Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

U-Isaya

Izahluko

Okumunyethweyo

 • 1

  • Ubaba lamadodana akhe ahlamukayo (1-9)

  • UJehova uyakuzonda ukukhonza okungaveli enhliziyweni (10-17)

  • ‘Kasilungisiseni izindaba’ (18-20)

  • IZiyoni izaphinda ibe lidolobho elithembekileyo (21-31)

 • 2

  • Intaba kaJehova iyaphakanyiswa (1-5)

   • Inkemba zizakuba yizikali zamakhuba okulima (4)

  • UJehova uzayangisa oziphakamisayo ngosuku lwakhe (6-22)

 • 3

  • Abakhokheli bakoJuda badukisa abantu (1-15)

  • Amadodakazi aseZiyoni ahuga abanye ayahlulelwa (16-26)

 • 4

  • Abesifazana abayisikhombisa endodeni eyodwa (1)

  • Lokho uJehova azakwenza kuhlume kuzakhazimula (2-6)

 • 5

  • Ingoma emayelana lensimu kaJehova (1-7)

  • Maye ngensimu kaJehova (8-24)

  • UNkulunkulu ubathukuthelele abantu bakhe (25-30)

 • 6

  • Umbono omayelana loJehova esethempelini lakhe (1-4)

   • “Ungcwele, ungcwele, ungcwele uJehova” (3)

  • Izindebe zika-Isaya ziyahlanjululwa (5-7)

  • U-Isaya uyathunywa (8-10)

   • “Ngilapha! Thuma mina!” (8)

  • “Awu Jehova, kuze kube nini?” (11-13)

 • 7

  • Umbiko oya enkosini u-Ahazi (1-9)

   • USheyari-jashubi (3)

  • Isibonakaliso esimayelana lo-Imanuweli (10-17)

  • Imivuzo yokungathembeki (18-25)

 • 8

  • Ukuhlasela kwe-Asiriya okuzayo (1-8)

   • Maheri-shalali-hashi-bhazi (1-4)

  • Lingesabi—“UNkulunkulu ulathi!” (9-17)

  • U-Isaya labantwabakhe banjengezibonakaliso (18)

  • Hlolani umthetho, lingabuzi amadimoni (19-22)

 • 9

  • Ukukhanya okukhulu elizweni laseGalile (1-7)

   • Ukuzalwa ‘kweSikhulu Sokuthula’ (6, 7)

  • Isandla sikaNkulunkulu simelana lo-Israyeli (8-21)

 • 10

  • Isandla sikaNkulunkulu simelana lo-Israyeli (1-4)

  • I-Asiriya—Intonga yolaka lukaNkulunkulu (5-11)

  • Ukujeziswa kwe-Asiriya (12-19)

  • Abaseleyo bakaJakhobe bazabuyela (20-27)

  • UNkulunkulu uzayahlulela i-Asiriya (28-34)

 • 11

  • Ugatsha lukaJese luzabusa ngokulunga (1-10)

   • Iganyana lezinyane lemvu kuzaphumula ndawonye (6)

   • Emhlabeni kuzagcwala ulwazi olumayelana loJehova (9)

  • Abaseleyo bayabuyiselwa (11-16)

 • 12

  • Ingoma yokubonga (1-6)

   • “UJah, uJehova ungamandla ami” (2)

 • 13

  • Isimemezelo salokho okuzakwehlela iBhabhiloni (1-22)

   • Usuku lukaJehova selusondele (6)

   • AmaMede azagenqula iBhabhiloni (17)

   • Akulamuntu ozaphinda ahlale eBhabhiloni (20)

 • 14

  • U-Israyeli uzahlala elizweni lakhe (1, 2)

  • Amazwi aphathelane lenkosi yaseBhabhiloni (3-23)

   • Okhanyisayo uzakhithika evela ezulwini (12)

  • Isandla sikaJehova sizachoboza um-Asiriya (24-27)

  • Isimemezelo salokho okuzakwehlela iFilisti (28-32)

 • 15

  • Isimemezelo salokho okuzakwehlela iMowabi (1-9)

 • 16

  • Umbiko omayelana leMowabi uyaqhubeka (1-14)

 • 17

  • Isimemezelo salokho okuzakwehlela iDamaseko (1-11)

  • UJehova uzazikhuza izizwe (12-14)

 • 18

  • Umbiko omayelana leTopiya (1-7)

 • 19

  • Isimemezelo salokho okuzakwehlela iGibhithe (1-15)

  • AbaseGibhithe bazamazi uJehova (16-25)

   • I-alithare likaJehova eGibhithe (19)

 • 20

  • Isibonakaliso salokho okuzakwenzakala eGibhithe laseTopiya (1-6)

 • 21

  • Isimemezelo salokho okuzakwehlela inkangala enjengolwandle (1-10)

   • Ukulinda phezu kwenqabayokulinda (8)

   • “IBhabhiloni isiwile!” (9)

  • Isimemezelo salokho okuzakwehlela iDuma lendawo elugwadule (11-17)

   • “Mlindi, ubusuku buyaphela nini?” (11)

 • 22

  • Isimemezelo esimayelana lesigodi sombono (1-14)

  • Indawo yomphathi uShebhina ithathwa ngu-Eliyakhimu (15-25)

   • Uzabethelwa njengesikhonkwane (23-25)

 • 23

  • Isimemezelo salokho okuzakwehlela iThire (1-18)

 • 24

  • UJehova uzalichitha ilizwe (1-23)

   • UJehova useyiNkosi eZiyoni (23)

 • 25

  • Izibusiso ezizatholwa ngabantu bakaNkulunkulu (1-12)

   • Idili likaJehova elilewayini elimnandi (6)

   • Ukufa akusayikuba khona futhi (8)

 • 26

  • Ingoma yethemba lensindiso (1-21)

   • UJah, uJehova iDwala laphakade (4)

   • Abantu abasemhlabeni bazafunda ukulunga (9)

   • “Abafileyo bakho bazaphila” (19)

   • Ngenani ezindlini zenu zangaphakathi licatshe (20)

 • 27

  • ULeviyathani ubulawa nguJehova (1)

  • Ingoma ka-Israyeli efaniswa lensimu yamagilebisi (2-13)

 • 28

  • Maye ngezidakwa zako-Efrayimi! (1-6)

  • Abaphristi bakoJuda labaphrofethi bayadiyazela (7-13)

  • “Isivumelwano lokufa” (14-22)

   • Ilitshe eliyisiqokoqela njalo eliligugu eZiyoni (16)

   • Umsebenzi kaJehova ongajayelekanga (21)

  • Umzekeliso omayelana lokulaya kukaJehova (23-29)

 • 29

  • Maye kuyo i-Ariyeli! (1-16)

   • Ukudumisa ngezindebe kuphela akwamukelwa (13)

  • Izacuthe zizakuzwa; iziphofu zizabona (17-24)

 • 30

  • Uncedo lweGibhithe kalusebenzi ngitsho (1-7)

  • Abantu abalemukeli ilizwi lesiphrofetho (8-14)

  • Lizakuba lamandla nxa lingaba lethemba (15-17)

  • UJehova wenzela abantu bakhe umusa (18-26)

   • UJehova, uMfundisi Omkhulu (20)

   • “Le yiyo indlela” (21)

  • UJehova uzayahlulela i-Asiriya (27-33)

 • 31

  • UNkulunkulu nguye onganceda, hatshi abantu (1-9)

   • Amabhiza eGibhithe zinyamazana nje (3)

 • 32

  • Inkosi lezikhulu bazakwahlulela kuhle (1-8)

  • Abesifazana abanganaki lutho bayaxwayiswa (9-14)

  • Umoya uzathululwa, kube lezibusiso (15-20)

 • 33

  • Ukwahlulelwa lethemba labalungileyo (1-24)

   • UJehova unguMahluleli, nguye osinika imithetho njalo uyiNkosi (22)

   • Kakho ozakuthi: “Ngiyagula” (24)

 • 34

  • UJehova uyaphindisela ezizweni (1-4)

  • I-Edomi izakuba lunxiwa (5-17)

 • 35

  • IPharadayisi liyabuyiselwa (1-7)

   • Iziphofu zizabona, izacuthe zizakuzwa (5)

  • Indlela yobuNgcwele yabahlengiweyo (8-10)

 • 36

  • USenakheribhi uhlasela uJuda (1-3)

  • URabhishakhe uchothoza uJehova (4-22)

 • 37

  • UHezekhiya udinga uncedo lukaNkulunkulu ku-Isaya (1-7)

  • USenakheribhi wethusela iJerusalema (8-13)

  • Umthandazo kaHezekhiya (14-20)

  • U-Isaya ubatshela impendulo evela kuNkulunkulu (21-35)

  • Ingilosi ibulala ama-Asiriya angu-185 000 (36-38)

 • 38

  • Ukugula kukaHezekhiya lokusila kwakhe (1-22)

   • Ingoma yokubonga (10-20)

 • 39

  • Izithunywa ezivela eBhabhiloni (1-8)

 • 40

  • Abantu bakaNkulunkulu bayaduduzwa (1-11)

   • Ilizwi enkangala (3-5)

  • Ubukhulu bukaNkulunkulu (12-31)

   • Izizwe zinjengethonsi lamanzi enkonxeni (15)

   • UNkulunkulu uhlala ngaphezu “kwesigombolozi somhlaba” (22)

   • Zonke inkanyezi uzibiza ngamabizo (26)

   • UNkulunkulu kadinwa (28)

   • Abathemba uJehova bathola amandla (29-31)

 • 41

  • Umnqobi ovela empumalanga (1-7)

  • U-Israyeli ukhethwa ukuthi abe yinceku kaNkulunkulu (8-20)

   • ‘U-Abrahama umngane wami’ (8)

  • Abanye onkulunkulu batshelwa ukuthi balethe ubufakazi (21-29)

 • 42

  • Inceku kaNkulunkulu lomsebenzi ezawenza (1-9)

   • ‘UJehova yilo ibizo lami’ (8)

  • Ingoma entsha yokudumisa uJehova (10-17)

  • U-Israyeli uyisiphofu, uyisacuthe (18-25)

 • 43

  • UJehova uphinda abuthanise abantu bakhe (1-7)

  • Onkulunkulu bayathonisiswa (8-13)

   • “Lingofakazi bami” (10, 12)

  • Ukukhululwa eBhabhiloni (14-21)

  • “Kasihlafune udaba esimangalelana ngalo” (22-28)

 • 44

  • Izibusiso zabantu bakaNkulunkulu abakhethiweyo (1-5)

  • Kakho omunye uNkulunkulu ngaphandle kukaJehova (6-8)

  • Izithombe ezenziwe ngabantu azincedi (9-20)

  • UJehova, uMhlengi ka-Israyeli (21-23)

  • Ukuvuselelwa kusetshenziswa uKhoresi (24-28)

 • 45

  • UKhoresi uyagcotshwa ukuze athumbe iBhabhiloni (1-8)

  • Ibumba ngeke lixabane loMbumbi (9-13)

  • Ezinye izizwe zinanzelela u-Israyeli (14-17)

  • Okudalwe nguNkulunkulu lalokho akwembulayo kutshengisa ukuthi uthembekile (18-25)

   • Umhlaba wadalwa ukuze kuhlalwe kuwo (18)

 • 46

  • Izithombe zeBhabhiloni ziqathaniswa loNkulunkulu ka-Israyeli (1-13)

   • UJehova ubika okuzakwenzakala esikhathini esizayo (10)

   • Inyoni evela empumalanga edla inyama (11)

 • 47

  • Ukuwa kweBhabhiloni (1-15)

   • Izazi zenkanyezi zivezwa egcekeni (13-15)

 • 48

  • U-Israyeli uyakhuzwa, ahlanjululwe (1-11)

  • UJehova uzamelana leBhabhiloni (12-16a)

  • Okufundiswa nguNkulunkulu kuyanceda (16b-19)

  • “Phumani eBhabhiloni!” (20-22)

 • 49

  • Umsebenzi ozakwenziwa yinceku kaJehova (1-12)

   • Uyikukhanya kwezizwe (6)

  • U-Israyeli uyaduduzwa (13-26)

 • 50

  • Izono zika-Israyeli zibangela inhlupho (1-3)

  • Inceku kaJehova elalelayo (4-11)

   • Ulimi lendlebe yabafundisiweyo (4)

 • 51

  • IZiyoni izaphinda ibe njengensimu yase-Edeni (1-8)

  • Ukududuzwa nguMenzi weZiyoni olamandla (9-16)

  • Inkomitsho yolaka lukaJehova (17-23)

 • 52

  • Vuka, wena Ziyoni! (1-12)

   • Zinhle inyawo zalabo abaletha izindaba ezinhle (7)

   • Abalindi beZiyoni bamemeza kanyekanye (8)

   • Abathwala izitsha zikaJehova kumele bahlanzeke (11)

  • Inceku kaJehova izanikwa isikhundla esikhulu (13-15)

   • Indlela eyayikhangeleka ngayo yonakaliswa (14)

 • 53

  • Ukuhlupheka lokufa kanye lokungcwatshwa kwenceku kaJehova (1-12)

   • Weyiswa njalo waninelwa khatshana (3)

   • Uthwala ukugula lobuhlungu (4)

   • “Njengemvu esisiyahlatshwa” (7)

   • Uthwala isono sabanengi (12)

 • 54

  • IZiyoni eyinyumba izakuba labantwana abanengi (1-17)

   • UJehova unjengomyeni weZiyoni (5)

   • Abantwana beZiyoni bazafundiswa nguJehova (13)

   • Izikhali ezilungiselwe iZiyoni kaziyikuphumelela (17)

 • 55

  • Abantu banxuswa ukuthi bazokudla banathe mahala (1-5)

  • Ukudinga uJehova kanye lelizwi lakhe eligcwalisekayo (6-13)

   • Izindlela zikaNkulunkulu ziphakeme kulezabantu (8, 9)

   • Ilizwi likaNkulunkulu lizaphumelela loba sekutheni (10, 11)

 • 56

  • Abantu bezizweni labathenwa bathola izibusiso (1-8)

   • Indlu yokuthandazela yabo bonke abantu (7)

  • Abalindi abayiziphofu, izinja eziyizimungulu (9-12)

 • 57

  • Olungileyo loqotho bayatshabalala (1, 2)

  • Ukukhonza kwamanga okulandelwa ngu-Israyeli kuvezwa egcekeni (3-13)

  • Abathobekileyo bayaduduzwa (14-21)

   • Abenza okubi bafanana lolwandle olugubhazelayo (20)

   • Abenza okubi kabalakho ukuthula (21)

 • 58

  • Ukuzila okuqondileyo lokungaqondanga (1-12)

  • Ukuthokoziswa yikunanza iSabatha (13, 14)

 • 59

  • Izono zika-Israyeli zimehlukanisa loNkulunkulu (1-8)

  • Ukuvuma izono (9-15a)

  • UJehova unceda abaphendukayo (15b-21)

 • 60

  • Inkazimulo kaJehova isikhanya eZiyoni (1-22)

   • Njengamajuba aya ezidlekeni zawo (8)

   • Esikhundleni sekhopha kuzakuba legolide (17)

   • Abalutshwana bazakuba yinkulungwane (22)

 • 61

  • Ugcotshwe ukuthi atshumayele izindaba ezinhle (1-11)

   • “Umnyaka womusa kaJehova” (2)

   • ‘Izihlahla ezinkulu zokulunga’ (3)

   • Abezinye izizwe bazancedisa (5)

   • ‘Abaphristi bakaJehova’ (6)

 • 62

  • Ibizo leZiyoni elitsha (1-12)

 • 63

  • UJehova uyaphindisela ezizweni (1-6)

  • Uthando lukaJehova oluqotho ngezikhathi zakudala (7-14)

  • Umthandazo wokuphenduka (15-19)

 • 64

  • Umthandazo wokuphenduka uyaqhubeka (1-12)

   • UJehova “unguMbumbi wethu” (8)

 • 65

  • UJehova wahlulela abakhonza izithombe (1-16)

   • Unkulunkulu wenhlanhla, lonkulunkulu ohlela ikusasa (11)

   • “Izinceku zami zizakudla” (13)

  • Amazulu amatsha lomhlaba omutsha (17-25)

   • Bazakwakha izindlu, balime lamasimu amagilebisi (21)

   • Kakho ozasebenzela ize (23)

 • 66

  • Ukukhonza kweqiniso lokwamanga (1-6)

  • IZiyoni lamadodana ayo (7-17)

  • Abantu bayaqoqwa ukuze bayekhonza eJerusalema (18-24)