ISambulo KuJohane 12:1-17

  • Owesifazana lomntwana ongumfana kanye lomgobho (1-6)

  • UMikhayeli ulwa lomgobho (7-12)

    • Umgobho uphoselwa emhlabeni (9)

    • UDeveli uyakwazi ukuthi usalelwe yisikhathi esifitshane (12)

  • Umgobho uhlukuluza owesifazana (13-17)

12  Kwasekubonakala isibonakaliso esikhulu ezulwini: Kwakulowesifazana+ owayecece ngelanga,* ngaphansi kwenyawo zakhe kulenyanga futhi ekhanda lakhe kulomqhele wenkanyezi ezilitshumi lambili.  Wayezithwele njalo wayekhala esebuhlungwini, ephakathi kwemihelo yokubeletha.  Kwabonakala lesinye isibonakaliso ezulwini, esomgobho obomvu gebhu,+ olamakhanda ayisikhombisa lempondo ezilitshumi kanye lemiqhele eyisikhombisa emakhanda awo.  Wadonsa ingxenye yesithathu yezinkanyezi+ zasezulwini ngomsila wawo waziphosela emhlabeni.+ Umgobho waqhubeka umi phambi kowesifazana+ owayesezabeletha ukuze kuthi nxa angabeletha uginye umntanakhe.  Owesifazana wabeletha indodana,+ umntwana ongumfana ozakwelusa zonke izizwe ngentonga yensimbi.+ Umntanakhe wahluthunwa wahanjiswa kuNkulunkulu lasesihlalweni sakhe sobukhosi.  Owesifazana wabaleka waya enkangala endaweni yakhe ayilungiselwe nguNkulunkulu, lapho abazamnika khona ukudla okwamalanga angu-1 260.+  Kwavuka impi ezulwini: UMikhayeli*+ lezingilosi zakhe balwa lomgobho, lomgobho lezingilosi zawo balwa labo  kodwa abazange banqobe,* lendawo yabo ayizange iqhubeke ikhona ezulwini.  Ngakho waphoselwa phansi umgobho,+ inyoka yokuqala+ ebizwa ngokuthi nguDeveli+ langokuthi nguSathane,+ odukisa umhlaba wonke.+ Waphoselwa phansi emhlabeni,+ lezingilosi zakhe zaphoselwa phansi ndawonye laye. 10  Ngezwa ilizwi elikhulu ezulwini lisithi: “Khathesi isikhona insindiso,+ lamandla, loMbuso kaNkulunkulu wethu+ kanye lamandla kaKhristu wakhe ngoba ummangaleli wabafowethu usephoselwe phansi, lowo obamangalela emini lebusuku phambi kukaNkulunkulu wethu!+ 11  Bamnqoba+ ngenxa yegazi leMvana+ langenxa yelizwi ababelifakaza+ futhi kabazange bazithande impilo zabo+ ngitsho lalapho sebekhangelane lokufa. 12  Ngenxa yalokho, thokozani mazulu lani elihlala kuwo! Maye ngomhlaba langolwandle+ ngoba uDeveli wehlele kini ethukuthele kakhulu, esazi ukuthi usalelwe yisikhathi esifitshane.”+ 13  Umgobho uthe ubona ukuthi wawusuphoselwe phansi emhlabeni,+ wahlukuluza owesifazana+ owayebelethe umntwana ongumfana. 14  Kodwa owesifazana waphiwa impiko ezimbili zokhozi olukhulu+ ukuze aphaphe aye enkangala endaweni yakhe, lapho azaphiwa khona ukudla okwesikhathi, lezikhathi, lengxenye yesikhathi,*+ ekhatshana lenyoka.+ 15  Inyoka yakhafula amanzi angathi ngumfula ngemva kowesifazana ukuze imgalulise kulowomfula. 16  Kodwa umhlaba wamnceda owesifazana. Umhlaba wavula umlomo waginya umfula owawukhafulwe ngumgobho. 17  Ngakho umgobho wamzondela kakhulu owesifazana, wasusiyakulwa labaseleyo benzalo+ yakhe, labo abalalela imilayo kaNkulunkulu njalo abalomsebenzi wokufakaza ngoJesu.+

Amabala angaphansi

Kumbe, “owayembethe ilanga.”
Ibizo leli litsho ukuthi, “Ngubani onjengoNkulunkulu?”
Ezinye inguqulo zithi, “kodwa umgobho wehlulwa.”
Lapha kutshiwo izikhathi ezintathu lengxenye.