U-Isaya 15:1-9

  • Isimemezelo salokho okuzakwehlela iMowabi (1-9)

15  Nansi isimemezelo salokho okuzakwehlela iMowabi:+ I-Ari+ yaseMowabi isithulisiweNgoba ibhidlizwe ngobusuku obubodwa nje. IKhiri+ yaseMowabi isithulisiweNgoba ibhidlizwe ngobusuku obubodwa nje.   Abantu sebeye endlini* kanye laseDibhoni,+Sebeye ezindaweni eziphakemeyo ukuze bayekhala. IMowabi ikhalela iNebho+ leMedebha.+ Wonke amakhanda aphuciwe+ lazo zonke indevu zigeliwe.+   Bahamba emigwaqweni yayo begqoke izembatho zamasaka. Bonke bayakhala bephezu kwezindlu lasemagcekeni edolobho,Behla beqhinqa isililo.+   Amadolobho eHeshibhoni le-Eliyale+ ayamemeza,Ilizwi lawo lizwakala khonale eJahazi.+ Yikho amadoda akoMowabi ahlomileyo eqhubeka ememeza. Ilizwe liyaqhuqha.   Inhliziyo yami ikhalela iMowabi. Abantu bayo ababalekayo sebeze bayafika eZowari+ lase-Egilathi-shelishiya.+ Baqansa umqanso waseLuhithi bekhala ezimathonsi, Bayabubula besendleleni eya eHoronayimi ngenxa yomonakalo osubehlele.+   Amanzi aseNimirimi asetshile,Utshani obebuluhlaza sebomile,Akuselatshani futhi konke okuluhlaza sekuphelile.   Yikho sebehamba lakho konke okusele eziphaleni zabo lasenothweni yaboSebechapha isigodi sezihlahla zomphophula.   Kuzwakala umkhosi kulo lonke ilizwe lakoMowabi.+ Isililo sizwakala khonale e-Egilayimi,Sizwakala khonale eBheri-elimi.   Amanzi aseDimoni agcwele igazi,Njalo kusesekunengi engizakwehlisela indawo yaseDimoni: Isilwane sizabamba abakoMowabi abaphunyukayo,Lalabo abaseleyo elizweni.+

Amabala angaphansi

Kumbe, “ethempelini.”