KuThithusi 2:1-15

  • Imfundiso enceda abadala labatsha (1-15)

    • Kasilahleni ukungamesabi uNkulunkulu (12)

    • Ukutshisekela imisebenzi emihle (14)

2  Kodwa wena qhubeka ukhuluma ngezinto ezivumelana lemfundiso eqondileyo.*+  Amadoda amadala kawabe ngazibambayo kukho konke akwenzayo, angathathi izinto lula, asebenzise kuhle ingqondo, aqine ekukholweni, athande abanye njalo abe ngaqiniselayo ebunzimeni.  Labesifazana abadala kabaziphathe ngendlela etshengisa ukuthi bayakhonza, bangabi ngabanyundelayo, bangabi yizigqili zewayini, bafundise okuhle  ukuze bacebise abesifazana* abasesebatsha ukuthi bathande omkabo, bathande abantwababo,  basebenzise kuhle ingqondo zabo, babe msulwa, basebenze emizini yabo,* benze okuhle njalo bazehlise kubomkabo+ ukuze abantu bangakhulumi kubi ngelizwi likaNkulunkulu.  Qhubeka ukhuthaza lamajaha ukuthi asebenzise kuhle ingqondo zawo,+  lawe ube yisibonelo ngazo zonke izindlela emisebenzini emihle. Fundisa izinto ezihlanzekileyo,* ungathathi izinto lula,+  usebenzise amazwi aqondileyo* angeke achothozwe+ ukuze abaphikisayo bayangeke, bangabi lalutho olubi abangalukhuluma ngathi.+  Izigqili kazizehlise kubanikazi bazo ezintweni zonke,+ zizame ukubathokozisa, zingabaphenduli kubi, 10  zingabatshontsheli+ kodwa zitshengise ukuthi zithembekile kukho konke ukuze zicecise imfundiso yoMsindisi wethu uNkulunkulu ngazo zonke izindlela.+ 11  Umusa omkhulu kaNkulunkulu usubonakalisiwe waletha insindiso kuyo yonke imihlobo yabantu.+ 12  Umusa lo usifundisa ukuthi silahle izifiso zomhlaba+ lezenzo ezitshengisa ukungamesabi uNkulunkulu lokuthi siphile ngendlela etshengisa ukuthi sisebenzisa kuhle ingqondo, sibe ngabalungileyo labazinikele kuNkulunkulu phakathi komumo lo wezinto*+ 13  ngesikhathi sisalindele ithemba+ elithokozisayo kanye lokubonakaliswa okukhazimulayo kukaNkulunkulu uSomandla lokoMsindisi wethu uJesu Khristu. 14  Yena wazinikela ngenxa yethu+ ukuze asikhulule*+ kukho konke ukungabi lamthetho njalo azihlambululele abantu abayimpahla yakhe eqakathekileyo labatshisekela imisebenzi emihle.+ 15  Qhubeka ukhuluma ngezinto lezi, useluleka* futhi ukhuza ngoba uwaphiwe amandla okuthi wenze njalo.+ Ungavumeli muntu akukhangelele phansi.

Amabala angaphansi

Kumbe, “ephilisayo; encedayo.”
Kumbe, “baqondise ukucabanga kwabesifazana; baqeqetshe abesifazana.”
Kumbe, “banakekele imizi yabo.”
Ezinye inguqulo zithi, “ngendlela engelasici.”
Kumbe, “aphilisayo; ancedayo.”
NgesiGrikhi, “asihlawulele; asihlenge.”
Kumbe, “ukhuthaza.”