IZaga 15:1-33

  • Impendulo epholileyo iyalwehlisa ulaka (1)

  • Amehlo kaJehova akuyo yonke indawo (3)

  • Umthandazo womuntu othembekileyo uthokozisa uNkulunkulu (8)

  • Amacebo ayafadalala nxa umuntu engabuzi kwabanye (22)

  • Cabangisisa ungakaphenduli (28)

15  Impendulo epholileyo* iyalwehlisa ulaka,+Kodwa amazwi ahlabayo* avusa ulaka.+   Ulimi lwabahlakaniphileyo lusebenzisa kuhle ulwazi,+Kodwa emlonyeni wezithutha kuphuma ubuphukuphuku.   Amehlo kaJehova akuyo yonke indawo,Akhangele abenza okubi labenza okuhle.+   Amazwi apholileyo ayisihlahla* sokuphila,+Kodwa inkulumo etshekileyo yephula umoya.   Isiphukuphuku siyadelela nxa uyise esilaya,+Kodwa umuntu okhaliphileyo uyavuma ukuqondiswa.*+   Endlini yomuntu olungileyo kulamagugu amanengi,Kodwa isivuno somuntu* owenza okubi simlethela uhlupho.+   Izindebe zabahlakaniphileyo zisabalalisa ulwazi,+Kodwa inhliziyo yesithutha+ kayikwenzi lokho.   UJehova uyawenyanya umhlatshelo+ wabenza okubi,Kodwa uthokoziswa ngumthandazo wabathembekileyo.+   UJehova uyayenyanya indlela yomuntu owenza okubi,+Kodwa uthanda lowo ohlala esenza okulungileyo.+ 10  Ophambuka endleleni eyiyo uyakuzonda ukulaywa,*+Loba ngubani ozonda ukukhuzwa uzakufa.+ 11  UJehova uyenelisa ukubona okusengcwabeni,+ indawo lapho izidumbu ezitshabalala khona.* Pho angehluleka yini ukubona okusezinhliziyweni zabantu?+ 12  Umuntu odelelayo kamthandi lowo omqondisayo.*+ Kazihluphi langokubuza kwabahlakaniphileyo.+ 13  Inhliziyo ethokozayo yenza ubuso buchelese,Kodwa inhliziyo ebuhlungu yenza umuntu ahlulukelwe.*+ 14  Inhliziyo ezwisisayo idinga ulwazi,+Kodwa umlomo wezithutha ukholisa ubuphukuphuku.+ 15  Zonke insuku zomuntu okhathazekileyo zimbi,+Kodwa olenhliziyo echelesileyo* uhlala esedilini kokuphela.+ 16  Kungcono ukuba lokulutshwana kodwa usesaba uJehova,+Kulokuba lenotho enengi kodwa uhlala ukhathazekile.*+ 17  Kungcono ukudla imibhida lapho okulothando khona,+Kulokudla inyama yenkunzi enonileyo lapho okulokuzondana khona.+ 18  Umuntu ozonda masinyane ubangela ukuxabana,+Kodwa ophuza ukuzonda uyayiqeda ingxabano.+ 19  Indlela yevila injengothango lwameva,+Kodwa indlela yabathembekileyo injengomgwaqo omuhle.+ 20  Indodana ehlakaniphileyo iyamthokozisa uyise,+Kodwa isiphukuphuku siyamdelela unina.+ 21  Umuntu ongelangqondo uthokoziswa yibuphukuphuku,+Kodwa umuntu oqedisisayo uhamba ethe nhlo+ lapho ayakhona. 22  Amacebo ayafadalala nxa umuntu engabuzi kwabanye,*Kodwa kuba lokuphumelela nxa kulabacebisi* abanengi.+ 23  Uyathokoza umuntu ophendula ngendlela eqondileyo,+Lelizwi elikhulunywe ngesikhathi esifaneleyo lihle kakhulu!+ 24  Umuntu okhaliphileyo usendleleni ephezulu eya ekuphileni,+Njalo iyamvikela angayi phansi engcwabeni.+ 25  UJehova uzazidiliza izindlu zabaziphakamisayo,+Kodwa uzalondoloza imingcele yomfelokazi.+ 26  UJehova uyawenyanya amacebo omuntu owenza okubi,+Kodwa amazwi amnandi ahlanzekile kuye.+ 27  Umuntu owenza inzuzo yobuqili uletha uhlupho* emulini yakhe,+Kodwa ozonda ukufunjathiswa* uzaqhubeka ephila.+ 28  Olungileyo uyacabangisisa enhliziyweni yakhe engakaphenduli,*+Kodwa umlomo wabenza okubi ukhihliza izinto ezimbi. 29  UJehova ukhatshana kakhulu labantu abenza okubi,Kodwa uyawuzwa umthandazo wabalungileyo.+ 30  Umuntu okukhangela ngobuso obuchelesileyo wenza inhliziyo ithokoze,Umbiko omuhle uvuselela amathambo.+ 31  Olalelayo nxa ekhuzwa ngamazwi anika impiloUzahlala phakathi kwabahlakaniphileyo.+ 32  Loba ngubani owala ukulaywa uyayizonda impilo yakhe,+Kodwa olalelayo nxa ekhuzwa uthola ukuzwisisa.+ 33  Ukwesaba uJehova kufundisa umuntu ukuhlakanipha,+Njalo ukuthobeka+ kuletha udumo.

Amabala angaphansi

Kumbe, “emnene.”
Kumbe, “abuhlungu.”
Kumbe, “Ulimi olusilisayo luyisihlahla.”
Kumbe, “ukukhuzwa.”
Kumbe, “inzuzo yomuntu.”
Kumbe, “ubona ukulaywa kungamncedi ngalutho.”
Kumbe, “i-Abhadoni.”
Kumbe, “omkhuzayo.”
Kumbe, “yephula umoya.”
Kumbe, “enhle.”
Kumbe, “udidekile.”
Kumbe, “abantu bengahlanganisanga amakhanda.”
Kumbe, “kulabeluleki.”
Kumbe, “ihlazo.”
Kumbe, “ukudizwa.”
Kumbe, “uqala anakane engakakhulumi.”