U-Esta 3:1-15

  • Inkosi inika uHamani udumo (1-4)

  • UHamani ubumba icebo lokubulala amaJuda (5-15)

3  Ngemva kwalokho iNkosi u-Ahasuweru yaphakamisa uHamani+ indodana kaHamedatha um-Agagi+ yamnika udumo ngokumfaka esikhundleni esiphezulu ukwedlula zonke ezinye iziphathamandla ezazilaye.+  Zonke izinceku zenkosi ezazisegedini lenkosi zazizilahla phansi zikhothamela uHamani ngoba inkosi yayithe yikho okumele kwenziwe kuye. Kodwa uModekhayi wala ukumkhothamela kumbe ukuthi mbo phansi phambi kwakhe.  Ngakho izinceku zenkosi ezazisegedini lenkosi zathi kuModekhayi: “Kungani ungawulaleli umlayo wenkosi?”  Zazikhuluma laye nsuku zonke kodwa yena wayengalaleli. Yikho zacina zitshela uHamani zifuna ukubona ukuthi uModekhayi wayezayekelwa enjalo yini;+ phela wayetshele izinceku lezo ukuthi ungumJuda.+  UHamani wathi ebona ukuthi uModekhayi kafuni ukumkhothamela lokuthi mbo phansi phambi kwakhe, wazonda wadla amalahle.+  Bathi sebemtshele ukuthi uModekhayi ungumhlobo bani wahle wazitshela ukuthi nxa engabulala uModekhayi kuphela uyabe engenzanga lutho. Ngakho uHamani wadinga icebo lokutshaya abhuqe wonke amaJuda kuzo zonke izindawo embusweni ka-Ahasuweru, bonke nje abakibo kaModekhayi.  Ngenyanga yokuqala, inyanga kaNisani,* ngomnyaka wesi-12+ wokubusa kweNkosi u-Ahasuweru, baphosa iPhuri,+ okutsho inkatho, phambi kukaHamani ukuze bathole ilanga kanye lenyanga yokwenza lokho njalo inkatho yadla inyanga yesi-12, inyanga ka-Adari.*+  UHamani wasetshela iNkosi u-Ahasuweru wathi: “Kulabantu abagcwele yonke indawo kuzo zonke izabelo zombuso wakho+ njalo basabalele phakathi kwabantu.+ Imithetho yabo itshiyene leyabanye abantu futhi abayilaleli imithetho yenkosi. Nxa inkosi ingabayekela benjalo, izinto zingonakala.  Nxa kulungile enkosini, akubhalwe umlayo wokuthi babhujiswe. Mina ngizanika iziphathamandla amathalenta* esiliva angu-10 000, abesefakwa enothweni yesikhosini.”* 10  Inkosi yathi ikuzwa lokhu yahle yakhipha indandatho yayo elophawu+ esandleni, yayiqhubela uHamani+ indodana kaHamedatha, um-Agagi,+ owayeyisitha samaJuda. 11  Inkosi yathi kuHamani: “Isiliva labantu kusesandleni sakho, yenza okubona kufanele.” 12  Ngakho bonke omabhalani+ benkosi babizwa mhlaka 13 ngenyanga yokuqala. Basebebhala+ phansi yonke imilayo kaHamani eyayisiya kubondunankulu benkosi, lakubabusi* ababekhangela izabelo, lezikhulu zabantu abatshiyeneyo. Isabelo ngasinye sabhalelwa ngendlela yaso yokuloba labantu bonke babhalelwa ngezindimi zabo. Umbhalo lo wawubhalwe ngebizo leNkosi u-Ahasuweru wadindwa ngophawu lwendandatho yayo.+ 13  Izincwadi zathunyelwa kuzo zonke izabelo zenkosi kusetshenziswa izithunywa.* Zazilomlayo wokuthi wonke amaJuda kumele atshaywe abhuqwe, abulawe, atshabalaliswe aphele nya kungelani lokuthi ngomncane kumbe ngomkhulu, ngumntwana kumbe ngowesifazana. Kwakumele abulawe ngelanga elilodwa nje, mhlaka 13 ngenyanga yesi-12, inyanga ka-Adari+ futhi athathelwe impahla zawo.+ 14  Amazwi encwadi le kwakumele abe ngumthetho ozalandelwa kuzo zonke izabelo njalo amenyezelwe kubo bonke abantu ukuze balungiselele lelolanga. 15  Masinyane nje izithunywa* zaphuma,+ zilandela umlayo wenkosi; umthetho lo wamenyezelwa lasesigodlweni seShushani.*+ Inkosi loHamani basebehlala phansi banatha kodwa abantu bedolobho leShushani* babephithene amakhanda.

Amabala angaphansi

Ezinye inguqulo zithi, “Ngizafaka amathalenta angu-10 000 enothweni yesigodlo ukuze kubhadalwe abazakwenza umsebenzi lo.”
Ithalenta lalingamakhilogremu angu-34,2. Khangela iSengezo ku-B14.
Kumbe, “lakubogavena.”
Kumbe, “izigijimi.”
Kumbe, “izigijimi.”
Kumbe, “enqabeni yeSusa.”
Kumbe, “leSusa.”