U-Eksodusi 3:1-22

  • UMosi lesihlahla sameva esibhebhayo (1-12)

  • UJehova uchaza ibizo lakhe (13-15)

  • UJehova utshela uMosi okumele ayekutsho (16-22)

3  UMosi waba ngumelusi wezimvu zikayisezala uJethro,+ umphristi wakoMidiyani. Wathi eqhuba izimvu ezisa ngasentshonalanga kwenkangala wafika eHorebhi+ entabeni kaNkulunkulu weqiniso.  Ingilosi kaJehova yasibonakala kuye iselangabini lomlilo phakathi kwesihlahla* sameva.+ Wathi elokhu esakhangele wabona isihlahla leso sibhebha kodwa singatshi.  UMosi wasesithi: “Kahle ngisondele ngiyehlola isimanga lesi ukuze ngibone ukuthi kungani isihlahla sameva singatshi.”  UJehova wathi ebona ukuthi uMosi usesondele ukuze abone, uNkulunkulu wambiza ephakathi kwesihlahla sameva wathi: “Mosi! Mosi!” yena wathi: “Ngilapha.”  UNkulunkulu wasesithi: “Ungasondeli eduze. Khipha amanyathela akho ngoba indawo omi kuyo ingcwele.”  Waqhubeka wathi: “NginguNkulunkulu kayihlo, uNkulunkulu ka-Abrahama+ loNkulunkulu ka-Isaka+ loNkulunkulu kaJakhobe.”+ UMosi wasezivala ubuso ngoba wayesesaba ukukhangela uNkulunkulu weqiniso.  UJehova waphinda wathi: “Sengikubonile sibili ukuhlupheka kwabantu bami eGibhithe njalo sengikuzwile ukukhala kwabo ngenxa yalabo ababasebenzisa ngenkani. Ngibazi mhlophe ubuhlungu ababuzwayo.+  Ngizakwehla ngiyebakhulula esandleni samaGibhithe,+ ngibasuse elizweni lelo ngibase elizweni elihle futhi elibanzi; ilizwe eligeleza uchago loluju,+ indawo yamaKhenani, lamaHithi, lama-Amori, lamaPherizi, lamaHivi kanye lamaJebusi.+  Ukukhala kwabantu bako-Israyeli sekufikile kimi, futhi sengisibonile isihluku esenziwa ngamaGibhithe ebacindezela.+ 10  Ngakho ngizakuthuma kuFaro uyekhipha abantu bami bako-Israyeli eGibhithe.”+ 11  Kodwa uMosi wathi kuNkulunkulu weqiniso: “Kambe mina ngingubani ukuthi sengingaya kuFaro ngiyekhipha abako-Israyeli eGibhithe?” 12  Yena wathi kuye: “Ngizakuba lawe,+ futhi nansi isibonakaliso esizakutshengisa ukuthi yimi engikuthumileyo: Nxa usubakhiphile abantu eGibhithe, lizakhonza uNkulunkulu weqiniso entabeni+ yonale.” 13  Lanxa kunjalo uMosi wathi kuNkulunkulu weqiniso: “Manje nxa ngingahamba ebantwini bako-Israyeli ngithi kubo, ‘UNkulunkulu wabokhokho benu ungithumile kini,’ besebesithi kimi, ‘Ngubani ibizo+ lakhe?’ Kumele ngithini kubo?” 14  UNkulunkulu wasesithi kuMosi: “Ngizakuba Yilokho Engikhetha Ukuba Yikho.”+ Waphinda wathi: “Nanku ozakutsho kwabako-Israyeli, ‘UNgizakuba ungithumile kini.’”+ 15  UNkulunkulu waqhubeka wathi kuMosi: “Nanku okumele ukutsho kwabako-Israyeli, ‘UJehova uNkulunkulu wabokhokho benu, uNkulunkulu ka-Abrahama+ loNkulunkulu ka-Isaka+ loNkulunkulu kaJakhobe+ ungithumile kini.’ Leli yilo ibizo lami kuze kube nini lanini+ njalo yilo okumele ngikhunjulwe ngalo kusukela kwesinye isizukulwane kusiya kwesinye. 16  Ngakho hamba uyebuthanisa abadala bako-Israyeli uthi kubo, ‘UJehova uNkulunkulu wabokhokho benu ubonakale kimi, uNkulunkulu ka-Abrahama lo-Isaka loJakhobe njalo uthe: “Sengikhangelise amehlo ami kini,+ ngabona lalokho okwenzakala kini eGibhithe. 17  Ngakho ngithi mina, ngizalikhipha ebunzimeni+ elikubo ezandleni zamaGibhithe ngilise elizweni lamaKhenani, lamaHithi, lama-Amori,+ lamaPherizi, lamaHivi, lamaJebusi,+ elizweni eligeleza uchago loluju.”’+ 18  “Bazalilalela sibili ilizwi+ lakho, njalo wena labadala bako-Israyeli lizakuya enkosini yaseGibhithe lifike lithi kuyo: ‘UJehova uNkulunkulu wamaHebheru+ ukhulume lathi. Yikho sicela usivumele sithathe uhambo lwamalanga amathathu siye enkangala, siyenikela imihlatshelo kuJehova uNkulunkulu wethu.’+ 19  Kodwa ngikwazi mhlophe ukuthi inkosi yaseGibhithe ayisoze ivume ukuthi lihambe ngaphandle kokuthi ifuqwe+ yisandla esilamandla. 20  Ngakho ngizakwelula isandla sami ngitshaye iGibhithe ngazo zonke izenzo zami ezimangalisayo engizazenza kuyo; ngemva kwalokho izaliyekela lihambe.+ 21  Kanti njalo ngizakwenza ukuthi amaGibhithe abe lomusa ebantwini laba. Nxa seliphuma alisoze liphume lilengise izandla+ loba sekutheni. 22  Owesifazana ngamunye kumele acele izinto ezenziwe ngesiliva lezenziwe ngegolide kanye lezigqoko kumakhelwane wakhe lakowesifazana ohlala endlini yakhe. Izinto lezi lizazigqokisa amadodana enu lamadodakazi enu njalo lizayibutha inotho yamaGibhithe.”+

Amabala angaphansi

Kumbe, “kwesixuku.”