ISambulo KuJohane 20:1-15

  • USathane ubotshwa okweminyaka eyinkulungwane (1-3)

  • Abazabusa loKhristu okweminyaka eyinkulungwane (4-6)

  • USathane uyakhululwa abesetshabalaliswa (7-10)

  • Abafileyo bayahlulelwa phambi kwesihlalo sobukhosi esimhlophe (11-15)

20  Ngasengibona ingilosi isehlela phansi ivela ezulwini ilekhiye yomgodi ongelamkhawulo+ leketane enkulu esandleni sayo.  Yawubamba umgobho,+ inyoka yokuqala+ enguDeveli+ loSathane,+ yambopha okweminyaka eyinkulungwane.  Yamphosela emgodini ongelamkhawulo+ yawuvala, yanameka uphawu phezu kwawo ukuze angaphindi adukise izizwe ize iphele iminyaka eyinkulungwane. Ngemva kwalokho kumele akhululwe okwesikhatshana.+  Ngaphinda ngabona izihlalo zobukhosi futhi ababehlezi kuzo baphiwa amandla okwahlulela. Ngayibona imiphefumulo* yalabo ababebulewe* ngenxa yokufakaza ngoJesu, langenxa yokukhuluma ngoNkulunkulu. Ngabona lalabo ababengasikhonzanga isilo loba isithombe saso njalo ababengalwamukelanga uphawu emabunzini abo lasezandleni zabo.+ Baphila, babusa bengamakhosi loKhristu+ okweminyaka eyinkulungwane.  (Bonke abanye abafileyo+ abazange baphile yaze yaphela iminyaka eyinkulungwane.) Lokhu yikuvuswa kwabafileyo kokuqala.+  Bayathokoza futhi bangcwele bonke abazavuka ekuvusweni kwabafileyo kokuqala.+ Ukufa kwesibili+ akulamandla phezu kwabo+ kodwa bazakuba ngabaphristi+ bakaNkulunkulu labakaKhristu njalo bazabusa laye bengamakhosi okweminyaka eyinkulungwane.+  Iminyaka eyinkulungwane izakuthi iphela nje, uSathane akhululwe entolongweni yakhe  futhi uzaphuma ayedukisa izizwe emagumbini amane omhlaba, uGogi loMagogi ukuze azibuthanisele ndawonye empini. Inani lazo lingangetshebetshebe yolwandle.  Bagcwala emhlabeni wonke bagombolozela lezihonqo zabangcwele ledolobho elithandekayo. Kodwa umlilo wehla uvela ezulwini wabatshabalalisa.+ 10  UDeveli owayebadukisa waphoselwa echibini lomlilo lesalufa, lapho okwasekulesilo+ lomphrofethi wamanga+ njalo bazahlukuluzwa* emini lebusuku kuze kube nini lanini. 11  Ngasengibona isihlalo sobukhosi esikhulu esimhlophe kanye lalowo owayehlezi kuso.+ Izulu lomhlaba kwabaleka+ phambi kwakhe njalo akuzange kutholelwe indawo. 12  Ngabona abafileyo, abakhulu labancane bemi phambi kwesihlalo sobukhosi kwasekuvulwa izincwadimgoqwa. Kodwa kwavulwa lenye incwadimgoqwa, incwadimgoqwa yokuphila.+ Abafileyo bahlulelwa ngezinto ezazibhalwe ezincwadinimgoqwa kusiya ngezenzo zabo.+ 13  Ulwandle lwakhipha abafileyo ababekulo, ukufa lengcwaba lakho kwakhipha abafileyo ababekukho, ngamunye wasesahlulelwa kusiya ngezenzo zakhe.+ 14  Ukufa lengcwaba kwaphoselwa echibini lomlilo.+ Ichibi lomlilo+ litsho ukufa kwesibili.+ 15  Phezu kwalokho, loba ngubani ongatholakalanga ebhaliwe ebhukwini lokuphila+ waphoselwa echibini lomlilo.+

Amabala angaphansi

Khangela iNgcazelo Yamabala, lamabala angaphansi kuSam 6:9.
NgesiGrikhi, “ababebulewe ngehloka.”
Kumbe, “bazabotshwa.”