IZaga 17:1-28

  • Ungabuyiseli okuhle ngokubi (13)

  • Suka ingxabano ingakaqalisi (14)

  • Umngane oqotho ulothando ngazo zonke izikhathi (17)

  • “Inhliziyo ethokozayo ingumuthi” (22)

  • Umuntu ololwazi uyawabamba amazwi akhe (27)

17  Kungcono ukuba locezu lwesinkwa esomileyo kodwa kulokuthula,+Kulokuba lendlu egcwele izibiliboco* kodwa kulokuxabana.+   Isisebenzi esikhaliphileyo sizabusa indodana enza izinto eziyangisayo;Sizakwabelana lamadodana enkosi yaso ilifa.   Isiliva legolide+ kuncibilikiswa ngomlilo ukuze kuhlambuluke,Kodwa uJehova nguye ohlola izinhliziyo.+   Umuntu owenza okubi uyalalelisisa nxa esizwa amazwi amabi,Leqili lilalela inkulumo elimazayo.+   Loba ngubani ohleka umyanga uthuka uMenzi wakhe,+Lalowo othabayo nxa omunye eyehlelwe luhlupho uzajeziswa.+   Abazukulu bangumqhele kwabalupheleyo,Obaba* baludumo lwamadodana abo.*   Ukukhuluma amazwi aqondileyo* akusifanelanga isiphukuphuku.+ Lokukhuluma amanga akumfanelanga ngitsho umbusi.*+   Isipho sinjengelitshe eliligugu kumnikazi waso,+Simenza aphumelele loba ngaphi lapho aya khona.+   Loba ngubani oxolelayo nxa ephanjanisiwe utshengisa ukuthi ulothando,+Kodwa lowo oyabe elokhu eyivusa indaba wehlukanisa abangane abazwanana kakhulu.+ 10  Ukukhuzwa kuyamnceda kakhulu umuntu ozwisisayo,+Kodwa isiphukuphuku asizwisisi lanxa singaze sitshaywe ka-100.+ 11  Umuntu owenza okubi uzifunela ukuhlamuka kuphela,Kodwa isithunywa esilesihluku sizathunywa ukuthi siyemjezisa.+ 12  Kungcono ukuhlangana lebhere elithathelwe imidlwane yalo,Kulokuhlangana lesithutha lobuphukuphuku baso.+ 13  Nxa umuntu angabuyisela okuhle ngokubi,Okubi akusoze kusuke endlini yakhe.+ 14  Ukuvusa umsindo kufanana lokudiliza umbundu wedamu,*Suka ingxabano ingakaqalisi.+ 15  Loba ngubani olwela umuntu owenza okubi kumbe ogweba umuntu olungileyo,+Bobabili uJehova uyabenyanya. 16  Kunceda ngani ukuthi isithutha sibe lendlela yokuthola ukuhlakanipha,Sona singelaso isifiso sokukuthola?*+ 17  Umngane oqotho ulothando ngazo zonke izikhathi,+Njalo ungumfowenu ozalelwe ukukusiza ngezikhathi zobunzima.+ 18  Umuntu ongelangqondo uyaxhawula avume ukukhiphela omunye isibambiso sesikwelede,Njalo wenza lokhu umakhelwane wakhe ekhangele.+ 19  Othanda ukuxabana labanye uthanda isiphambeko.+ Loba ngubani ozenzela igedi eliphakemeyo uzidingela ukuwa.+ 20  Olenhliziyo exhwalileyo kasoze aphumelele,*+Lalowo okhuluma amazwi obuqili uzazithela emanyaleni. 21  Ubaba olomntwana oyisiphukuphuku uzakuba losizi,Loyise womntwana ongelangqondo kathokozi.+ 22  Inhliziyo ethokozayo ingumuthi owelaphayo,*+Kodwa ukudabuka emoyeni kuqeda amandla.*+ 23  Owenza okubi uyavuma ukufunjathiswa* ngudluUkuze atshile ukwahlulela okuhle.+ 24  Ukuhlakanipha kuphambi komuntu oqedisisayo,Kodwa amehlo esiphukuphuku azulazula aze ayefika emikhawulweni yomhlaba.+ 25  Indodana eyisiphukuphuku ithelela uyise usizi,Njalo imzwisa ubuhlungu kakhulu lowo owayizalayo.+ 26  Akukuhle ukujezisa* umuntu olungileyo,Lokubhaxabula abantu abahloniphekayo akuqondanga. 27  Umuntu ololwazi uyawabamba amazwi akhe,+Loqedisisayo uzahlala ebeke amaphaphu phansi.+ 28  Ngitsho lesiphukuphuku esiqhubeka sithule kuzathiwa sihlakaniphile,Lalowo ovala owakhe kuzathiwa uyaqedisisa.

Amabala angaphansi

NgesiHebheru, “imihlatshelo.”
Kumbe, “Abazali.”
Kumbe, “lwabantwababo.”
Kumbe, “umhlonitshwa.”
Kumbe, “amahle.”
NgesiHebheru, “lokuvulela amanzi.”
NgesiHebheru, “singelanhliziyo yokukuthola?” Kumbe, “singelangqondo?”
NgesiHebheru, “athole okuhle.”
Kumbe, “omuhle.”
Kumbe, “komisa amathambo.”
Kumbe, “ukudizwa.”
Kumbe, “ukuhlawulisa.”