ISambulo KuJohane 15:1-8

  • Izingilosi eziyisikhombisa ezilenhlupho eziyisikhombisa (1-8)

    • Ingoma kaMosi leyeMvana (3, 4)

15  Ngasengibona esinye isibonakaliso ezulwini, esikhulu njalo esimangalisayo. Kwakulezingilosi eziyisikhombisa,+ zilenhlupho eziyisikhombisa. Lezi ngezokucina ngoba intukuthelo kaNkulunkulu iyapheleliswa ngazo.+  Ngabona lokunye okwakunjengolwandle lwengilazi+ luhlanganiswe lomlilo njalo labo abanqoba+ isilo lesithombe saso+ kanye lenombolo yebizo+ laso babemi eceleni kwengilazi yolwandle, bethwele amahabhu* kaNkulunkulu.  Babehlabela ingoma kaMosi+ inceku kaNkulunkulu lengoma yeMvana,+ besithi: “Mikhulu futhi iyamangalisa imisebenzi yakho,+ Jehova* Nkulunkulu Somandla.+ Zilungile njalo ziliqiniso izindlela zakho,+ Nkosi yaphakade.+  Ngubani sibili ongeke akwesabe Jehova* futhi akhazimulise ibizo lakho, njengoba kunguwe wedwa oqotho?+ Phela zonke izizwe zizabuya zizokhonza phambi kwakho+ ngoba izahlulelo zakho ezilungileyo seziveziwe.”  Ngemva kwalokho ngabona indawo engcwele yetende lobufakazi+ ivulwa ezulwini.+  Izingilosi eziyisikhombisa ezazilenhlupho eziyisikhombisa+ zaphuma endaweni engcwele zigqoke ilineni elihlanzekileyo futhi elikhazimulayo, zibophe lamabhanti egolide ezifubeni zazo.  Esinye sezidalwa ezine eziphilayo sanika izingilosi eziyisikhombisa imiganu yegolide eyisikhombisa eyayigcwele intukuthelo kaNkulunkulu+ ophila kuze kube nini lanini.  Indawo engcwele yagcwala intuthu ngenxa yenkazimulo kaNkulunkulu+ langenxa yamandla akhe njalo kakho owenelisa ukungena endaweni engcwele kwaze kwaphela inhlupho eziyisikhombisa+ zezingilosi eziyisikhombisa.

Amabala angaphansi

Ihabhu lichacho elilentambo ezifanana lezekatali.