IZaga 3:1-35

  • Hlakanipha uthembe uJehova (1-12)

    • Dumisa uJehova ngokuhle kakhulu (9)

  • Ukuhlakanipha kuletha intokozo (13-18)

  • Ukuhlakanipha kuyavikela (19-26)

  • Indlela okumele siphathe ngayo abanye (27-35)

    • Yenzela abanye okuhle nxa usenelisa (27)

3  Ndodana yami, ungakukhohlwa engikufundisa khona,*Gcina imithetho yami enhliziyweni yakho,   Ngoba izinto lezi zizakwengezelela insuku ezinengi kuweLeminyaka eminengi kanye lokuthula.+   Ungavumi ukuthi uthando oluqotho lokuthembeka* kukuphunyuke.+ Kubophele entanyeni yakho,Ukubhale enhliziyweni yakho.+   Ungenza njalo uzathola umusa, kuthiwe ukhaliphileEmehlweni kaNkulunkulu lasebantwini.+   Themba uJehova+ ngenhliziyo yakho yonke,Ungathembi okwakho* ukuzwisisa.+   Mdinge+ kuzo zonke izindlela zakho,Yena uzaqondisa izindlela zakho.+   Ungaziboni angani uhlakaniphile,+Yesaba uJehova, utshiye okubi.   Ukwenza njalo kuzawelapha umzimba wakho,Kuqinise* lamathambo akho.   Dumisa uJehova ngokuhle kakhulu+ olakho,Ngezithelo zokuqala zesivuno sakho+ sonke.* 10  Ungenza njalo iziphala zakho zizagcwala phamu!+Lezikhamelo zakho zewayini* zizaphuphuma iwayini elitsha. 11  Ndodana yami ungayali nxa uJehova ekulaya,+Ungazondi* nxa ekukhuza,+ 12  Ngoba uJehova uyabakhuza+ labo abathandayo,Njengobaba okhuza indodana yakhe ayithandayo.+ 13  Uyathokoza umuntu othola ukuhlakanipha,+Lomuntu ozuza ukuqedisisa; 14  Ukukuthola kungcono kulokuthola isiliva,Lenzuzo yakhona ingcono kulokuba legolide.+ 15  Kuligugu ukwedlula amakhorali;*Akulalutho olufisayo olungalinganiswa lakho. 16  Ukuhlakanipha kuthwele impilo ende esandleni sokudla,Kuthwele inotho lenkazimulo esandleni senxele. 17  Izindlela zakho* ziyathokozisa,Zonke izindlela zakho zilokuthula.+ 18  Kuyisihlahla sokuphila kulabo ababambelela kukho,Labaqhubeka bekugagadlele kuzathiwa bayathokoza.+ 19  UJehova wabeka izisekelo zomhlaba ngokuhlakanipha,+Ngokuqedisisa+ wamisa amazulu aqina. 20  Ngolwazi lwakhe amanzi atshonayo ehlukaniswa,Lesibhakabhaka esithwele amayezi sakhithiza amazolo.+ 21  Ndodana yami, ungasusi amehlo akho ezintweni lezi.* Gcina ukuhlakanipha okuncedayo, uhlale usebenzisa kuhle ingqondo; 22  Izinto lezi zizakunika ukuphila,Zibe ngumceciso entanyeni yakho; 23  Lapho-ke uzahamba uvikelekile endleleni yakho,Unyawo lwakho alusoze lukhubeke.+ 24  Nxa ulala awusoze wesabe lutho;+Uzalala ubuthongo behle.+ 25  Awusoze wesabe ingozi engakujuma,+Kumbe isiphepho esizahlasela abenza okubi.+ 26  Ngoba uJehova uzakuba lithemba lakho;+Uzavikela unyawo lwakho ukuze lungabanjwa ngumjibila.+ 27  Ungayekeli ukubenzela okuhle labo okumele ubancede,+Nxa kusemandleni akho ukuthi ubancede.*+ 28  Ungabokuthi kumakhelwane wakho, “Hamba ubuye ngesinye isikhathi. Ngizakupha kusasa,” Wena ulakho ongamnika khona ngalesosikhathi. 29  Ungabumbeli umakhelwane wakho amacebo amabi,+Yena ehlala lawe ekuthemba. 30  Ungaxabani lomuntu kungelasizatho,+Kungelalutho olubi akwenze lona.+ 31  Ungamhawukeli umuntu othanda ukulwa,*+Ungalandeli* loba yiphi indlela yakhe, 32  UJehova uyamzonda umuntu oliqili,+Kodwa ungumngane omkhulu wabathembekileyo.+ 33  Isiqalekiso esivela kuJehova sisendlini yomuntu owenza okubi,+Kodwa umuzi womuntu olungileyo uyawubusisa.+ 34  Uyabahoza abathanda ukweyisa,+Kodwa ulomusa kwabamnene.+ 35  Abahlakaniphileyo bazathola udumo,Kodwa izithutha ziqakathekisa izinto ezilihlazo.+

Amabala angaphansi

Kumbe, “ungawukhohlwa umthetho wami.”
Kumbe, “leqiniso.”
NgesiHebheru, “Ungeyami kokwakho.”
Kumbe, “Kuvuselele.”
Kumbe, “Ngakho konke okuhle okutholayo.”
Lapha kutshiwo indawo okuvoxelwa kuzo amagilebisi.
NgesiHebheru, “Ungenyanyi.”
Lapha kutshiwo ukuhlakanipha.
Lapha kungabe kutshiwo izimpawu zobuntu bukaNkulunkulu eziqanjwe emavesini adlulileyo.
Kumbe, “kusemandleni esandla sakho.”
Kumbe, “udlakela.”
NgesiHebheru, “Ungakhethi.”