IZaga 21:1-31

  • UJehova uyayiqondisa inhliziyo yenkosi (1)

  • Ukwenza okulungileyo kungcono kulomhlatshelo (3)

  • Ukukhuthala kuyaphumelelisa (5)

  • Ongalaleli abantukazana kasoze aphendulwe (13)

  • Akulakuhlakanipha okungamelana loJehova (30)

21  Inhliziyo yenkosi injengezifula zamanzi esandleni sikaJehova.+ Uyiqondisa loba ngaphi afuna khona.+   Zonke izindlela zomuntu zikhanya ziqondile kuye,+Kodwa uJehova uhlola izinhliziyo.*+   Ukwenza okuqondileyo lokulungileyoKuyamthokozisa kakhulu uJehova ukwedlula umhlatshelo.+   Amehlo azigqajayo lenhliziyo ezikhukhumezayoKuyisibane esikhokhela abenza okubi njalo kokubili kuyisono.+   Amacebo abakhutheleyo azabenza baphumelele sibili,+Kodwa bonke abalamawala bacina bengabayanga.+   Ukuthola inotho ngokuqamba amangaKunjengenkungu enyamalalayo futhi kungumjibila obulalayo.*+   Udlakela lwabenza okubi luzabakhukhula,+Ngoba abafuni ukwenza okulungileyo.   Indlela yomuntu olecala igobile,Kodwa umsebenzi womuntu omsulwa uqondile.+   Kungcono ukuhlala ephahleni lwendlu,Kulokuhlala ndlu yinye lomfazi othanda ingxabano.*+ 10  Umuntu oxhwalileyo ukhanuka ukwenza okubi,+Njalo kalamusa kumakhelwane wakhe.+ 11  Nxa umuntu othanda ukweyisa* angajeziswa, ongelalwazi uyahlakanipha,Nxa ohlakaniphileyo angathola ukuzwisisa, uba lolwazi.*+ 12  Olungileyo* uyayibona indlu yomuntu owenza okubi,Njalo ubehlisela umonakalo abenza okubi.+ 13  Loba ngubani ovala indlebe yakhe ukuze angezwa isikhalazo somuntukazana,Laye uzabiza kodwa angaphendulwa.+ 14  Isipho esiphiwa ensitha sehlisa ulaka,+Lokufunjathiswa ngudlu kwehlisa intukuthelo evuthayo. 15  Ukwahlulela kuhle kuyamthokozisa umuntu olungileyo,+Kodwa abenza okubi bakubona kuyinto embi. 16  Lowo ophambuka endleleni yokukhaliphaUzakuyaphumula ndawonye labafileyo.+ 17  Othanda ezokuzithokozisa* uzacina esengumyanga;+Othanda iwayini kanye lamafutha kasoze anothe. 18  Owenza okubi uyinhlawulo yolungileyo,Njalo iqili lizakuba yinhlawulo yabathembekileyo.+ 19  Kungcono ukuhlala enkangalaKulokuhlala lomfazi othanda ingxabano* futhi olenhliziyo encane.+ 20  Inotho eligugu kanye lamafutha kutholakala endlini yohlakaniphileyo,+Kodwa isithutha siyakutshaphaza konke esilakho.+ 21  Loba ngubani ozama ngamandla wonke ukwenza okulungileyo lokuba lothando oluqothoUzathola ukuphila lokulunga lodumo.+ 22  Ohlakaniphileyo uyenelisa ukukhwela angene edolobheni* elilamaqhawe,Alulaze amandla awo awathembileyo.+ 23  Obamba umlomo wakhe lolimi lwakheUzivikela enkingeni.+ 24  Umuntu oziphakamisayo engelandaba lokuthi akwenzayo kuzamfikisa ngaphi ubizwa ngokuthi liqhalaqhala,+Umuntu ozikhukhumezayo futhi ozibonakalisayo. 25  Ivila lizabulawa yizifiso zalo,Ngoba izandla zalo kazifuni kusebenza.+ 26  Ilanga lonke ivila litshona lihawukela ukuba lezinto ezinengi,Kodwa olungileyo uyaphana, kancitshani ngalutho.+ 27  Umhlatshelo womuntu owenza okubi uyenyanyeka.+ Njalo nxa enikele ngawo ehlose okubi* wenyanyeka kakhulu. 28  Ufakazi wamanga uzatshabalala,+Kodwa umuntu olalelayo uzaphumelela nxa esefakaza. 29  Umuntu owenza okubi kalanhloni,+Kodwa indlela yothembekileyo ivikelekile.*+ 30  Akulakuhlakanipha loba ukuqedisisa loba amacebo angamelana loJehova.+ 31  Ibhiza liqeqetshelwa usuku lwempi,+Kodwa insindiso ngekaJehova.+

Amabala angaphansi

Kumbe, “uyakuhlola okuhloswe ngumuntu.”
Ezinye inguqulo zithi, “kwabadinga ukufa.”
Kumbe, “ohluphayo.”
Kumbe, “ukukloloda.”
Kumbe, “ubakwazi okumele akwenze.”
Lapha kutshiwo uNkulunkulu.
Kumbe, “ukuhlala esebunandini.”
Kumbe, “ohluphayo.”
Kumbe, “anganqoba idolobho.”
Kumbe, “ngapha esenza izinto ezilihlazo.”
Kumbe, “othembekileyo uzayiqondisa kuhle indlela yakhe.”