ISambulo KuJohane 7:1-17

  • Izingilosi ezine ezibambe imimoya ebhubhisayo (1-3)

  • Abangu-144 000 bafakwa uphawu (4-8)

  • Ixuku elikhulu eligqoke izembatho ezimhlophe (9-17)

7  Ngemva kwalokho ngabona izingilosi ezine zimi emagumbini amane omhlaba, ziyibambe zayiqinisa imimoya emine yomhlaba ukuze kungabi lomoya ovunguzayo emhlabeni kumbe elwandle lakuloba yisiphi isihlahla.  Ngasengibona enye ingilosi ikhwela ivela empumalanga ilophawu lukaNkulunkulu ophilayo. Yamemeza ngelizwi elikhulu ikhuluma lezingilosi ezine ezazivunyelwe ukuthi zilimaze umhlaba lolwandle,  yathi: “Lingawulimazi umhlaba loba ulwandle loba izihlahla size sifake uphawu+ emabunzini+ ezinceku zikaNkulunkulu wethu.”  Ngasengisizwa inani lalabo ababefakwe uphawu. Babeyi-144 000+ njalo babevela kuzo zonke izizwana zamadodana ako-Israyeli:+  Esizwaneni sakoJuda babengu-12 000 ababefakwe uphawu,esizwaneni sakoRubheni babengu-12 000,esizwaneni sakoGadi babengu-12 000,  esizwaneni sako-Asheri babengu-12 000,esizwaneni sakoNafithali babengu-12 000,esizwaneni sakoManase+ babengu-12 000,  esizwaneni sakoSimiyoni babengu-12 000,esizwaneni sakoLevi babengu-12 000,esizwaneni sako-Isakhari babengu-12 000,  esizwaneni sakoZebhuloni babengu-12 000,esizwaneni sakoJosefa babengu-12 000,esizwaneni sakoBhenjamini babengu-12 000 ababefakwe uphawu.  Ngemva kwalokho ngabona ixuku elikhulu njalo kakho owayengenelisa ukulibala! Laliphuma kuzo zonke izizwe, lezizwana, labantu kanye lezindimi+ futhi lalimi phambi kwesihlalo sobukhosi laphambi kweMvana ligqoke izembatho ezimhlophe,+ liphethe ingatsha zelala ezandleni.+ 10  Ixuku leli liqhubeka limemeza ngelizwi elikhulu lisithi: “Insindiso ivela kuNkulunkulu wethu ohlezi esihlalweni sobukhosi,+ lakuyo iMvana.”+ 11  Zonke izingilosi zazimi zigombolozele isihlalo sobukhosi labadala+ kanye lezidalwa ezine eziphilayo njalo zazilahla phansi zakhothama phambi kwesihlalo sobukhosi zakhonza uNkulunkulu, 12  zisithi: “Ameni! Udumo, lenkazimulo, lokuhlakanipha, lokubonga, lenhlonipho, lamandla lokuqina akube kuNkulunkulu wethu kuze kube nini lanini.+ Ameni.” 13  Omunye wabadala wasesithi kimi: “Kanti laba abagqoke izembatho ezimhlophe+ ngobani njalo bavela ngaphi?” 14  Mina ngahle ngathi kuye: “Nguwe okwaziyo nkosi yami.” Yena wathi kimi: “Laba yibo abaphuma ekuhluphekeni okukhulu+ njalo sebegezise izembatho zabo egazini leMvana,+ bazenza zaba mhlophe. 15  Yikho bephambi kwesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu njalo bemenzela inkonzo engcwele ethempelini lakhe emini lebusuku futhi lowo ohlezi esihlalweni sobukhosi+ uzakwelulela itende lakhe phezu kwabo.+ 16  Ngeke baphinde balambe njalo ngeke baphinde bome, lelanga kalisoze libahangule futhi ukutshisa okuvuthayo akusoze kubaxathule+ 17  ngoba iMvana+ ephakathi* kwesihlalo sobukhosi izabelusa,+ ibakhokhele ibase emithonjeni yamanzi okuphila+ njalo uNkulunkulu uzakwesula zonke izinyembezi emehlweni abo.”+

Amabala angaphansi

Kumbe, “eseceleni.”