U-Eksodusi 17:1-16

  • Bakhalela amanzi eHorebhi (1-4)

  • Amanzi aphuma edwaleni (5-7)

  • Ama-Amaleki ayahlasela abesenqotshwa (8-16)

17  Bonke abantu bako-Israyeli basuka enkangala yeSini+ njalo babehamba besima ezindaweni ezitshiyeneyo belandela lokho ababekutshelwa nguJehova.+ Bafika bakhempa eRefidimu+ kodwa kwakungelamanzi okunatha.  Ngakho abantu baqalisa ukuxabana loMosi+ besithi: “Sinike amanzi okunatha.” Kodwa uMosi wathi kubo: “Kungani lixabana lami? Kungani lilokhu lilinga+ uJehova?”  Kodwa abantu basebewome kakhulu kuleyondawo njalo baqhubeka bekhonona kuMosi+ besithi: “Usikhipheleni eGibhithe uzosibulalisa ngokoma thina lamadodana ethu lezifuyo zethu?”  UMosi wasekhala kuJehova wathi: “Ngithini ngabantu laba? Sekusele kancane ukuthi bangikhande ngamatshe.”  UJehova wasesithi kuMosi: “Thatha abanye abadala bako-Israyeli uhambe labo phambi kwabantu. Uthathe lentonga yakho owatshaya ngayo umfula uNayili,+ uyiphathe ngesandla uhambe.  Ngizabe ngimi phambi kwakho edwaleni eliseHorebhi. Kumele utshaye idwala liphume amanzi, abantu besebenatha.”+ UMosi wakwenza lokhu abadala bako-Israyeli bekhangele.  Ngakho wabiza indawo le ngokuthi yiMasa*+ kanye leMeribha*+ ngoba abako-Israyeli babexabane laye njalo balinga+ uJehova besithi: “UJehova uphakathi kwethu yini kumbe hatshi?”  Ngemva kwalokho ama-Amaleki+ abuya azokulwa labako-Israyeli eRefidimu.+  UMosi wasesithi kuJoshuwa:+ “Sikhethele amadoda beseliphuma liyekulwa lama-Amaleki. Kusasa ngizakuma phezu koqaqa ngiphethe intonga kaNkulunkulu weqiniso ngesandla sami.” 10  UJoshuwa wahamba wayakulwa lama-Amaleki njengokutsho kukaMosi.+ UMosi lo-Aroni loHuri+ bona baqansa baya phezu koqaqa. 11  Kwakusithi nxa uMosi ephakamise izandla zakhe abako-Israyeli bawakhulele ama-Amaleki, kodwa angazehlisa nje ama-Amaleki ayebakhulela. 12  Izandla zikaMosi zathi sezidiniwe bathatha ilitshe balibeka ngaphansi kwakhe wasehlala kulo. U-Aroni wama kwelinye icele, uHuri laye wama kwelinye icele bajeka izandla zakhe, azizange zinyikinyeke ilanga laze latshona. 13  Ngakho uJoshuwa wawanqoba ama-Amaleki ngenkemba.+ 14  UJehova wasesithi kuMosi: “Bhala lokhu ebhukwini kube yisikhumbuzo uphinde ukutshele uJoshuwa uthi, ‘Ngizawaqeda wonke ama-Amaleki njalo awasoze aphinde akhunjulwe ngaphansi kwamazulu.’”+ 15  UMosi wasesakha i-alithare walibiza ngokuthi Jehova-nisi,* 16  esithi: “Ngoba isandla sama-Amaleki simelane lesihlalo sobukhosi sikaJah.*+ UJehova uzakulwa lama-Amaleki kuzo zonke izizukulwane+ zawo.”

Amabala angaphansi

Ibizo leli litsho ukuthi, “Ukulinga.”
Ibizo leli litsho ukuthi, “Ukuxabana.”
Ibizo leli litsho ukuthi, “UJehova uyisibonakaliso sami.”
Lesi yisifitshaniso sebizo elithi Jehova ngesiHebheru.