U-Isaya 10:1-34

  • Isandla sikaNkulunkulu simelana lo-Israyeli (1-4)

  • I-Asiriya—Intonga yolaka lukaNkulunkulu (5-11)

  • Ukujeziswa kwe-Asiriya (12-19)

  • Abaseleyo bakaJakhobe bazabuyela (20-27)

  • UNkulunkulu uzayahlulela i-Asiriya (28-34)

10  Maye kulabo ababeka imilayo eyingozi,+Abaqhubeka bebhala imithetho ecindezelayo,   Behlose ukuthathela abayanga amalungelo abo,*Lokwahlulela kubi abantukazana abaphakathi kwabantu bami,+Bethathela abafelokazi impahla yabo,Bethumba impahla yezintandane.+   Lizakwenzani ngelanga lokujeziswa,+Nxa ukubhujiswa okuvela khatshana sekusiza?+ Ngubani elizabalekela kuye ukuze alincede?+Lizayitshiya ngaphi inotho yenu?*   Akula okunye okungenziwa ngaphandle kokuguqa phakathi kwezibotshwa,Kumbe ukuwela phakathi kwababuleweyo. Ulaka lwakhe alukabohli ngenxa yakho konke lokhu,Ulokhu ephakamise isandla sakhe ukuze abatshaye.+   “Nango um-Asiriya,+Intonga engizatshengisa ngayo ulaka lwami,+Ngizajezisa ngenduku esesandleni sakhe!   Ngizamthuma ukuthi ayemelana lesizwe esihlamukayo,+Amelane labantu abangithukuthelisileyo,Ngizamthuma ukuthi athumbe okunengi, athathe lempahla enengi,Lokuthi abavoxe njengodaka olusemigwaqweni.+   Kodwa ayisikho azabe efuna ukukwenza,Ayisikho azabe ekuhlosile enhliziyweni yakhe,Ngoba okusenhliziyweni yakhe yikuthi atshaye abhuqe,Atshabalalise izizwe ezinengi hatshi ezilutshwana nje.   Ngoba uthi,‘Izikhulu zami zonke kazisiwo makhosi yini?+   IKhalino+ ayifanani leKharikhemishi+ yini? IHamathi+ ayifanani le-Ariphadi+ yini? ISamariya+ ayifanani leDamaseko+ yini? 10  Sengiyithethe ngesandla sami imibuso yabonkulunkulu abangelancedo,Ebilezithombe ezibaziweyo ezinengi ukwedlula ezeJerusalema lezeSamariya.+ 11  Lokho engikwenze eSamariya lakubonkulunkulu bayo abangelancedo,Ayisikho yini engizakwenza eJerusalema lasezithombeni zayo?’+ 12  “Nxa uJehova eseqedile wonke umsebenzi wakhe entabeni iZiyoni laseJerusalema, uzayijezisa* inkosi yase-Asiriya ngenxa yobuqholo bayo lokuzigqaja kanye lokuziphakamisa kwamehlo ayo,+ 13  ngoba inkosi le ithi,‘Ngizakwenza lokho ngesandla sami esilamandla,Langokuhlakanipha kwami ngoba ngikhaliphile. Ngizasusa imingcele yezizwe,+Ngithumbe inotho yazo,+Nginqobe izakhamizi njengalowo olamandla.+ 14  Isandla sami sizathatha impahla yezizwe,Njengomuntu olalamela isidleke;Ngizaqoqa umhlaba wonke,Njengalowo oqoqa amaqanda atshiyiweyo. Kakho ozatshaya amaphiko akhe loba avule umlomo kumbe atshiyoze.’” 15  Kambe ihloka lingazithi lingcono kulalowo ogamula ngalo yini? Isaha ingazithi ingcono kulalowo oyisebenzisayo na? Induku+ ingamnyikinya yini lowo oyithwalayo? Intonga ingamphakamisa yini lowo ongenziwanga ngesigodo? 16  Yikho-ke, iNkosi yeqiniso uJehova wamabutho,Izakwenza ukuthi abantu bayo* abazimukileyo bacake babe ngamathambo,+Ilumathise umlilo ovuthayo ngaphansi kwenkazimulo yayo.+ 17  Ukukhanya* kuka-Israyeli+ kuzakuba ngumlilo,+ONgcwele wakhe uzakuba lilangabi,Lizalavuka litshise lilobise ukhula lwakhe lezihlahla zakhe zameva ngelanga elilodwa. 18  Uzabuqeda du bonke ubuhle begusu lakhe lobesivande sakhe,Buzafanana lomuntu ogulayo olokhu ecikizeka.+ 19  Izihlahla ezisele eguswini lakheZizakuba zilutshwana okokuthi umfanyana angazibala aziqede. 20  Ngalelolanga abaseleyo ko-IsrayeliLabasindileyo endlini kaJakhobe,Kabasoze baqhubeke bebambelele kulowo owabatshayayo,+Kodwa bazabambelela kuJehova,Bathembeke kuye oNgcwele ka-Israyeli. 21  Kuzabuyela abalutshwana kuphela,Abaseleyo bakaJakhobe yibo abazabuyela kuNkulunkulu olamandla.+ 22  Lanxa abantu bakho wena IsrayeliBebanengi njengetshebetshebe yolwandle,Kuzabuyela abalutshwana abaseleyo.+ Ukubhujiswa kwabo sekuhleliwe,+Lokujeziswa* okubafaneleyo kuzabehlela njengesikhukhula.+ 23  Ukubhujiswa lokhu okumiswe yiNkosi Enkulu uJehova wamabutho,Kuzakuba khona elizweni lonke.+ 24  Yikho-ke nanku okutshiwo yiNkosi Enkulu uJehova wamabutho: “Bantu bami abahlala eZiyoni, lingamesabi um-Asiriya obejayele ukulitshaya ngentonga futhi obeliphakamisela induku+ yakhe njengalokho okwakusenziwa yiGibhithe.+ 25  Ngesikhatshana nje ukujeziswa lokho kuzaphela, ulaka lwami ngizaluqondisa kuye aze atshabalale.+ 26  UJehova wamabutho uzamphakamisela umchilo+ njengalokho akwenza ngesikhathi enqoba uMidiyani edwaleni le-Orebhi.+ Intonga yakhe izakuba phezu kolwandle futhi uzayiphakamisa njengalokho akwenza eGibhithe.+ 27  Ngalelolanga umthwalo wakhe uzasuswa emahlombe akho,+Lejogwe lakhe lisuswe entanyeni yakho,+Njalo ijogwe lelo lizakwephulwa+ ngenxa yamafutha.” 28  Usengenile e-Ayathi,+Wadabula phakathi kweMigironi,Watshiya umthwalo wakhe eMikhimashi.+ 29  Sebechaphile ezibukweni,*Balala ubusuku bonke eGebha;+IRama iyaqhaqhazela, leGibheya+ kaSawuli isibalekile.+ 30  Khala uhlabe umkhosi we ndodakazi yaseGalimi! Lalela wena Layisha! Lawe Anathothi+ ozihawulelayo! 31  IMadimena isibalekile. Izakhamizi zeGebhimi sezidinge indawo yokucatsha. 32  Uzakuma eNobhi+ ilanga lingakatshoni, Uzaphakamisa inqindi yakhe akhombele intaba yendodakazi yaseZiyoni,Uqaqa lwaseJerusalema. 33  Khangela! INkosi yeqiniso uJehova wamabutho,Iquma ingatsha kuzwakale umsindo owesabekayo,+Izihlahla ezinde kakhulu ziyaganyulwa,Lalezo eziphakemeyo ziwiselwa phansi. 34  Igamula izihlahla eziseguswini ngehloka,*ILebhanoni izawiswa ngulowo olamandla.

Amabala angaphansi

Kumbe, “ukucindezela abayanga abafuna usizo emthethwandaba.”
Kumbe, “Lizalutshiya ngaphi udumo lwenu?”
NgesiHebheru, “ngizayijezisa.”
Lapha kutshiwo i-Asiriya.
Lapha kutshiwo uJehova.
Kumbe, “Lokwahlulela okuhle.”
Izibuko yindawo lapho okuchatshwa khona umfula.
Kumbe, “ngethuluzi lensimbi.”