ISambulo KuJohane 16:1-21

  • Imiganu eyisikhombisa yentukuthelo kaNkulunkulu (1-21)

    • Ithululelwa emhlabeni (2), elwandle (3), emifuleni lasemithonjeni (4-7), elangeni (8, 9), esihlalweni sobukhosi sesilo (10, 11), emfuleni uYufrathe (12-16), lasemoyeni (17-21)

    • Impi kaNkulunkulu e-Amagedoni (14, 16)

16  Ngasengisizwa ilizwi elikhulu liphuma endaweni engcwele+ lisithi ezingilosini eziyisikhombisa: “Hambani liyethululela emhlabeni imiganu eyisikhombisa yentukuthelo kaNkulunkulu.”+  Eyokuqala yahamba yayathululela umganu wayo emhlabeni,+ abantu ababelophawu lwesilo+ njalo ababekhonza isithombe saso+ bahlaselwa yisilonda esiyingozi futhi esesabekayo.+  Eyesibili yathululela umganu wayo elwandle,+ lwaselutshintsha lwaba ligazi+ elinjengelomuntu ofileyo futhi izidalwa zonke eziphilayo zafa,* zonke nje izinto ezaziselwandle.+  Eyesithathu yathululela umganu wayo emifuleni lasemithonjeni yamanzi,+ konke kwaba ligazi.+  Ngasengisizwa ingilosi elamandla phezu kwamanzi isithi: “Wena okhona lowayekhona+ njalo oqotho,+ utshengise ukuthi ulungile ngokukhipha izahlulelo lezi+  ngoba bathulula igazi labangcwele lelabaphrofethi.+ Usubaphe igazi ukuze balinathe+ futhi lokho kubafanele.”+  Ngasengisizwa i-alithare lisithi: “Jehova* Nkulunkulu Somandla,+ izahlulelo zakho ziliqiniso njalo zilungile sibili.”+  Eyesine yathululela umganu wayo elangeni,+ ilanga laselivunyelwa ukuthi lihangule abantu ngomlilo.  Lanxa abantu bahangulwa yikutshisa okukhulu, bathuka ibizo likaNkulunkulu olamandla phezu kwenhlupho lezi. Kabazange baphenduke njalo kabamnikanga inkazimulo. 10  Eyesihlanu yathululela umganu wayo esihlalweni sobukhosi sesilo, umbuso waso waba mnyama.+ Ngamunye wabo waqalisa ukuxhanxatha ulimi lwakhe ngenxa yobuhlungu ayebuzwa. 11  Lanxa kunjalo, bathuka uNkulunkulu wasezulwini ngenxa yezilonda zabo lobuhlungu ababebuzwa futhi kabazange baphenduke ezenzweni zabo. 12  Eyesithupha yathululela umganu wayo emfuleni omkhulu uYufrathe,+ amanzi awo atsha+ ukuze kulungiswe indlela yamakhosi+ avela empumalanga.* 13  Ngasengibona amazwi amathathu aphefumulelweyo ayengahlanzekanga* futhi ayekhanya angathi ngamaxoxo ephuma emlonyeni womgobho+ lasemlonyeni wesilo kanye lasemlonyeni womphrofethi wamanga. 14  Amazwi la aphefumulelwe ngamadimoni njalo enza izibonakaliso.+ Aqonda emakhosini omhlaba wonke ukuze awaqoqele ndawonye empini+ yosuku olukhulu lukaNkulunkulu uSomandla.+ 15  “Khangela! Ngiza njengesela.+ Uyathokoza lowo ohlala ephapheme+ futhi oqhubeka egqoke izembatho zakhe zangaphandle ukuze angahambi nqunu njalo abantu bangaliboni ihlazo lakhe.”+ 16  Basebewaqoqela ndawonye endaweni ebizwa ngokuthi yi-Amagedoni*+ ngesiHebheru. 17  Eyesikhombisa yathululela umganu wayo emoyeni. Kwasekuphuma ilizwi elikhulu endaweni engcwele+ livela esihlalweni sobukhosi lisithi: “Sekwenzakele!” 18  Kwasekuphazima umbane, kwezwakala amazwi lemidumo yezulu njalo kwaba lokuzamazama komhlaba okukhulu okwakungakaze kube khona selokhu abantu baba khona emhlabeni.+ Ukuzamazama lokhu kwakulamandla futhi kukukhulu kakhulu. 19  Idolobho elikhulu+ lehlukana laba zingxenye ezintathu, lamadolobho ezizwe adilika. UNkulunkulu wayikhumbula iBhabhiloni Enkulu+ ukuze ayiphe inkomitsho yewayini yolaka lwakhe oluvuthayo.+ 20  Izihlenge zonke zabaleka, lezintaba azitholakalanga.+ 21  Amatshe amakhulu esiqhotho asewela abantu evela ezulwini,+ ngalinye lilesisindo esasingaba lithalenta.* Abantu bathuka uNkulunkulu ngenxa yohlupho lwesiqhotho+ ngoba uhlupho lolu lwalulukhulu okungajayelekanga.

Amabala angaphansi

Kumbe, “yonke imiphefumulo ephilayo yafa.”
NgesiGrikhi, “lapho okuphuma khona ilanga.”
NgesiGrikhi, “imimoya emithathu eyayingahlanzekanga.”
NgesiGrikhi, Har Ma·ge·don′. Ibala leli livela ebaleni lesiHebheru elitsho ukuthi, “Intaba yeMegido.”
Ithalenta lamaGrikhi lalingamakhilogremu angu-20,4. Khangela iSengezo ku-B14.