U-Esta 4:1-17

  • UModekhayi uyakhala (1-5)

  • UModekhayi ucela ukuthi u-Esta angenele (6-17)

4  UModekhayi+ wathi ekuzwa konke okwasekwenzakele,+ wadabula izigqoko zakhe wagqoka isembatho sesaka njalo wazithela ngomlotha. Wasedabula phakathi kwedolobho ehlaba umkhosi, ekhala kabuhlungu.  Wahamba waze wayafika esangweni lenkosi kodwa kangenanga ngoba kwakungavunyelwa ukuthi umuntu angene khona egqoke isembatho sesaka.  Kuzo zonke izabelo+ lapho okwafika khona ilizwi lenkosi lomthetho wayo, amaJuda ayeqhinqa isililo, ezila ukudla,+ ekhala ezimathonsi njalo ehlaba umkhosi. Amanengi ayelele emasakeni futhi ezibhuqa emlotheni.+  Izincekukazi zika-Esta labathenwa bakhe bafika bamtshela okwakusenzakala. Indlovukazi yakhathazeka kakhulu yasithumela uModekhayi izigqoko ukuze akhiphe isembatho sesaka kodwa yena kazamukelanga.  U-Esta wasebiza uHathakhi omunye wabathenwa owayekhethwe yinkosi ukuthi asebenzele indlovukazi, wamthuma ukuthi aye kuModekhayi ayezwisisa ukuthi kuhamba njani lokuthi kutshoni lokhu.  Ngakho uHathakhi wasuka waya kuModekhayi egcekeni ledolobho phambi kwegedi lenkosi.  UModekhayi wasemlandisela konke okwakwenzakale kuye langemali+ uHamani ayethembise ukuthi uzayibhadala ingene enothweni yesigodlweni ukuze amaJuda abulawe.+  Wasemnika lencwadi eyayibhalwe umthetho owawumenyezelwe eShushani*+ mayelana lokubhujiswa kwabo. Kwakumele ayeyitshengisa u-Esta njalo amchasisele ekutshoyo, amtshele+ lokuthi aye enkosini ayecela ukuthi ibe lesihawu kubo njalo ancengele abantu bakibo.  UHathakhi wasehamba wayabikela u-Esta konke ayekutshelwe nguModekhayi. 10  U-Esta wasesithi uHathakhi kabuyele kuModekhayi+ ayemtshela amazwi la: 11  “Zonke izinceku zenkosi labantu abasezabelweni zayo bakwazi mhlophe ukuthi loba yiphi indoda loba owesifazana ofika egumeni lenkosi elingaphakathi+ engabizwanga, kulomthetho owodwa zwi osebenzayo: Lowomuntu kumele abulawe, angasila kuphela nxa inkosi imelulele intonga yayo yegolide.+ Manje mina sengilamalanga angu-30 ngingabizwanga enkosini.” 12  UModekhayi wathi esewuzwile umbiko ovela ku-Esta, 13  wasemphendula wathi: “Ungacabangi ukuthi ukuba sendlini yenkosi kuzakwenza usile nxa amanye amaJuda esebulawa. 14  Phela nxa ungazithulela ngalesisikhathi, ukukhululwa lokusindiswa kwamaJuda kuzavela kwenye indawo+ kodwa wena labendlu kayihlo lizabulawa. Kwazi bani, engxenye wangena esikhosini ngenxa yohlupho olunjengalolu.”+ 15  U-Esta wasephendula uModekhayi wathi: 16  “Hamba uyebuthanisa wonke amaJuda aseShushani* lingizilele.+ Lingadli njalo linganathi lutho okwensuku ezintathu,+ ubusuku lemini. Lami ngizazila lezincekukazi zami. Ngemva kwalokho ngizahamba enkosini lanxa umthetho ungavumi, nxa ngingafa ngiyabe ngifile.” 17  Ngakho uModekhayi wahamba wayakwenza konke ayekutshelwe ngu-Esta.

Amabala angaphansi

Kumbe, “eSusa.”
Kumbe, “aseSusa.”