U-Isaya 14:1-32

  • U-Israyeli uzahlala elizweni lakhe (1, 2)

  • Amazwi aphathelane lenkosi yaseBhabhiloni (3-23)

    • Okhanyisayo uzakhithika evela ezulwini (12)

  • Isandla sikaJehova sizachoboza um-Asiriya (24-27)

  • Isimemezelo salokho okuzakwehlela iFilisti (28-32)

14  UJehova uzakuba lesihawu kuJakhobe+ njalo uzaphinda amkhethe u-Israyeli.+ Uzabahlalisa* elizweni labo+ futhi abezinye izizwe bazabambana labo bazihlanganise lendlu kaJakhobe.+  Abantu bezinye izizwe bazathatha ama-Israyeli bawabuyisele endaweni yawo futhi wona azabenza babe yizinceku zabo zesilisa lezesifazana+ elizweni likaJehova. Labo ababewathumbile bazakuba yizigqili zawo bawasebenzele.  Ngelanga uJehova azakuphumuza ngalo ebuhlungwini lasebunzimeni kanye lasebugqilini obulukhuni,+  nansi inkondlo ozayitsho* ngenkosi yaseBhabhiloni: “Lowo obesebenzisa abantu ngenkani sekuze kwamfica laye! Awu kwaze kwaphela ukucindezelwa!+   UJehova useyephulile intonga yababi,Induku yababusi,+   Useyephulile intonga yalowo obetshaya abantu ngolaka, ebatshaya ngezibhakela ezingapheliyo,+Lowo obenqoba izizwe ngokuthukuthela langesihluku esingapheliyo.+   Khathesi umhlaba wonke usuphumule, sekulokuhlaliseka. Abantu bayamemeza ngentokozo.+   Izihlahla zomjunipha ziyathokoza ngokukwehleleyo,Lezihlahla zemisedari zaseLebhanoni zithabile. Zithi, ‘Selokhu wawa,Akulamuntu ogamula izigodo osihlaselayo.’   Lengcwaba liyanyakaza khonale phansiUkuze likuhlangabeze nxa usubuya. Liyabavusa abafileyo ngenxa yakho,Bonke abakhokheli bomhlaba abalesihluku. Lenza wonke amakhosi ezizwe asukume ezihlalweni zawo zobukhosi. 10  Bonke bayakhuluma bathi kuwe,‘Kanti lawe awuselamandla njengathi? Usufanana lathi yini? 11  Ukuzigqaja kwakho sekwehliselwe phansi engcwabeniKanye lomsindo weziginci zakho.+ Impethu zendlalwe ngaphansi kwakho zaba njengombheda,Wembathiswa ngenhlavane.’ 12  Ukhithikile uvela ezulwiniNdodana yokusa, wena okhanyisayo! Usuganyuliwe wawela phansi,Wena obutshaya izizwe uzibhuqe.+ 13  Ubusithi enhliziyweni yakho, ‘Ngizakwenyuka ngiye emazulwini.+ Ngizaphakamisa isihlalo sami sobukhosi siye ngaphezu kwezinkanyezi zikaNkulunkulu,+Ngihlale phansi entabeni yokuhlangana,Ezindaweni ezikhatshana ezisenyakatho.+ 14  Ngizakhwela ngiye phezu kwamayezi,Ngizenze ngifanane loPhezukonke.’ 15  Kodwa uzakwehliselwa phansi engcwabeni,Khonale ekucineni kwegodi. 16  Abakubonayo bazakuthi nhlo ngamehlo,Bazakukhangelisisa bathi,‘Le yiyo yini indoda ebinyikinya umhlaba,Ebisenza imibuso iqhuqhe,+ 17  Isenza lokuthi umhlaba wonke ube angathi yinkangala,Ibhidliza lamadolobho awo,+Njalo isala ukuthi izibotshwa zayo zibuyele kibo?’+ 18  Wonke amanye amakhosi ezizwe,Wonke nje, angcwatshwa ngendlela elesithunzi,Yinye ngayinye ethuneni layo.* 19  Kodwa wena awulalo ingcwaba, ulahlelwe egcekeniNjengehlumela elenyanyekayo.*Wembathe ababuleweyo, abagwazwe ngenkemba,Abalahlelwa egodini eligcwele amatshe,Njengesidumbu esigxotshwagxotshwe ngenyawo. 20  Awusoze uhlangane labo engcwabeni,Ngoba wazibhidlizela ilizwe lakho,Wazibulalela labantu bakho. Amabizo abantwana balabo abenza okubi azatshabalala. 21  Lungisani indawo yokubulalela amadodana akhe,Ngenxa yecala labokhokho bawo,Ukuze angavuki awuthathe umhlaba,Abesegcwalisa ilizwe ngamadolobho awo.” 22  “Ngizamelana labo,”+ kutsho uJehova wamabutho. “Ngizatshabalalisa ibizo kanye labaseleyo, ngitshabalalise izizukulwane kanye losendo lwabo eBhabhiloni,”+ kutsho uJehova. 23  “Ngizakwenza ukuthi ibe yindawo ehlala inungu,* ibe yindawo yamaxhaphozi njalo ngizayithanyela ngomthanyelo otshabalalisayo,”+ kutsho uJehova wamabutho. 24  UJehova wamabutho usefungile wathi: “Engikuhlosileyo yikho kanye okuzakwenzakala,Lalokho engikhethe ukukwenza kuzakwenzakala njengoba kunjalo. 25  Ngizachoboza um-Asiriya elizweni lami,Ngimgxobagxobe ezintabeni zami.+ Ijogwe lakhe lizasuswa kubo,Lomthwalo wakhe ususwe emahlombe abo.”+ 26  Lokhu yikho osekumiselwe umhlaba wonke,Lesi yiso isandla eseluliweyo* ukuze simelane lezizwe zonke. 27  UJehova wamabutho usekuhlelile,Kambe ngubani ongakuvimba?+ Useselulile isandla sakhe,Kambe ngubani ongasibuyisela emuva?+ 28  Nansi isimemezelo esenziwa ngomnyaka iNkosi u-Ahazi eyafa ngawo:+ 29  “Wena Filisti labo bonke abangabakho ungathokoziNgokuthi induku yalowo obekutshaya isiyephukile, Ngoba empandeni yenyoka+ kuzaphuma inyoka elobuhlungu obuyingozi,+Inzalo yayo izakuba yinyoka ephaphayo elobuhlungu obutshisayo. 30  Amazibulo abantukazana azakudla asuthe,Labayanga bahlale bevikelekile,Kodwa ngizakwenza ukuthi impande yakho ife ngendlala,Abaseleyo bakho bazabulawa.+ 31  Hlaba umkhosi, we gedi! Ukhale lawe dolobho! Bonke abantu bakho bazaphela amandla, wena Filisti! Ngoba kuza intuthu evela enyakatho,Phakathi kwebutho lesitha kakho ozehlukanisa labanye.” 32  Kumele baziphendule njani izithunywa zesizwe? Kumele bazitshele ukuthi uJehova usesakhile isisekelo seZiyoni,+Lokuthi abantu bakhe abakhangelelwa phansi bazaphephela kuyo.

Amabala angaphansi

Kumbe, “Uzabanika ukuphumula.”
Kumbe, “amazwi okukloloda ozawatsho.”
NgesiHebheru, “endlini yayo.”
Kumbe, “Njengogatsha olwenyanyekayo.”
Inungu yinyamazana yeganga elensiba ezihlabayo.
Kumbe, “esilungele ukutshaya.”