisa ngokukhonza endaweni ephakemeyo njalo esiyathandaza endaweni yakhe engcwele, akwenzayo akusoze kumncede ngalutho.+ 13  Leli yilo ilizwi elalike lakhulunywa nguJehova mayelana leMowabi. 14  Khathesi uJehova uthi: “Ngeminyaka emithathu nje, iminyaka ezabalwa njengeyomuntu oqhatshiweyo,* inkazimulo yakoMowabi izakwenziwa ibe lihlazo kube lokuxokozela okukhulu. Abaseleyo bazabe bebalutshwana futhi bengelamandla.”+

Amabala angaphansi

Izibuko yindawo lapho okuchatshwa khona umfula.
Ezinye inguqulo zithi, “Ngoba umkhosi wempi wehlele phezu kwezithelo zenu zehlobo kanye lesivuno senu.”
Lapha kutshiwo indawo okuvoxelwa kuyo amagilebisi.
Ihabhu lichacho elilentambo ezifanana lezekatali.
Kumbe, “iminyaka yakhe izabalwa ngonanzelelo njengalokho okwenziwa yisisebenzi esiqhatshiweyo,” okutsho ukuthi kuzabe kuyiminyaka emithathu ngqe.