U-Isaya 11:1-16

  • Ugatsha lukaJese luzabusa ngokulunga (1-10)

    • Iganyana lezinyane lemvu kuzaphumula ndawonye (6)

    • Emhlabeni kuzagcwala ulwazi olumayelana loJehova (9)

  • Abaseleyo bayabuyiselwa (11-16)

11  Kuzahluma ugatsha+ esidindini sikaJese,+Ihlumela+ elizaphuma empandeni zakhe lizathela izithelo.   Umoya kaJehova uzahlala phezu kwakhe,+Umoya wokuhlakanipha+ lowokuzwisisa,Umoya wokweluleka lowamandla+Umoya wolwazi lowokwesaba uJehova.   Ukwesaba uJehova kuzamthokozisa.+ Kasoze ahlulele ngalokho akubona ngamehlo akhe,Kumbe akhuze kusiya ngalokho akuzwe ngendlebe zakhe.+   Uzabahlulela kuhle* abantukazana,Akhuze ngendlela efaneleyo esenzela abamnene bomhlaba. Uzatshaya umhlaba ngentonga yomlomo wakhe*+Abulale ababi ngomoya wezindebe zakhe.+   Ukulunga kuzakuba libhanti ekhalweni lwakhe,Lokuthembeka lakho kube libhanti ekhalweni lwakhe.+   lzinyane lemvu leganyana kuzaphumula ndawonye,*+Ingwe ilale ndawonye lezinyane lembuzi,lsilwane lethole kanye lenyamazana enonileyo kuzakuba ndawonye,*+Njalo kuzakhokhelwa ngumfana omncane.   Inkomo lebhere kuzakudla ndawonye,Amathole enyamazana lezi alale ndawonye. Isilwane sizakudla utshani njengenkunzi.+   Umntwana omunyayo uzadlalela lapho okulomlindi wephimpi khona,Lomntwana okhutshwe ebeleni uzafaka isandla sakhe emlindini wenyoka eyingozi.   Akukho okuzalimaza+Loba kudilize kuyo yonke intaba yami engcwele,+Ngoba emhlabeni kuzagcwala ulwazi olumayelana loJehovaNjengamanzi agcwele ulwandle.+ 10  Ngalelolanga impande kaJese+ izakuma ibe yisibonakaliso* ebantwini.+ Izizwe zizakuya kuye zifuna ukucetshiswa,*+Lendawo yakhe yokuphumula izakhazimula. 11  Ngalelolanga uJehova uzakwelula isandla sakhe okwesibili ukuze abuyise abaseleyo bakhe abalokhu bese-Asiriya,+ eGibhithe,+ ePhatrosi,+ eKhushi,+ e-Elami,+ eShinari,* eHamathi kanye lasezihlengeni zolwandle.+ 12  Uzaphakamisela izizwe isibonakaliso, aqoqe abako-Israyeli+ abasabaleleyo njalo abuthanise abakoJuda abahlakazekileyo emagumbini amane omhlaba.+ 13  Umhawu ka-Efrayimi uzaphela,+Lalabo abamelana loJuda bazatshabalaliswa. U-Efrayimi kasoze abe lomhawu ngoJuda,LoJuda kasoze amelane lo-Efrayimi.+ 14  Bazakwehla behwitha ezindaweni ezehlileyo zamaFilisti, ngasentshonalanga;Bazabambana bathumbe impahla yabantu baseMpumalanga. Bazakwelulela isandla sabo* ko-Edomi+ lakoMowabi,+Abako-Amoni babe ngaphansi kwabo.+ 15  UJehova uzakwehlukanisa* umsele* wolwandle lwaseGibhithe,+Aphakamisele isandla sakhe phezu komfula.*+ Uzatshaya izifudlana zawo eziyisikhombisa* ngomoya wakhe otshisa bhe,Enze ukuthi abantu bachaphe begqoke amanyathela abo. 16  Kuzakuba lomgwaqo omkhulu+ ophuma e-Asiriya owenzelwe abantu bakhe abaseleyo,+Njengoba nje kwakulomgwaqo owawenzelwe ama-Israyeli ngelanga aphuma ngalo elizweni leGibhithe.

Amabala angaphansi

Kumbe, “ngokulunga.”
Kumbe, “ngamazwi omlomo wakhe.”
Kumbe, “kuzahlala ndawonye okwesikhatshana.”
Ezinye inguqulo zithi, “Ithole kanye lesilwane kuzakudla ndawonye.”
Kumbe, “Izizwe zizamdinga.”
Kumbe, “lugodo oluyisibonakaliso.”
Lapha kutshiwo ilizwe leBhabhiloni.
Kumbe, “Bazakwenza ukuthi amandla abo afike.”
Ezinye inguqulo zithi, “uzakomisa.”
NgesiHebheru, “ulimi lolwandle.”
Lapha kutshiwo umfula uYufrathe.
Ezinye inguqulo zithi, “Uzawutshaya wehlukane ube yizifudlana eziyisikhombisa.”