ISambulo KuJohane 9:1-21

  • Icilongo lesihlanu (1-11)

  • Umaye oyedwa usedlulile, kuza abanye ababili (12)

  • Icilongo lesithupha (13-21)

9  Ingilosi yesihlanu yatshaya icilongo layo.+ Ngasengibona inkanyezi eyayiwele emhlabeni ivela ezulwini njalo yaphiwa ikhiye yentuba yomgodi ongelamkhawulo.+  Yavula intuba yomgodi ongelamkhawulo kwaphakama intuthu iphuma kuleyontuba, kungathi yintuthu yesithando somlilo esikhulu. Ilanga kanye lomoya kwaba mnyama+ ngenxa yentuthu eyayiphuma entubeni.  Entuthwini le kwaphuma intethe zabuya emhlabeni+ futhi zaphiwa amandla. Amandla ezawaphiwayo ayenjengawenkume ezisemhlabeni.  Intethe lezi zatshelwa ukuthi zingalimazi izilimo ezisemhlabeni lokuthi zingalimazi loba yibuphi utshani obuluhlaza laloba yisiphi isihlahla kodwa zilimaze kuphela abantu abangelalo uphawu lukaNkulunkulu emabunzini abo.+  Intethe zavunyelwa ukuthi zibahlukuluze okwenyanga ezinhlanu kodwa zingababulali. Ukuhlukuluza kwazo kwakungathi yibuhlungu benkume+ nxa iluma umuntu.  Ngalezonsuku abantu bazadinga ukufa kodwa bangakutholi ngitsho njalo bazafisa ukufa kodwa ukufa kuzababalekela.  Intethe lezo zazikhanya angathi ngamabhiza alungele ukuya empini+ futhi emakhanda azo kwakulezinto ezingathi yimiqhele yegolide. Ubuso bazo babunjengobuso bomuntu,  inwele zazo zazinjengenwele zabesifazana. Amazinyo azo ayengathi ngawezilwane+  njalo zazigqoke izivikelo zesifuba ezingathi ngezensimbi. Umsindo wamaphiko azo wawunjengomsindo wezinqola ezidonswa ngamabhiza zigijimela empini.+ 10  Kanti njalo zazilemisila eluma njengeyenkume futhi emisileni yazo zazilamandla okulimaza abantu okwenyanga ezinhlanu.+ 11  Zazikhokhelwa yinkosi eyingilosi yomgodi ongelamkhawulo.+ NgesiHebheru ibizo layo ngu-Abhadoni* kodwa ngesiGrikhi ibizwa ngokuthi ngu-Apholiyoni.* 12  Umaye oyedwa usedlulile. Kodwa kuza abanye omaye+ ababili ngemva kwezinto lezi. 13  Ingilosi yesithupha+ yatshaya icilongo layo.+ Ngasengisizwa ilizwi elilodwa liphuma empondweni ze-alithare legolide+ eliphambi kukaNkulunkulu, 14  lisithi engilosini yesithupha eyayilecilongo: “Khulula izingilosi ezine ezibotshiweyo emfuleni omkhulu uYufrathe.”+ 15  Zakhululwa-ke izingilosi ezine ezazilungiselelwe ihora, losuku, lenyanga kanye lomnyaka ukuze zibulale ingxenye yesithathu yabantu. 16  Inani lamabutho ayegade amabhiza laliyizinkulungwane ezingamatshumi amabili eziphindwe ngezinkulungwane ezilitshumi.* Ngalizwa inani lawo. 17  Amabhiza engawabona embonweni kanye lababewagadile kwakunje: Ababewagadile babegqoke izivikelo zesifuba ezilombala obomvu okomlilo loluhlaza okwesibhakabhaka kanye lolithanga njengesalufa. Amakhanda amabhiza la ayenjengawezilwane+ futhi emilonyeni yawo kwakuphuma umlilo lentuthu kanye lesalufa. 18  Ingxenye yesithathu yabantu yabulawa zinhlupho lezi ezintathu: umlilo lentuthu kanye lesalufa okwakuphuma emilonyeni yamabhiza. 19  Phela amandla amabhiza la asemilonyeni lasemisileni yawo ngoba imisila yawo injengenyoka futhi ilamakhanda. Imisila le yiyo alimaza ngayo. 20  Kodwa bonke abanye abangazange babulawe zinhlupho lezi abazange baphenduke batshiye imisebenzi yezandla zabo. Abayekelanga ukukhonza amadimoni, lezithombe zegolide, lezesiliva, lezekhopha, lezamatshe kanye lezezigodo, ezingenelisiyo ukubona lokuzwa kanye lokuhamba+ 21  njalo abazange baphenduke batshiye izenzo zabo zokubulala, lokusebenzelana lamadimoni, lobufebe* kanye lobusela.

Amabala angaphansi

Ibizo leli litsho ukuthi, “Umbhubhisi.”
Ibizo leli litsho, “Ukubhubhisa.”
Kumbe, “laliyi-20 000 iphindwe ka-10 000,” okutsho ukuthi laliyi-200 miliyoni.
NgesiGrikhi, por·nei′a. Khangela iNgcazelo Yamabala.