U-Isaya 13:1-22

  • Isimemezelo salokho okuzakwehlela iBhabhiloni (1-22)

    • Usuku lukaJehova selusondele (6)

    • AmaMede azagenqula iBhabhiloni (17)

    • Akulamuntu ozaphinda ahlale eBhabhiloni (20)

13  Nansi isimemezelo salokho okuzakwehlela iBhabhiloni+ esabonwa ngu-Isaya+ indodana ka-Amozi embonweni:   “Phakamisa isibonakaliso*+ phezu kwentaba engelazihlahla. Baphakamisele isandla ubamemeze,Ukuze babuye bangene eminyango yabahlonitshwa.   Sengibanike umlayo labo engibakhethileyo.*+ Sengibize amaqhawe ami ukuze ngitshengise ulaka lwami,Sengibize abantu bami abathokoziswa yikuzigqaja.   Lalelani! Kulexuku ezintabeni,Umsindo walo ungathi ngowabantu abanengi! Lalelani! Imibuso iyaxokozela,Izizwe ezibuthene ndawonye ziyaxokozela!+ UJehova wamabutho uqoqa ibutho elizakuya empini.+   UJehova lezikhali zolaka lwakheSebesiza bevela elizweni elikhatshana,+Bevela emikhawuleni yamazulu,Bezobhidliza umhlaba wonke.+   Hlabani umkhosi ngoba usuku lukaJehova selusondele, Ukubhujiswa okuvela kuSomandla kuzafika ngalolosuku.+   Ngenxa yalokhu izandla zonke zizaxega,Inhliziyo zabantu bonke zizaphela amandla.*+   Abantu sebebanjwe ngumhedehede.+ Sebebanjwe yinkantsho futhi basebuhlungwini,Njengowesifazana ohelelwayo. Bayakhangelana bemangele,Ngobuso obugcwele usizi.*   Usuku lukaJehova luyeza,Luzabe lulesihluku lolaka oluvuthayo lentukuthelo etshisa bhe. Luzakwenza ilizwe libe yinto engakhangelekiyo,+Lutshaye luthanyele izoni eziselizweni. 10  Izinkanyezi zamazulu kanye lamaqembu ezinkanyezi+Akusoze kukhanyise,Ilanga lizaphuma limnyama,Lenyanga ayisoze ikhiphe ukukhanya kwayo. 11  Ngizajezisa umhlaba wonke ngenxa yobubi bawo,+Ngijezise lababi ngenxa yeziphambeko zabo. Ngizakuqeda du ukuzigqaja kwamaqhalaqhala,Ngehlise lokuzikhukhumeza kwalabo abacindezela abanye.+ 12  Ngizakwenza abantu babe balutshwana kulegolide elicengiweyo,+Ngibenze babe balutshwana kulegolide lase-Ofiri.+ 13  Ngizakwenza amazulu anyikinyeke,Lomhlaba uzazanyazanyiswa usuke endaweni yawo+Ngenxa yokuthukuthela kukaJehova wamabutho ngosuku lolaka lwakhe oluvuthayo. 14  Njengempala ezingelwayo lanjengomhlambi ongelamelusi,Umuntu ngamunye uzabuyela ebantwini bakibo,Ngamunye abalekele elizweni lakhe.+ 15  Loba ngubani ozatholakala uzagwazwa,Futhi loba ngubani ozabanjwa uzabulawa ngenkemba.+ 16  Abantwababo bazataklazelwa phansi phambi kwabo,+Lamakhosikazi abo abanjwe iganyavu. Izindlu zabo zizagqekezwa. 17  Sengibavusela amaMede+ ukuthi ayemelana labo. Phela kuwo isiliva asitsho lutho,Legolide kawalandaba lalo. 18  Amadandili* awo azachoboza amajaha,+Ngeke azwele loba yiluphi usana,Njalo ngeke abe lesihawu ebantwaneni. 19  IBhabhiloni umbuso owawukhazimula ukwedlula yonke,+Indawo amaKhaledi ayezigqaja ngobuhle bayo,+Izafanana lamadolobho eSodoma leGomora lapho echithwa nguNkulunkulu.+ 20  Akulamuntu ozaphinda ahlale kuyoNjalo ayisoze ibe yindawo yokuhlala kuzo zonke izizukulwane.+ Kakho um-Arabhu ozamisa itende lakhe kuyoLabelusi abasoze baphumuze imihlambi yabo kuyo. 21  Izinyamazana zenkangala zizalala kuyo;Izindlu zabo zizagcwala izikhova. Izintshe zizahlala khona,+Lamagogo* aqolotshe* kuyo. 22  Izinyamazana ezitshaya umkhulungwane zizabanga umsindo emiphotshongweni yayo,Lamakhanka azakhala ezigodlweni zayo ezinhle. Isikhathi sayo sesiseduze njalo amalanga ayo awasoze angezelelwe.”+

Amabala angaphansi

Kumbe, “ugodo oluyisibonakaliso.”
NgesiHebheru, “abangcwele bami.”
NgesiHebheru, “zizancibilika ngokwesaba.”
Kumbe, “amalangabi osizi.”
Kumbe, “Lembuzi zeganga.” Ezinye inguqulo zithi, “Amadimoni aphose afanane lembuzi.”
Kumbe, “ayeqayeqe.”