ISambulo KuJohane 14:1-20

  • IMvana labangu-144 000 (1-5)

  • Amazwi avela ezingilosini ezintathu (6-12)

    • Ingilosi ephapha emoyeni ilezindaba ezinhle (6, 7)

  • Bayathokoza abafa bemanyene loKhristu (13)

  • Izivuno ezimbili zomhlaba (14-20)

14  Ngakhangela ngasengibona iMvana+ imi phezu kwentaba iZiyoni+ ilabangu-144 000,+ bebhalwe ibizo layo lebizo likaYise+ emabunzini abo.  Ngezwa umdumo uvela ezulwini, ungathi ngumdumo wamanzi amanengi futhi ungathi yikukhwaza komdumo wezulu omkhulu. Umdumo engawuzwayo wawungathi ngowabahlabeleli abahlabela betshaya amahabhu* abo.  Babehlabela okuzwakala angathi yingoma entsha+ bephambi kwesihlalo sobukhosi laphambi kwezidalwa ezine eziphilayo+ laphambi kwabadala+ njalo kakho owayesenelisa ukuyifunda ingoma leyo ngaphandle kwabangu-144 000+ abathengwe emhlabeni.  Laba yibo abangazange bazingcolise ngabesifazana, bamsulwa.*+ Yibo abaqhubeka belandela iMvana kungelani lokuthi iyangaphi.+ Bathengwa+ ebantwini baba yizithelo zokuqala+ kuNkulunkulu lakuyo iMvana  futhi ubuqili abutholakalanga emilonyeni yabo, abalasici.+  Ngasengibona enye ingilosi iphapha emoyeni ilezindaba ezinhle zaphakade ukuze izimemezele kulabo abahlala emhlabeni, kuzo zonke izizwe, lezizwana, lezindimi kanye labantu.+  Yayimemeza isithi: “Mesabeni uNkulunkulu limnike inkazimulo ngoba ihora lokuthi ahlulele selifikile.+ Yikho khonzani lowo owenza izulu, lomhlaba, lolwandle+ kanye lemithombo yamanzi.”  Enye ingilosi eyesibili yalandela isithi: “Isiwile! IBhabhiloni Enkulu+ isiwile,+ leyo eyayisenza ukuthi izizwe zonke zinathe iwayini lenkanuko* yobufebe* bayo!”+  Enye ingilosi eyesithathu yazilandela imemeza isithi: “Loba ngubani okhonza isilo+ lesithombe saso futhi abekwe uphawu ebunzini kumbe esandleni sakhe,+ 10  uzanatha lewayini lentukuthelo kaNkulunkulu elithululelwa enkomitshini yolaka lwakhe+ lingahlanganiswanga lalutho* njalo uzahlukuluzwa ngomlilo langesalufa+ phambi kwezingilosi ezingcwele laphambi kweMvana. 11  Intuthu yokuhlukuluzwa kwabo iyaphakama kuze kube nini lanini+ futhi akukho ukuphumula emini lebusuku kulabo abakhonza isilo lesithombe saso lakuloba ngubani owemukela uphawu lwebizo laso.+ 12  Lapha yikho okufuneka khona ukuthi abangcwele baqinisele,+ labo abagcina imilayo kaNkulunkulu lababambelela ekholweni+ lukaJesu.”* 13  Ngezwa ilizwi livela ezulwini lisithi, “Bhala uthi: Bayathokoza abafileyo, abafa bemanyene leNkosi+ kusukela ngalesisikhathi kusiya phambili. Umoya uthi ye, bayekele baphumule emisebenzini yabo ngoba izinto ababezenza zihamba labo.” 14  Ngathi ngiyakhangela ngabona nanti iyezi elimhlophe! Phezu kweyezi lelo kwakulomuntu owayenjengendodana yomuntu,+ elomqhele wegolide ekhanda lakhe futhi ephethe isikela ebukhali. 15  Enye ingilosi yaphuma endaweni engcwele yethempeli imemeza ngelizwi elikhulu isithi kulowo owayehlezi phezu kweyezi: “Thatha isikela yakho uvune ngoba ihora lokuvuna selifikile, isivuno somhlaba sesivuthwe ngokugcweleyo.”+ 16  Owayehlezi phezu kweyezi welulela isikela yakhe emhlabeni, umhlaba wasuvunwa. 17  Kwaphuma lenye ingilosi endaweni engcwele yethempeli elisezulwini njalo layo yayilesikela ebukhali. 18  Kwaphinda kwaphuma enye ingilosi e-alithareni. Yayilamandla phezu komlilo futhi yamemeza ngelizwi elikhulu ikhuluma laleyo eyayilesikela ebukhali yathi: “Thatha isikela yakho ebukhali uvune izixha zamagilebisi omhlaba ngoba amagilebisi awo asevuthiwe.”+ 19  Ingilosi yelulela isikela emhlabeni yavuna amagilebisi omhlaba yawaphosela esikhamelweni sewayini* esikhulu sentukuthelo kaNkulunkulu.+ 20  Isikhamelo sewayini sanyathenyathelwa ngaphandle kwedolobho njalo igazi laphuma phandle kwesikhamelo sewayini, laphakama laze layafika ematomini amabhiza, okomango ongamastadiya angu-1 600.*

Amabala angaphansi

Ihabhu lichacho elilentambo ezifanana lezekatali.
NgesiGrikhi, “bazintombi ezigcweleyo.” Ibala lesiGrikhi elisetshenziswe lapha lisebenza kwabesilisa labesifazana.
NgesiGrikhi, por·nei′a. Khangela iNgcazelo Yamabala.
Kumbe, “lentukuthelo.”
Kumbe, “lingaqungwanga.”
Kumbe, “ekukholweni kuJesu.”
Lapha kutshiwo indawo okuvoxelwa kuyo amagilebisi.
Kumbe, “ongamakhilomitha angaba ngu-296.” Istadiya yayingamamitha angu-185. Khangela iSengezo ku-B14.