U-Esta 2:1-23

  • Kudingwa indlovukazi entsha (1-14)

  • U-Esta uba yindlovukazi (15-20)

  • UModekhayi uveza icebo labafuna ukubulala inkosi (21-23)

2  Ngemva kwalezizinto, ulaka lweNkosi u-Ahasuweru+ selwehlile, yakhumbula okwakwenziwe nguVashithi+ kanye lesigwebo ayesiphiwe.+  Izinceku zenkosi zasezisithi: “Inkosi kayidingelwe intombi ezigcweleyo ezinhle  njalo kayibeke izinduna kuzo zonke izabelo zombuso wayo+ ukuze zilethe zonke intombi ezigcweleyo futhi ezinhle, endlini yabesifazana* esigodlweni seShushani.* Intombi lezo zizakhangelwa nguHegayi+ umthenwa wenkosi olinda abesifazana njalo kufanele ziphiwe izinto zokuzicomba lezokuzilungisa.*  Intombi ezathandwa kakhulu yinkosi yiyo ezathatha isikhundla sikaVashithi+ ibe yindlovukazi.” Icebo leli layithokozisa inkosi, yasikwenza lokho.  Esigodlweni seShushani*+ kwakulenye indoda engumJuda okwakuthiwa nguModekhayi.+ Wayeyindodana kaJayiri, indodana kaShimeyi, indodana kaKhishi, umBhenjamini,+  futhi wayephakathi kwalabo abasuswa eJerusalema kanye lenkosi yakoJuda uJekhoniya,*+ bethunjwe nguNebhukhadinezari inkosi yaseBhabhiloni.  UModekhayi wayesondla uHadasa* owayebizwa ngokuthi ngu-Esta. U-Esta wayeyintandane njalo eyindodakazi yomfowabo kayise+ kaModekhayi. Wayelitshatshazi futhi elomzimba omuhle. Wathi esefelwe nguyise lonina uModekhayi wamthatha wamgcina waba yindodakazi yakhe.  Kwathi ilizwi lenkosi lomthetho wayo sekumenyezelwe, lezintombi ezinengi sezilethwa esigodlweni seShushani* njalo zihanjiswa kuHegayi+ owayegcina abesifazana, u-Esta laye wahanjiswa endlini yenkosi* wasiwa kuHegayi.  UHegayi wamthanda u-Esta njalo waba lomusa kuye,* wahle wahlela ukuthi alungiselwe izinto zokuzicomba lezokuzilungisa+ kanye lalokho okwakumele akudle. Wamupha lamantombazana ayisikhombisa ayekhethwe endlini yenkosi. Waphinda wamthatha yena lamantombazana ayemncedisa wabahlalisa endaweni enhle kakhulu endlini yabesifazana.* 10  U-Esta kazange akhulume lutho ngabantu bakibo+ langezihlobo zakhe ngoba uModekhayi+ wayethe akugcine kuyimfihlo.+ 11  Nsuku zonke uModekhayi wayedlula phambi kweguma lendlu yabesifazana* ukuze azwe ukuthi u-Esta unjani lokuthi uqhuba njani. 12  Intombi ngayinye yayithola ithuba lokuya enkosini u-Ahasuweru nxa isiqede izinyanga ezingu-12 ilungiswa ngezinto abesifazana okwakumele balungiswe ngazo. Nansi indlela ababelungiswa ngayo ukuze babe bahle: Babegcotshwa amafutha emure+ okwezinyanga eziyisithupha baphinde bagcotshwe amafutha ebhalisamu+ lamanye amagcobo okwezinye inyanga eziyisithupha. 13  Ngemva kwalokho intombi yayiyabe isikulungele ukuya enkosini njalo yayiphiwa loba yini eyicelayo nxa isisuka endlini yabesifazana* isiya endlini yenkosi. 14  Ntambama yayisiya enkosini, ekuseni ibisibuyela iye endlini yesibili yabesifazana eyayikhangelwa ngumthenwa wenkosi+ uShashigazi owayelinda abanye abafazi benkosi. Kodwa intombi yayingabuyeli enkosini ngaphandle nxa inkosi iyithandile njalo yayibiza ngebizo layo.+ 15  Lafika-ke ithuba lokuthi u-Esta owayekhuliswe+ nguModekhayi aye enkosini. U-Esta wayeyindodakazi ka-Abhihayili umfowabo kayise kaModekhayi njalo kazange acele lutho ngaphandle kwalokho akutshelwa ngumthenwa wenkosi uHegayi owayegcina abesifazana. (Bonke abantu ababembona babethokoza ngaye.) 16  U-Esta wahanjiswa enkosini u-Ahasuweru endlini yesikhosini, ngenyanga yetshumi, inyanga kaThebhethi,* ngomnyaka wesikhombisa+ wokubusa kwayo. 17  Inkosi yamthanda u-Esta ukwedlula bonke abesifazana, yaba lomusa kuye* njalo yathokoza ngaye ukwedlula zonke izintombi. Yafaka umqhele wobukhosi ekhanda lakhe yasimnika isikhundla sokuba yindlovukazi+ esasingesikaVashithi.+ 18  Ngemva kwalokhu inkosi yenzela zonke izikhulu zayo lezinceku zayo idili elikhulu, kwakulidili lika-Esta. Yasimemezela ukukhululwa kuzo zonke izabelo njalo yaqhubeka inika abantu izipho kusiya ngalokho okwakuphuma esandleni sayo. 19  UModekhayi wayehlezi* egedini lenkosi ngesikhathi intombi*+ zibuthaniswa okwesibili. 20  U-Esta kazange akhulume lutho ngezihlobo zakhe langabantu bakibo+ njengoba nje uModekhayi wayetshilo. Waqhubeka emlalela uModekhayi njengalokho ayekwenza ngesikhathi esahlala laye.+ 21  Ngalezonsuku uModekhayi ehlezi egedini lenkosi, uBhigithani loThereshi abalindi bomnyango, ababeyiziphathamandla esigodlweni senkosi bazonda basebebumba icebo lokubulala iNkosi u-Ahasuweru. 22  Kodwa uModekhayi wakuzwa lokho wahle wayabikela iNdlovukazi u-Esta, yona yasihambisa umbiko lo ovela kuModekhayi enkosini. 23  Ngakho yahlolisiswa indaba kwasekutholakala ukuthi iliqiniso. Amadoda la alengiswa esigodweni futhi konke lokhu kwabhalwa phambi kwenkosi ebhukwini lezenzakalo zangalesosikhathi.+

Amabala angaphansi

Le yindawo eyayihlala amakhosikazi enkosi kumbe abanye abafazi bayo.
Kumbe, “enqabeni yeSusa.”
Kumbe, “zimasajwe.”
Kumbe, “Enqabeni yeSusa.”
Ubizwa ngokuthi nguJehoyakhini ku-2Am 24:8.
Ibizo leli litsho ukuthi, “Isihlahla sommethile.”
Kumbe, “enqabeni yeSusa.”
Kumbe, “esigodlweni senkosi.”
Le yindawo eyayihlala amakhosikazi enkosi kumbe abanye abafazi bayo.
Kumbe, “waba lothando oluqotho kuye.”
Le yindawo eyayihlala amakhosikazi enkosi kumbe abanye abafazi bayo.
Le yindawo eyayihlala amakhosikazi enkosi kumbe abanye abafazi bayo.
Kumbe, “yaba lothando oluqotho kuye.”
Kumbe, “wayesebenza.”
Kumbe, “intombi ezigcweleyo.”