KwabaseGalathiya 2:1-21

  • UPhawuli uhlangana labaphostoli eJerusalema (1-10)

  • UPhawuli ukhuza uPhetro (uKhefasi) (11-14)

  • Kuzathiwa silungile ngokholo kuphela (15-21)

2  Ngemva kweminyaka engu-14 ngaphinda ngaya eJerusalema ngiloBhanabha+ loThithusi.+  Okwenza ngaya khona yikuthi ngangembulelwe njalo ngafika ngabatshela izindaba ezinhle engizitshumayela kwabezinye izizwe. Kodwa lokho ngakwenza emhlanganweni engaba lawo lamadoda ayehlonitshwa kakhulu, kungela abanye abantu. Ngangifuna ukuba leqiniso lokuthi ngangingagijimeli ize lokuthi ngangingazange ngigijimele ize.  Loba kunjalo, ngitsho loThithusi+ engangilaye kazange abanjwe ngamandla ukuthi asoke+ lanxa wayengumGrikhi.  Kodwa okwavusa indaba le yikuthi kwakulabazalwane bamanga ababengene ngudlu,+ benyenya bezobona ukuthi silenkululeko bani+ kuKhristu uJesu ukuze basenze izigqili zabo ngokupheleleyo.+  Asizange sivume ukuzehlisa kubo+ ngitsho lakancane ukuze iqiniso elimayelana lezindaba ezinhle liqhubeke likini.  Kodwa labo ababekhanya beqakathekile+ ngangingelandaba lokuthi babeyini ngoba uNkulunkulu kalani lokuthi umuntu ukhangeleka njani. Kangitholanga lutho olutsha ebantwini labo ababehlonitshwa kakhulu.  Lanxa kunjalo, babona ukuthi nginikwe umsebenzi wokutshumayela izindaba ezinhle kwabangasokanga+ njengoba nje loPhetro wayenikwe umsebenzi wokutshumayela kwabasokileyo.  (Phela lowo owayenike uPhetro amandla okuthi abe ngumphostoli kwabasokileyo nguye owayenginike amandla okuba ngumphostoli kwabezinye izizwe.)+  Bananzelela lokuthi ngangenzelwe umusa omkhulu,+ yikho uJakhobe+ loKhefasi* loJohane ababekhanya bezinsika zebandla belulela isandla sokudla kuBhanabha lakimi+ bevuma ukuthi siye kwabezinye izizwe, bona baye kwabasokileyo. 10  Abasicela khona kuphela yikuthi sihlale sikhumbula abayanga, njalo ngiyazama ngamandla ami wonke ukuthi ngikwenze lokho.+ 11  Kodwa uKhefasi*+ wathi esefikile e-Antiyokhi+ ngamkhuza sikhangelene ngoba kwakusegcekeni ukuthi wayephambanisa.* 12  Wayejayele ukudla labezinye izizwe+ kungakafiki amadoda ayevela kuJakhobe,+ kodwa athi esefikile wayekela ukwenza njalo, wazehlukanisa labezinye izizwe esesaba ababesokile.+ 13  Lamanye amaJuda amlandela ekuzenziseni lokho, uBhanabha laye waze wathatheka ngokuzenzisa kwabo. 14  Kodwa ngathi ngibona ukuthi abahambi eqinisweni elimayelana lezindaba ezinhle+ ngatshela uKhefasi* phambi kwabo bonke ngathi: “Njengoba wena ungumJuda kodwa uphila njengabezinye izizwe hatshi njengamaJuda, kungani ucindezela abezinye izizwe ukuthi balandele amasiko amaJuda?”+ 15  Thina esizelwe singamaJuda, esingayisizo zoni ezivela kwezinye izizwe, 16  siyakunanzelela ukuthi umuntu kuzathiwa ulungile ngokuba lokholo+ kuJesu Khristu+ kuphela, hatshi ngokwenza imisebenzi yomthetho. Ngakho sesibeke ukholo lwethu kuKhristu uJesu ukuze kuthiwe silungile ngokuba lokholo kuKhristu, hatshi ngokwenza imisebenzi yomthetho ngoba akulamuntu okuzathiwa ulungile ngokwenza imisebenzi yomthetho.+ 17  Nxa lathi sibalwe ngokuthi siyizoni lanxa sizama ukuthi kuthiwe silungile ngoKhristu, sekusitsho ukuthi uKhristu uyinceku yesono yini? Ngitsho sibili! 18  Nxa sengiphinda ngisakha zona kanye izinto engangizidiliza, ngiyabe ngitshengisa ukuthi ngiyisephulamthetho 19  ngoba ngokwamukela umthetho ngafa emthethweni+ ukuze ngiphile kuNkulunkulu. 20  Mina ngibethelwe esigodweni kanye loKhristu.+ Akuseyimi engiphilayo+ kodwa nguKhristu ophila emunye lami. Impilo engiyiphila khathesi emzimbeni lo* ngiyiphila ngokukholwa eNdodaneni kaNkulunkulu+ eyangithandayo yazinikela ngenxa yami.+ 21  Angiwali* umusa omkhulu kaNkulunkulu+ ngoba nxa ukulunga kutholakala ngomthetho, uKhristu wafela ize phela.+

Amabala angaphansi

Ubizwa langokuthi nguPhetro.
Ubizwa langokuthi nguPhetro.
Kumbe, “wayelecala.”
Ubizwa langokuthi nguPhetro.
NgesiGrikhi, “enyameni.”
Kumbe, “Angiwulahli.”