U-Isaya 1:1-31

  • Ubaba lamadodana akhe ahlamukayo (1-9)

  • UJehova uyakuzonda ukukhonza okungaveli enhliziyweni (10-17)

  • ‘Kasilungisiseni izindaba’ (18-20)

  • IZiyoni izaphinda ibe lidolobho elithembekileyo (21-31)

1  Lo ngumbono owabonwa ngu-Isaya*+ indodana ka-Amozi. Wawumayelana lelizwe lakoJuda leJerusalema ezinsukwini zika-Uziya,+ loJothamu,+ lo-Ahazi,+ loHezekhiya,+ amakhosi akoJuda:+   Zwanini lina mazulu, ulalele lawe mhlaba,+Ngoba uJehova usekhulumile: “Ngondle amadodana ngawakhulisa,+Kodwa asengihlamukele.+   Inkabi iyamazi umnikazi wayo,Lobabhemi uyasazi isibaya asilungiselwe ngumnikazi,Kodwa u-Israyeli kangazi,*+Okwenziwa ngabantu bami kutshengisa ukuthi kabazwisisi.”   Maye kuso isizwe esonayo,+Abantu abasindwa ngamacala,Usendo lwabantu abaxhwalileyo, abantwana abonakeleyo! Sebemtshiyile uJehova;+Badelele oNgcwele ka-Israyeli,Bamhlamukela.   Pho khathesi ngizalitshaya ngaphi njengoba lilokhu liqhubeka lingihlamukela?+ Ikhanda lonke ligcwele amanxeba,Lenhliziyo yonke ilomkhuhlane.+   Akukho okuphilileyo kusukela ngaphansi konyawo kuze kuyefika ekhanda. Ngamanxeba lemvimvinya lezilonda kuphela!Akuzange kwelatshwe, akuzange kubotshwe futhi akuzange kugcotshwe ngamafutha.+   Ilizwe lenu aliselalutho. Amadolobho enu atshiswe ngomlilo. Abezizweni batshabalalisa ilizwe lenu phambi kwenu.+ Khathesi ilizwe lenu selinjengendawo engelalutho echithwe ngabezizweni.+   Indodakazi yaseZiyoni isisele injengedumba ensimini yamagilebisi,Njengokuyindlwana okusensimini yamakhukhamba,Lanjengedolobho elivinjezelweyo.+   Aluba uJehova wamabutho kenzanga ukuthi kusale abalutshwana abasindileyo,Besizakuba njengeSodoma,Sifanane leGomora.+ 10  Zwanini ilizwi likaJehova lina babusi beSodoma+ abangontandokayiphikiswa. Lalelisisani umthetho* kaNkulunkulu lina bantu beGomora.+ 11  “Imihlatshelo yenu eminengi inginceda ngani?”+ kutsho uJehova. “Sengidiniwe ngeminikelo yenu yokutshiswa yezinqama,+ lamafutha ezifuyo ezinonileyo.+Angithokozi ngegazi+ lamajongosi+ enu lelemvana zenu kanye lelembuzi zenu.+ 12  Nxa lizokhonza phambi kwami,+Ngubani olicele ukuthiLinyathenyathele emagumeni ami?+ 13  Yekelani ukuletha iminikelo yamabele engancediyo. Ngiyayenyanya impepha* yenu.+ Linanza ukuthwasa kwenyanga,+ ligcine amasabatha,+ limemezele lemihlangano.+Kodwa ngeke ngiwabekezelele amasalamusi+ eliwenzayo ngapha lisenza umhlangano ongcwele. 14  Ngiyayizonda imikhosi yenu yokuthwasa kwenyanga lamadili enu. Ingumthwalo osindayo kimi,Sengidiniwe ngokuyithwala. 15  Nxa liphakamisela izandla zenu phezulu,Ngiyalifihlela amehlo ami.+ Lanxa lithandaza kanenginengi,+Ngeke ngililalele,+Izandla zenu zigcwele igazi.+ 16  Gezani lizihlambulule,+Tshiyani izenzo ezimbi elizenza phambi kwami,Yekelani ukwenza okubi.+ 17  Fundani ukwenza okuhle njalo lahlulele kuhle,+Qondisani ocindezela abanye,Lwelani amalungelo entandane,Limele lodaba lomfelokazi.”+ 18  “Wozani khathesi silungisise izindaba phakathi kwethu,” kutsho uJehova.+ “Lanxa izono zenu zibomvu gebhu,Zizakwenziwa zibe mhlophe njengongqwaqwane.+Lanxa zibomvu njengegazi,Zizakuba mhlophe nke njengoboya bezimvu. 19  Nxa lingazimisela njalo lilalele,Lizakudla okuhle kwelizwe.+ 20  Kodwa nxa lingalaleli futhi lihlamuka,Lizadliwa yinkemba,+Ngoba umlomo kaJehova usukhulumile.” 21  Idolobho leli ebelithembekile+ seliphenduke laba yisifebe!+ Beligcwele ukwahlulela okuhle,+Ukulunga bekuhlala kulo,+Kodwa khathesi seligcwele ababulali.+ 22  Isiliva sakho sesibe yingcekeza,+Lotshwala bakho buhlanganiswe lamanzi. 23  Abakhokheli benu bayiziqholo njalo bazwanana lamasela.+ Bonke bathanda ukufunjathiswa futhi bazifuna ngamehlo abomvu izipho.+ Abazahluleli kuhle izintandane,Njalo abalilaleli icala elimangalwa ngumfelokazi.+ 24  Ngakho iNkosi yeqiniso, uJehova wamabutho,UNkulunkulu wako-Israyeli olamandla uthi: “Zwanini! Ngizabaqeda bonke abamelana lami,Ngizaphindisela ezitheni zami.+ 25  Isandla sami sizamelana lawe,Ngizancibilikisa yonke ingcekeza yakho,Ngisuse konke okungcolileyo kuwe.+ 26  Ngizaphinda ngikunike* abahluleli njengakuqala,Labeluleki bakho njengasekuqaliseni.+ Ngemva kwalokho uzabizwa ngokuthi uliDolobho Lokulunga langokuthi uliDolobho Elithembekileyo.+ 27  IZiyoni izahlengwa ngokwahlulela okuhle,+Labantu bayo abaphendukayo bazahlengwa ngokulunga. 28  Abahlamukayo labonayo bazaphahlazwa ndawonye,+Labatshiya uJehova bazatshabalala.+ 29  Bazayangeka ngezihlahla zabo ezinkulu ababezithanda,+Lamasimu* ababewakhetha azabenza babe lenhloni.+ 30  Bazakuba njengesihlahla esikhulu esilamahlamvu asebuna,+Babe njengengadi engelamanzi. 31  Indoda eqinileyo izakuba njengotshani obomileyo,Lomsebenzi wayo uzakuba njengenhlansi,Kokubili kuzadliwa ngamalangabi omlilo,Kuswelakale loyedwa ongawacitsha.”

Amabala angaphansi

Ibizo leli litsho ukuthi, “Insindiso kaJehova.”
Kumbe, “kayazi inkosi yakhe.”
Kumbe, “umlayo.”
Kumbe, “Ngizabuyisela.”
Lapha kungabe kutshiwo izihlahla lamasimu ababesenzela kuwo imikhuba yabo yokukhonza izithombe.