ISambulo KuJohane 2:1-29

  • Amazwi aya e-Efesu (1-7), laseSimina (8-11), lasePhegamu (12-17), laseThiyathira (18-29)

2  “Ingilosi+ yebandla lase-Efesu+ yibhalele uthi: Nanku okutshiwo ngulowo ophethe inkanyezi eziyisikhombisa esandleni sakhe sokudla njalo ohamba phakathi kwezinti zezibane zegolide eziyisikhombisa:+  ‘Ngiyazazi izenzo zakho lemisebenzi yakho, lokuqinisela kwakho lokuthi awubabekezeleli ababi njalo wabahlola labo abazithi bangabaphostoli+ bona bengayisibo, wasuthola ukuthi bangosomangase.  Utshengisa lokuthi uyaqinisela futhi ubulokhu uphikelela ngenxa yebizo lami+ njalo kawuzange uphele amandla.+  Kodwa engikusola ngakho yikuthi usuludelile uthando owawulalo kuqala.  “‘Ngakho khumbula ukuthi uwe usuka ngaphi, ubusuphenduka+ wenze izinto owawuzenza kuqala. Ungayekela ukwenza njalo ngizabuya kuwe ngikhiphe uluthi lwakho lwesibane+ endaweni yalo, ngaphandle nxa ungaphenduka.+  Kodwa okuhle ngawe yikuthi uyazizonda izenzo zeqembu likaNikholayi,+ engizizondayo lami.  Olendlebe kezwe ukuthi umoya uthini emabandleni:+ Onqobayo+ ngizamvumela ukuthi adle esihlahleni sokuphila+ esisepharadayisi likaNkulunkulu.’  “Ingilosi yebandla leSimina yona yibhalele uthi: Nanzi izinto azitshoyo, ‘owokuQala lowokuCina,’+ lowo owafayo waphinda wavuka:+  ‘Ngiyakwazi ukuhlupheka kwakho lobuyanga bakho, kodwa unothile.+ Ngiyakwazi lokuthuka kwalabo abazibiza ngokuthi bangamaJuda bona bengayisiwo, belisinagogi likaSathane.+ 10  Ungazesabi inhlupho esezizakwehlela.+ Lalela! UDeveli uzaqhubeka ephosela abanye benu ejele ukuze lihlolwe ngokugcweleyo futhi lizahlupheka okwamalanga alitshumi. Wena tshengisa ukuthi uthembekile kuze kube sekufeni. Ungenza njalo, ngizakupha umqhele wokuphila.+ 11  Olendlebe kezwe+ ukuthi umoya uthini emabandleni: Onqobayo+ kasoze afe ukufa kwesibili loba sekutheni.’+ 12  “Ingilosi yebandla lasePhegamu yibhalele uthi: Nanku okutshiwo ngulowo olenkemba ende, ebukhali esika inxa zombili:+ 13  ‘Ngiyakwazi lapho ohlala khona. Uhlala lapho okulesihlalo sobukhosi sikaSathane kodwa uqhubeka ubambelele ebizweni lami+ njalo awuzange uphike ukuthi ulokholo kimi,+ ngitsho lasensukwini zika-Antiphasi ufakazi wami owayethembekile+ owabulawa+ phakathi kwenu, lapho okuhlala khona uSathane. 14  “‘Lanxa kunjalo, kulokulutshwana engikusolayo kuwe, ukuthi ulabantu abanamathele emfundisweni kaBhalamu+ owafundisa uBhalakhi+ ukuthi abeke isikhubekiso phambi kwabantu bako-Israyeli, esokuthi badle izinto ezihlatshelwe izithombe futhi bafebe.*+ 15  Lawe ulabo abanamathele emfundisweni yeqembu likaNikholayi.+ 16  Ngakho phenduka. Ungayekela ukuphenduka ngizabuya kuwe masinyane njalo ngizakulwa labo ngenkemba yomlomo wami ende.+ 17  “‘Olendlebe kezwe ukuthi umoya uthini emabandleni:+ Onqobayo+ ngizamcuphela imana efihliweyo,+ ngimuphe lelitshe elimhlophe. Ilitshe lelo libhalwe ibizo elitsha elaziwa ngulowo olamukelayo kuphela.’ 18  “Ingilosi yebandla laseThiyathira+ yibhalele uthi: Nanku okutshiwo yiNdodana kaNkulunkulu, leyo elamehlo anjengelangabi lomlilo ovuthayo+ kanye lenyawo ezingathi yikhopha elohlonzi:+ 19  ‘Ngiyazazi izenzo zakho, lothando lwakho, lokholo lwakho, lenkonzo yakho, lokuqinisela kwakho kanye lokuthi khathesi izenzo zakho sezisedlula ezokuqala. 20  “‘Kodwa engikusola ngakho yikuthi uyambekezelela owesifazana lo okuthiwa nguJezebheli+ ozibiza ngokuthi ngumphrofethikazi, ofundisa izinceku zami eziyenga ukuthi zifebe*+ lokuthi zidle izinto ezihlatshelwe izithombe. 21  Ngamnika isikhathi sokuphenduka kodwa yena kafuni ukuphenduka, ulokhu efeba.* 22  Lalela! Sengizamphosela embhedeni wokugula njalo abafeba laye ngizabaphosela ekuhluphekeni okukhulu ngaphandle nxa bangatshiya izenzo zakhe baphenduke. 23  Kanti njalo ngizabulala abantwabakhe ngomkhuhlane obulalayo ukuze wonke amabandla akwazi ukuthi yimi engihlola imicabango ejulileyo* kanye lezinhliziyo futhi ngamunye wenu ngizamupha lokho okuhambelana lezenzo zakhe.+ 24  “‘Kodwa kwabanye bonke abaseThiyathira, bonke nje abangayilandeliyo imfundiso le futhi abangazange bakwazi lokho okubizwa ngokuthi “yizinto zikaSathane ezijulileyo” ngithi:+ Kangilethesi omunye umthwalo. 25  Loba kunjalo, bambelelani kulokho elilakho ngize ngibuye.+ 26  Lowo onqobayo alandele izenzo zami kuze kube sekucineni ngizamupha amandla phezu kwezizwe.+ 27  Uzakwelusa abantu ngentonga yensimbi+ njalo bazaphahlazwa babe yizicucu njengesitsha sebumba njengoba nje ngamukela amandla kuBaba. 28  Kanti njalo ngizamupha indonsakusa.+ 29  Olendlebe kezwe ukuthi umoya uthini emabandleni.’

Amabala angaphansi

NgesiGrikhi, por·nei′a. Khangela iNgcazelo Yamabala.
Kumbe, “imizwa ejulileyo.” NgesiGrikhi, “izinso.”