U-Esta 5:1-14

  • U-Esta uya enkosini (1-8)

  • Ulaka lukaHamani lokuziphakamisa kwakhe (9-14)

5  Ngelanga lesithathu+ u-Esta wagqoka ezesikhosini wayakuma maqondana lendlu yenkosi egumeni elingaphakathi, esigodlweni senkosi.* Inkosi yona yayihlezi esihlalweni sayo sobukhosi endlini yayo ikhangele emnyango.  Inkosi yathi imbona u-Esta emi egumeni yathokoza ngaye, yelulela kuye intonga yayo yegolide+ eyayiyiphethe. U-Esta wasesondela wathinta isihloko sentonga.  Inkosi yambuza yathi: “Kutheni Ndlovukazi Esta? Kuyini okucelayo? Lanxa kungaba yingxenye yombuso wami, uzakuphiwa!”  U-Esta waphendula wathi: “Nxa inkosi ithanda, bengicela ukuthi inkosi kanye loHamani+ babuye lamuhla edilini engilenzele inkosi.”  Yikho inkosi yathi ezincekwini zayo: “Tshelani uHamani abuye masinyane ukuze kwenziwe okucelwa ngu-Esta.” Inkosi loHamani basebesiya edilini elalenziwe ngu-Esta.  Bathi besanatha iwayini edilini, inkosi yathi ku-Esta: “Tshono okufunayo. Uzakuphiwa! Kuyini okucelayo? Lanxa kungaba yingxenye yombuso wami, uzakuphiwa okucelayo!”+  U-Esta waphendula wathi, “Isikhalazo sami lesicelo sami yilesi:  Nxa ngithole umusa kuwe nkosi njalo nxa kuyithokozisa inkosi ukuzwa isikhalazo sami lokwenza engikucelayo, inkosi loHamani kababuye kusasa edilini engizabenzela lona. Kusasa ngizakwenza lokho inkosi ekutshoyo.”  Mhlalokho uHamani wahamba ethabe efile, inhliziyo yakhe ichelesile. Kodwa uHamani wathi ebona uModekhayi egedini lenkosi njalo enanzelela ukuthi kasukumi nxa embona lokuthi kamqhuqhi ngitsho, wamzondela kakhulu uModekhayi.+ 10  Kodwa uHamani wazibamba waya endlini yakhe, wasethumela ilizwi ebiza abangane bakhe lomkakhe uZereshi.+ 11  UHamani wazitshaya isifuba ngenotho yakhe enengi langamadodana akhe amanengi+ langokuthi inkosi yayimphakamisile yamnika isikhundla esiphezu kwazo zonke iziphathamandla lezinceku zenkosi.+ 12  UHamani waphinda wathi: “Phezu kwalokho yimi ngedwa zwi enginxuswe yiNdlovukazi u-Esta ukuthi ngizokuba lenkosi edilini elenzileyo.+ Lakusasa nginxusiwe futhi ukuthi ngizokuba layo kanye lenkosi.+ 13  Kodwa konke lokhu akungisuthisi ngitsho nxa ngilokhu ngibona uModekhayi umJuda ehlezi egedini lenkosi.” 14  Ngakho umkakhe uZereshi labo bonke abangane bakhe bathi kuye: “Wothi kumiswe ugodo, lube zingalo ezingu-50* ubude. Ekuseni utshele inkosi ukuthi uModekhayi alengiswe kulo,+ ubusuzihambela-ke lenkosi uyezikholisela edilini.” UHamani walibona lilihle kakhulu icebo leli wasehlela ukuthi ugodo lolo lumiswe.

Amabala angaphansi

Kumbe, “endlini yenkosi.”
Amamitha angaba ngu-22,3. Khangela iSengezo ku-B14.