U-Eksodusi 15:1-27

  • UMosi lama-Israyeli bahlabela ingoma yokunqoba (1-19)

  • UMiriyamu uvuma ingoma (20, 21)

  • Amanzi ababayo enziwa abe mnandi (22-27)

15  Ngalesosikhathi uMosi lama-Israyeli bahlabelela uJehova+ ingoma le: “Ngizahlabelela uJehova ngoba usethole udumo+ olumangalisayo. Usephosele ibhiza lomgadi walo elwandle.+   UJah* ungamandla ami lomvikeli wami ngoba usebe yinsindiso yami.+ UnguNkulunkulu wami njalo ngizamdumisa;+ unguNkulunkulu+ kababa futhi ngizamphakamisa.+   UJehova uliqhawe elilamandla.+ UJehova yilo ibizo lakhe.+   Usephosele inqola zikaFaro lebutho lakhe elwandle,+ Lamaqhawe akhe athenjiweyo asegalule eLwandle Olubomvu.+   Amanzi agubhazelayo abambokothile; bacwila phansi enzikini njengelitshe.+   Jehova, isandla sakho sokudla silamandla amakhulu;+Jehova, isandla sakho sokudla siyenelisa ukuphahlaza isitha.   Ngobukhulu bakho obumangalisayo uyabaphosela phansi labo abamisana lawe;+Uthumela ulaka lwakho oluvuthayo lubatshise balobe njengamahlanga.   Ngomoya ophuma emakhaleni akho wenze amanzi abuthana;Ama athi mpo, abamba izikhukhula. Amanzi agubhazelayo ajiya phakathi laphakathi kolwandle.*   Isitha sathi: ‘Ngizabaxotshanisa ngize ngibafice. Ngehlukanise impahla yabo ngize ngisuthiseke. Ngizahwatsha inkemba yami njalo isandla sami sizabanqoba.’+ 10  Uvuthele umoya wakho, ulwandle lwabasibekela;+Bacwila njengensimbi esindayo emanzini amanengi. 11  Awu Jehova,+ ngubani onjengawe phakathi kwabonkulunkulu? Kambe ngubani onjengawe, otshengisa ukuthi ulobungcwele+ obumangalisayo? Okumele esatshwe njalo adunyiswe ngezingoma, yena owenza izimanga.+ 12  Welule isandla sakho sokudla, umhlaba wabaginya.+ 13  Ukhokhele abantu obahlengileyo+ ngothando lwakho oluqotho;Ngamandla akho uzabakhokhela ubase endaweni yakho yokuhlala engcwele. 14  Izizwe kumele zizwe,+ zizaqhaqhazela,Izakhamizi zeFilistiya zizakhathazeka kakhulu.* 15  Ngalesosikhathi izinduna zako-Edomi zizabanjwa ngumhedehede,Ababusi bakoMowabi+ abalamandla bazaqhuqha. Zonke izakhamizi zaseKhenani zizaphela amandla.+ 16  Bazafikelwa yikwesaba, batshaywe luvalo.+ Abasoze banyikinyeke njengelitshe ngenxa yobukhulu bengalo yakho,Abantu bakho baze badlule phambi kwabo, awu Jehova,Baze badlule+ abantu owabenzayo.+ 17  Uzabaletha ubahlanyele entabeni yelifa+ lakho,Indawo emisiweyo ozilungisele yona ukuze uhlale kuyo Jehova,Indawo engcwele emiswe yizandla zakho Jehova. 18  UJehova uzakuba yiNkosi kuze kube nini lanini.+ 19  Amabhiza kaFaro lezinqola zakhe zempi kanye labagadi bamabhiza bangene elwandle,+UJehova wasebuyisela amanzi olwandle phezu kwabo,+Kodwa abako-Israyeli bahambe emhlabathini owomileyo phakathi laphakathi kolwandle.”+ 20  UMiriyamu umphrofethikazi udadewabo ka-Aroni wasethatha ithamborini njalo abesifazana bonke bamlandela bethwele amathamborini begida. 21  UMiriyamu wavuma ingoma eyayihlatshelwa ngamadoda wahlabela wathi: “Hlabelelani uJehova ngoba usethole udumo+ olumangalisayo. Usephosele ibhiza lomgadi walo elwandle.”+ 22  Ngemva kwesikhathi uMosi wakhokhela abako-Israyeli basuka eLwandle Olubomvu baya enkangala yaseShuri. Bahamba enkangala le okwamalanga amathathu kodwa abazange bathole amanzi. 23  Bafika eMara*+ kodwa behluleka ukunatha amanzi akuleyondawo ngoba ayebaba. Yikho yabizwa ngokuthi yiMara. 24  Abantu baqalisa ukukhonona kuMosi+ besithi: “Pho sizanathani?” 25  UMosi wakhala kuJehova,+ uJehova wasemtshengisa isihlahla, wathi esiphosela emanzini atshintsha aba mnandi. UNkulunkulu wabanika umthetho kuleyondawo, wabatshela lalokho okwakuzabenza bahlulelwe njalo wabalinga+ ukuze abone ukuthi babezamlalela yini. 26  Wathi kubo: “Nxa lingalalelisisa ilizwi likaJehova uNkulunkulu wenu, lenze okulungileyo emehlweni akhe, lilalele lemithetho yakhe futhi ligcine yonke imilayo+ yakhe, angisoze ngililethele ngitsho lowodwa umkhuhlane engawulethela abaseGibhithe+ ngoba mina Jehova ngiyalisilisa.”+ 27  Ngemva kwalokho bafika e-Elimi lapho okwakulemithombo yamanzi engu-12 lezihlahla zelala ezingu-70. Ngakho bakhempa khonapho eduze kwamanzi.

Amabala angaphansi

Lesi yisifitshaniso sebizo elithi Jehova ngesiHebheru.
NgesiHebheru, “enhliziyweni yolwandle.”
NgesiHebheru, “zizabanjwa yimihelo yokubeletha.”
Ibizo leli litsho ukuthi, “Ukubaba.”