ISambulo KuJohane 8:1-13

  • Uphawu lwesikhombisa luyavulwa (1-6)

  • Kutshaywa amacilongo okuqala amane (7-12)

  • Omaye abathathu bayamenyezelwa (13)

8  IMvana+ yathi ivula uphawu lwesikhombisa,+ kwathula kwathi cwaka ezulwini phose okwengxenye yehora.  Ngasengibona izingilosi eziyisikhombisa+ ezima phambi kukaNkulunkulu futhi zaphiwa amacilongo ayisikhombisa.  Enye ingilosi eyayibambe isitsha segolide sokutshisela impepha yafika yama e-alithareni+ yaphiwa impepha enengi+ ukuze inikele ngayo phezu kwe-alithare legolide+ elaliphambi kwesihlalo sobukhosi ngesikhathi kulalelwe imithandazo yabo bonke abangcwele.  Intuthu yempepha eyayisesandleni sengilosi kanye lemithandazo+ yabangcwele kwaphakama kwaya phezulu phambi kukaNkulunkulu.  Kodwa ingilosi yahle yathatha isitsha sokutshisela impepha yasigcwalisa ngomlilo ovela e-alithareni, yawuphosela emhlabeni. Kwezwakala imidumo yezulu, lamazwi, kwaphazima umbane+ njalo umhlaba wazamazama.  Izingilosi eziyisikhombisa ezazilamacilongo ayisikhombisa+ zalungiselela ukuwatshaya.  Eyokuqala yatshaya icilongo layo. Kwaba lesiqhotho lomlilo okuhlangene legazi futhi kwaphoselwa emhlabeni,+ ingxenye yesithathu yomhlaba yatsha, lengxenye yesithathu yezihlahla yatsha, kwatsha lezilimo zonke eziluhlaza.+  Ingilosi yesibili yatshaya icilongo layo. Kwaphoselwa elwandle into engathi yintaba enkulu evutha umlilo.+ Ingxenye yesithathu yolwandle yaba ligazi,+  ingxenye yesithathu yezidalwa eziphilayo* ezaziselwandle yafa+ futhi ingxenye yesithathu yemikhumbi yabhidlika. 10  Ingilosi yesithathu yatshaya icilongo layo. Inkanyezi enkulu eyayibhebha njengesibane yawa ivela ezulwini, yawela engxenyeni yesithathu yemifula lasemithonjeni yamanzi.+ 11  Ibizo lenkanyezi leyo kuthiwa nguMhlonyane.* Ingxenye yesithathu yamanzi yatshintsha yaba ngumhlonyane futhi amanzi lawo abulala abantu abanengi ngoba ayesebaba gamu.+ 12  Ingilosi yesine yatshaya icilongo layo. Ingxenye yesithathu yelanga yatshaywa,+ kwatshaywa lengxenye yesithathu yenyanga kanye lengxenye yesithathu yezinkanyezi ukuze ingxenye yesithathu yezinto lezi ibe mnyama+ lengxenye yesithathu yosuku ingabi lokukhanya, kube njalo langobusuku. 13  Ngabona futhi ngezwa ukhozi olwaluphapha emoyeni lumemeza ngelizwi elikhulu lusithi: “Maye, maye, maye+ kulabo abahlala emhlabeni ngenxa yokukhala kwamacilongo ezingilosi ezintathu esezizatshaya amacilongo azo!”+

Amabala angaphansi

Kumbe, “yezidalwa ezilemiphefumulo.”
Umhlonyane yisihlahlakazana esibaba gamu.