IZaga 28:1-28

  • Umthandazo womuntu ongalaleliyo uyenyanyeka (9)

  • Ovuma izono utshengiswa isihawu (13)

  • Ogijimela ukunotha kahlali engelacala (20)

  • Okukhuzayo ungcono kulokubukayo ekuyenga (23)

  • Ophanayo kasweli lutho (27)

28  Abenza okubi bayabaleka lanxa kungelamuntu obaxotshanisayo,Kodwa abalungileyo balesibindi njengesilwane.+   Nxa kulesiphambeko* elizweni kuzahlala kutshintshwa ababusi,Kodwa nxa umbusi encediswa ngumuntu+ oqedisisayo njalo ololwazi, uzabusa isikhathi eside.+   Umyanga oqila umuntukazanaUnjengezulu elikhukhula lithanyele wonke amabele.+   Abafulathela umthetho bayamncoma umuntu owenza okubi,Kodwa abawulandelayo bayabazonda abawufulathelayo.+   Abantu abenza okubi abakuzwisisi ukwahlulela kuhle,Kodwa labo abamdingayo uJehova bazwisisa konke.+   Umyanga ohamba ngobuqotho ungconoKulesinothi esiphila ngendlela zobuqili.+   Indodana ezwisisayo iyawugcina umthetho,Kodwa umngane wezihwaba uyangisa uyise.+   Ongezelela inotho yakhe ngokubolekisa imali ezalayo+ langenzuzo yobuqili*Uyiqoqela lowo otshengisa abayanga umusa.+   Ongafuni ukulalela umthetho,Ngitsho lomthandazo wakhe uyenyanyeka.+ 10  Oyenga abathembekileyo abangenise endleleni embi, uzawela egodini lakhe,+Kodwa abamsulwa bazathola ilifa elihle.+ 11  Isinothi sizibona sihlakaniphile,+Kodwa umyanga oqedisisayo uyalivumbulula iqiniso elimayelana laso.+ 12  Nxa abalungileyo banganqoba kuba lokuthokoza okukhulu,*Kodwa nxa abenza okubi bangaqalisa ukubusa, abantu bayacatsha.+ 13  Ofihla iziphambeko zakhe kasoze aphumelele,+Kodwa ozivumayo azitshiye uzatshengiswa isihawu.+ 14  Uyathokoza umuntu ohlala enanzelela konke akwenzayo,*Kodwa owenza inhliziyo yakhe ibe lukhuni uzakwehlelwa luhlupho.+ 15  Umbusi omubi obusa abantu abangeke bazivikeleUnjengesilwane esibhongayo lanjengebhere eligijimela ukuyahlasela.+ 16  Umbusi ongelakho ukuqedisisa uwasebenzisa kubi amandla akhe,+Kodwa ozonda inzuzo yobuqili uzakwengezelela impilo yakhe.+ 17  Umuntu osindwa licala lokubulala omunye uzahlala ebaleka aze ayengena engcwabeni.*+ Akungabi lomuntu omncedayo. 18  Umuntu ohamba ngobuqotho uzasindiswa,+Kodwa lowo olezindlela ezigobileyo uzakuwa masinyane.+ 19  Lowo olima umhlabathi wakhe uzakuba lokudla okunengi,Kodwa ogijimisana lezinto ezingelancedo uzakuba ngumyanga wokucina.+ 20  Umuntu othembekileyo uzathola izibusiso ezinengi,+Kodwa lowo ojahe ukunotha ngeke ahlale engelacala.+ 21  Akukuhle ukubandlulula;+Kodwa umuntu angakwenza okubi efuna nje ukuthola ucezu lwesinkwa. 22  Umuntu olomona* uyifuna ngabomvu inotho,Kakwazi ukuthi ubuyanga buzamehlela. 23  Loba ngubani okhuza omunye+ uzabongwa kakhulu+Kulalowo ombukayo kodwa emyenga. 24  Oqila uyise lonina abesesithi, “Akukubi,”+Ungumngane womuntu obangela umonakalo.+ 25  Umuntu oyisihwaba ubangela ingxabano,Kodwa lowo othemba uJehova uzaphumelela.+ 26  Umuntu othemba inhliziyo yakhe uyisithutha,+Kodwa ohamba ngokuhlakanipha uzaphunyuka engozini.+ 27  Loba ngubani opha abayanga kasoze aswele lutho,+Kodwa ongelandaba labo uzathola iziqalekiso ezinengi. 28  Nxa ababi beqala ukubusa, abantu bayacatsha,Kodwa nxa bangatshabalala, abalungileyo bayanda.+

Amabala angaphansi

Kumbe, “kulokuvukela.”
Kumbe, “langokuba ngumatshonisa.”
Kumbe, “lenkazimulo enkulu.”
Kumbe, “ohlala esesaba.”
Kumbe, “egodini.”
Kumbe, “oyisihwaba.”