ISambulo KuJohane 13:1-18

  • Isilo esiphuma elwandle esilamakhanda ayisikhombisa (1-10)

  • Isilo esilempondo ezimbili esiphuma emhlabeni (11-13)

  • Isithombe sesilo esilamakhanda ayisikhombisa (14, 15)

  • Uphawu lenombolo yesilo (16-18)

13  Wasusima* mpo etshebetshebeni yolwandle. Ngabona isilo+ siphuma elwandle,+ silempondo ezilitshumi lamakhanda ayisikhombisa njalo empondweni zaso kwakulemiqhele elitshumi kodwa emakhanda aso kulamabizo ayinhlamba.  Isilo engasibonayo sasinjengengwe kodwa inyawo zaso zinjengezebhere, umlomo waso unjengowesilwane. Umgobho+ wapha isilo lesi amandla awo lesihlalo sawo sobukhosi kanye lelungelo elikhulu.+  Ngabona ukuthi elinye lamakhanda aso lalikhanya lilenxeba elibulalayo kodwa inxeba lelo laselipholile+ futhi umhlaba wonke wasilandela isilo usibuka.  Abantu babekhonza umgobho ngoba wawuphe isilo amandla njalo babekhonza isilo besithi: “Ngubani onjengesilo futhi ngubani ongalwisana laso?”  Isilo saphiwa umlomo owawukhuluma izinto ezinkulu lenhlamba, saphiwa lamandla okwenza esikufunayo okwenyanga ezingu-42.+  Sasesivula umlomo waso sathuka+ uNkulunkulu, sathuka ibizo lakhe kanye lendawo ahlala kuyo, ngitsho lalabo abahlala ezulwini.+  Savunyelwa ukuthi silwe labangcwele sibanqobe,+ saphiwa lamandla phezu kwazo zonke izizwana, labantu, lezindimi, lezizwe.  Bonke abahlala emhlabeni bazasikhonza isilo. Kusukela ekusungulweni komhlaba alikho lelilodwa ibizo labo eselibhaliwe encwadinimgoqwa yokuphila+ yeMvana eyabulawayo.+  Loba ngubani olendlebe kezwe.+ 10  Loba ngubani okumele athunjwe uzakuya ekuthunjweni. Loba ngubani ozabulala* ngenkemba laye kumele abulawe ngenkemba.+ Lapha yikho okufuneka khona ukuthi abangcwele+ baqinisele+ futhi babe lokholo.+ 11  Ngasengibona esinye isilo siphuma emhlabeni njalo sasilempondo ezimbili ezinjengezemvana kodwa saqalisa ukukhuluma njengomgobho.+ 12  Isilo lesi sisebenzisa wonke amandla esilo sokuqala+ futhi lokhu sikwenza phambi kwaso njalo senza umhlaba lalabo abahlala kuwo bakhonze isilo sokuqala esasilenxeba elibulalayo elapholayo.+ 13  Senza lezibonakaliso ezinkulu, size senze lokuthi umlilo wehle uvela ezulwini usiza emhlabeni abantu bekhangele. 14  Sidukisa abahlala emhlabeni ngenxa yezibonakaliso esavunyelwa ukuthi sizenze phambi kwesilo, ngapha sitshela abahlala emhlabeni ukuthi benze isithombe+ sesilo esasilinyazwe ngenkemba saphinda saphola.+ 15  Savunyelwa ukuthi siphe isithombe sesilo umoya wokuphefumula ukuze isithombe sesilo sikhulume njalo sibulalise bonke abala ukukhonza isithombe sesilo. 16  Isilo leso sibamba bonke abantu ngenkani, abancane labakhulu, abanothileyo labayanga, abakhululekileyo lezigqili ukuze babekwe uphawu esandleni sabo sokudla kumbe emabunzini abo+ 17  futhi kungabi lomuntu ongathenga kumbe ongathengisa ngaphandle kwalowo olophawu, olulibizo+ lesilo kumbe inombolo yebizo laso.+ 18  Lapha yikho okufuneka khona ukuhlakanipha: Olokuqedisisa kabale inombolo yesilo ngoba yinombolo yabantu, inombolo yakhona ngu-666.+

Amabala angaphansi

Lapha kutshiwo umgobho.
Ezinye inguqulo zithi, “okumele abulawe.”