KumaHebheru 8:1-13

  • Ithabanikeli lingumfanekiso wezinto ezisezulwini (1-6)

  • Umehluko wesivumelwano esitsha lesidala (7-13)

8  Nanku umcijo oqakathekileyo endabeni esikhuluma ngayo: Umphristi omkhulu esilaye unjalo,+ futhi usehlezi ngakwesokudla sesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu Omkhulu osemazulwini.+  Uyisikhonzi* sendawo engcwele+ lesetende leqiniso elingamiswanga ngabantu kodwa elamiswa nguJehova.*  Loba nguphi umphristi omkhulu ubekwa ukuthi anikele ngezipho lemihlatshelo. Ngakho laye kwakumele abe lakho anganikela ngakho.+  Aluba ubesemhlabeni ubengasoze abe ngumphristi+ njengoba bekhona abantu abavele benikela ngezipho belandela uMthetho.  Abantu laba benza inkonzo engcwele engumfanekiso lesithunzi+ sezinto ezisezulwini+ njengoba nje loMosi wathi esezamisa itende, uNkulunkulu wamupha umlayo wathi: “Woba leqiniso lokuthi zonke izinto uzenza ngendlela yazo ulandela lokho owakutshengiswa entabeni.”+  Kodwa khathesi uJesu usethole inkonzo* engcono kakhulu ngoba uphinda abe ngumlamuli+ esivumelwaneni esingcono kakhulu,+ esesimiswe ngokusemthethweni phezu kwezithembiso ezingcono.+  Ngabe isivumelwano sokuqala sasingelasici, kwakungasoze kube lesizatho sokuthi kube lesesibili.+  Kodwa yena uyasithola isici ebantwini bakhe lapho esithi: “‘Khangelani! Ziyeza insuku,’ kutsho uJehova,* ‘lapho engizakwenza khona isivumelwano esitsha lendlu yako-Israyeli lendlu yakoJuda.  Isivumelwano lesi asisoze sifanane laleso engasenza labokhokho babo ngelanga engababamba ngesandla ngibakhipha elizweni laseGibhithe+ ngoba abazange bahlale besesivumelwaneni sami, yikho ngayekela ukubanakekela,’ kutsho uJehova.* 10  “‘Nansi isivumelwano engizasenza labendlu ka-Israyeli ngemva kwensuku lezo,’ kutsho uJehova.* ‘Ngizafaka imithetho yami ezingqondweni zabo, ngiyibhale ezinhliziyweni zabo+ njalo ngizakuba nguNkulunkulu wabo bona babe ngabantu bami.+ 11  “‘Ngamunye wabo kasoze aphinde afundise umakhelwane wakhe loba umfowabo esithi: “Mazi uJehova!”* ngoba bonke bazangazi kusukela komncane kusiya komkhulu. 12  Ngizakuba lesihawu ngibathethelele izenzo zabo ezingalunganga njalo angisoze ngibe ngisazikhumbula izono zabo.’”+ 13  Nxa esithi “isivumelwano esitsha,” useyenze esakuqala sangasebenzi.+ Sekuseduze ukuthi okungasasebenziyo lokugugileyo kunyamalale.+

Amabala angaphansi

Kumbe, “Uyinceku yomphakathi.”
Kumbe, “inkonzo yomphakathi.”