KumaHebheru 6:1-20

  • Kasikusebenzeleni nzima ukuba lokholo oluqinileyo (1-3)

  • Abawayo bayibethela kutsha iNdodana esigodweni (4-8)

  • Lingalithandabuzi ithemba lenu (9-12)

  • Ukuqiniseka kwesithembiso sikaNkulunkulu (13-20)

    • Isithembiso sikaNkulunkulu lesifungo sakhe akutshintshi (17, 18)

6  Yikho-ke njengoba sesidlulile emfundisweni yokuqala+ emayelana loKhristu, asikusebenzeleni nzima ukuba lokholo oluqinileyo,*+ singaphindi sibeke isisekelo, okutsho ukuphenduka emisebenzini engancediyo* lokuba lokholo kuNkulunkulu,  lezimfundiso zemihlobo etshiyeneyo yobhabhathizo, lokubekwa izandla,+ lokuvuswa kwabafileyo+ kanye lokwahlulelwa kwaphakade.  Lokho sizakwenza nxa uNkulunkulu evuma.  Bakhona abake bakhanyiselwa+ futhi banambitha isipho samahala sasezulwini, bemukela lomoya ongcwele,  banambitha lelizwi likaNkulunkulu elihle kanye lamandla omumo wezinto* ozayo,  kodwa sebawa.+ Labobantu ngeke baphinde bancediswe ukuthi baphenduke ngoba bayibethela kutsha iNdodana kaNkulunkulu esigodweni njalo bayenza ihlazo phambi kwabantu.+  Umhlabathi uthola isibusiso esivela kuNkulunkulu nxa umunya amanzi ezulu elihlala lisina phezu kwawo njalo uveza izilimo ezinceda abawulimayo.  Kodwa nxa ungamila ameva lokhula uyatshiywa futhi uyabe usuzaqalekiswa, ekucineni ubusutshiswa.  Kodwa lanxa sikhuluma kanje bathandekayo, siyaqiniseka ukuthi lina lisesimeni esingcono, lenza izinto ezizakwenza lisindiswe. 10  UNkulunkulu kayisuye ongalunganga ukuthi usengaze awukhohlwe umsebenzi wenu lothando elalutshengisa ebizweni lakhe+ ngokusiza abangcwele langokuqhubeka libasiza. 11  Loba kunjalo, sifisa ukuthi ngamunye wenu akhuthale njengasekuqaleni ukuze angalithandabuzi lakancane ithemba lakhe+ kuze kube sekucineni.+ 12  Lokhu kuzalinceda ukuthi lingabi ngamavila,+ kodwa lilingisele labo abathola ilifa lezithembiso ngokuba lokholo langokubekezela. 13  UNkulunkulu wathi ethembisa u-Abrahama, kakho omkhulu ayengafunga ngaye, yikho wafunga ngaye yena ngokwakhe+ 14  wathi: “Ngizakubusisa sibili njalo ngizakwandisa loba sekutheni.”+ 15  Ngakho u-Abrahama wathi esebekezele, wasithola isithembiso leso. 16  Abantu bafunga ngomuntu omkhulu kulabo futhi isifungo sabo siqeda konke ukuphikisana njengoba siyisiqinisekiso esisemthethweni kubo.+ 17  LoNkulunkulu wenza njalo. Wathi ekhetha ukucacisela izindlalifa zesithembiso+ ukuthi inhloso yakhe ayitshintshi,* wakuqinisa lokho ngesifungo 18  ukuze ngezinto ezimbili ezingeke zitshintshwe, lezo uNkulunkulu angeke aqambe amanga ngazo,+ thina esesibalekele endaweni yokuphephela sikhuthazwe kakhulu ukuthi silibambe siligagadlele ithemba eliphambi kwethu. 19  Ithemba leli+ liyisikhonkwane semiphefumulo* yethu, lisinceda ukuthi singathandabuzi lokuthi siqine njalo lingena liye ngale kwekhetheni+ 20  lapho uJesu, lowo owahamba phambi kwethu, asengene khona+ esenzela thina futhi usebe ngumphristi omkhulu ngendlela kaMelikhizedekhi kuze kube nini lanini.+

Amabala angaphansi

Kumbe, “ngabavuthiweyo.”
NgesiGrikhi, “efileyo.”
Kumbe, “isinqumo sakhe asitshintshi.”
Kumbe, “sempilo.”